Strona główna
Logo unii europejskiej

22/Z/ 19 Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę worków do przewozu zwłok” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179366

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Proszę o informacje jak mniej więcej będą wyglądać zamówienia, jak często i czy ilość 362 szt. to jest na cały okres trwania umowy.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający informuje, że 362 szt. to zamówienie na cały okres trwania umowy, tj. 48 miesięcy. Zamawiający przewiduje dostawy co 6 miesięcy.

UWAGA II ZMIANA: Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia z 7 dni na 21 dni.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.,
ul. M. C. Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze.
Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2019 r. o godz. 13.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@kmptm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 / 70-50-305

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa worków do przewozu zwłok zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (załącznik do niniejszego ogłoszenia: SiWZ 22/Z/19).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa worków do przewozu zwłok dla projektu "Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine".

Szczegółowe informacje w SiWZ.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa worków do przewozu zwłok zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz.
Zadanie nr 1: Worki do przewozu zwłok
worki na zwłoki czarny typ B, błyskawiczny, z uchwytami do noszenia 362 szt

Kod CPV

33922000-9

Nazwa kodu CPV

Worki do przewozu zwłok

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1: 48 miesięcy od zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu określono w załączniku SiWZ.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Umowy w sytuacji konieczności wprowadzenia zmiany w zakresie niezbędnym do jej należytego wykonania, w szczególności, gdy nastąpiła:
1) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na przedmiot i warunki Umowy skutkująca niemożnością należytego wykonania przedmiotu Umowy,
2) W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy (wg nazwy handlowej) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.
3) możliwość dostarczenia w ramach umowy przedmiotu umowy spełniającego wymagania SIWZ, lecz o parametrach lepszych niż przedmiot umowy zaoferowany pierwotnie (w ofercie do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego). Przedmiot umowy będzie dostarczony za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, po cenie określonej w niniejszej umowie bądź niższej,
4) konieczności zmiany parametrów zamówionego asortymentu w ilości nieprzekraczającej 10 % wartości przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1. Przedmiot umowy będzie dostarczony po uprzednim pisemnym zamówieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego ceny zmienionego asortymentu.
5) zmiana polityki cenowej przez producenta przedmiotu umowy lub Wykonawcę, dopuszcza się możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy.
6) w przypadku niewykorzystanie przedmiotu umowy w terminie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) Wypełniony, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Oświadczenie/a wykonawcy (załącznik nr 2);
4) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 4;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Zadanie nr 1: cena 100%

cena najniższa spośród ofert
---------------------------------------- x 100%
cena badanej oferty

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w Formularzu oferty

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 8-11);
2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 11.
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem pkt.8;
4) Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub/oraz nie uzupełnił braków oferty we wskazanym terminie;
5) Ofertę złożył Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację albo dokonano wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru;
6) Została złożona przez Wykonawcę:
a) będącego podmiotem powiązanym kapitałowo z Zamawiającym
b) będącego podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SP. Z O.O.

Adres

Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

327050305

NIP

6482761515

Tytuł projektu

Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0153/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Anmar Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Strefowa 22
43-100 Tychy
Cena oferty: 6.411,74 zł

Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019 r.
Liczba wyświetleń: 117