Strona główna
Logo unii europejskiej

Kurs prawa jazdy kat. B dla 4 osób

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179315

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty:
a) osobiście
b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
c) pocztą elektroniczną na adres projekt@mopsolesnica.gov.pl

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@mopsolesnica.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Grądecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537 990 690

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 4 osób uczestników projektu „Integracja, aktywność, praca”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, oś priorytetowa 9, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: oleśnicki Miejscowość: Oleśnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Przedmiot zamówienia

1. przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 4 uczestników projektu, w terminie maj - lipiec 2019 r.;
2. liczba godzin szkolenia dla jednej osoby: 60 godzin, w tym: 30 godzin szkolenia teoretycznego, 30 godzin szkolenia praktycznego (jedna godzina szkolenia teoretycznego wynosi 45 min., 1 godzina szkolenia praktycznego wynosi 60 minut);
3. godziny realizacji zajęć zostaną dostosowane do możliwości uczestników;
4. miejsce realizacji zajęć teoretycznych: Oleśnica;
5. miejsce realizacji zajęć praktycznych: plac manewrowy w Oleśnicy, pozostałe zajęcia praktyczne na obszarze powiatu oleśnickiego oraz powiatu, na ternie którego będzie odbywał się egzamin praktyczny, w tym min. 10 h na terenie miasta, w którym będzie odbywał się egzamin praktyczny;
6. miejsce szkolenia teoretycznego oraz sala egzaminacyjna muszą być wyposażone w sprzęt w ilości odpowiadającej liczbie uczestników (1 stanowisko dla 1 uczestnika) oraz spełniać wymagania BHP.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Kod CPV

80411000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie: maj 2019 r.
Zakończenie: lipiec 2019 r.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym utwardzonym placem manewrowym spełniającym wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kategorii B (usytuowany w Oleśnicy), pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kategorii B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy i przystosowanym do nauki jazdy);

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują kadrą posiadającą uprawnienia i minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów prawa jazdy kategorii B (ocena na podstawie załącznika nr 2” Informacja o osobach wskazanych do realizacji zamówienia”)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych. Zakres zmian może dotyczyć:
a) terminu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej liczby Uczestników projektu,
c) zasad płatności.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oryginał / kopia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
2) Wykaz kadry wyznaczonej do realizacji do realizacji usługi „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B”
3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena przeprowadzenia 1 kursu prawa jazdy kategorii B – 100%

1) Cena powinna zawierać :
a) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
b) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
2) Cena powinna zawierać wszelkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów.
3) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO OLEŚNICA

Adres

rynek Rynek Ratusz

56-400 Oleśnica

dolnośląskie , oleśnicki

Numer telefonu

717982100

Fax

717982117

NIP

9111783004

Tytuł projektu

Integracja, aktywność, praca

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0061/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Szkolenie kierowców Zbigniew Kawiński, 56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 44
Oferta złożona 24 kwietnia 2019 r.
Wartość zamówienia: 7 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 122