Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚLĄSKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SPECJALISTYCZNEJ

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179305

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dokładny termin rozpoczęcia wsparcia specjalistycznego zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa wsparcia specjalistycznego zakończy się najpóźniej do 31.03.2020r.
Dokładne terminy indywidualnego wsparcia specjalistycznego będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Brzozowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 447 071

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy realizacji usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usługi polegać będzie na:
1. Udzieleniu wsparcia specjalistycznego tj. terapii indywidualnej, dobranej w zależności od potrzeb uczestnika/czki projektu.
2. Przygotowaniu przez specjalistę Indywidualnej Karty wsparcia specjalistycznego, podczas każdej sesji z uczestnikiem/czką projektu (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
3. Przygotowaniu na zakończenie udzielanego wsparcia dla każdego/ej uczestnika/czki Raportu podsumowującego z rekomendacjami dla uczestnika/czki.
4. Wykonawca po ukończeniu indywidualnego wsparcia specjalistycznego musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:
– Indywidualna Karta wsparcia specjalistycznego.
– Raport podsumowujący.
– Zestawienia miesięczne ilości godzin wykonywanej usługi.
– Kartę czasu pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia specjalistycznego przez osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty dla min. 25 uczestników/czek max. 35 uczestników/czek projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Indywidualne wsparcie specjalistyczne będzie świadczone w wymiarze średnio 6 godzin dla 1 Uczestnika/czki projektu, gdzie 1 godzinę należy rozumieć jako 60 minut. Ilość godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestnika/czki. Ilość godzin wsparcia specjalistycznego może zostać zwiększona, w przypadku gdy u Uczestnika/czki Projektu zdiagnozowane zostaną większe potrzeby . Informacja o zwiększeniu godzin musi zostać przekazana Zamawiającemu przed zwiększeniem ilości godzin, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę.

Kod CPV

85312500-4

Nazwa kodu CPV

Usługi rehabilitacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Indywidualne wsparcie specjalistyczne będzie świadczone na terenie województwa śląskiego. Dokładna lokalizacja będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami Uczestników/czek projektu. Indywidualne wsparcie specjalistyczne może być realizowane w gabinecie, a przede wszystkim w miejscu zamieszkania Uczestnika/czki Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. OCENA KRYTERIÓW:
2.1 Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):
cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej
cena ofertowa brutto brutto(C) = ____________________________________________ x 85 pkt.
cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej
2.2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
• Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 50 godzin indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. fizjoterapeuty w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu ostatniego roku przed złożeniem oferty – otrzyma 10 pkt.
• Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 80 godzin indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. fizjoterapeuty w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu ostatniego roku przed złożeniem oferty – otrzyma 15 pkt.
• punkty nie podlegają sumowaniu;
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie- 15 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.
Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.
3. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną lub prawną oferty obejmującej więcej niż jednego kandydata na fizjoterapeutę, świadczącego indywidualne wsparcie specjalistycznego tj. fizjoterapeuty, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w organizacji indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. fizjoterapeuty w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą godzin w prowadzeniu indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. fizjoterapeuty , niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższą liczbą godzin w prowadzeniu indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. fizjoterapeuty.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.
5. Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
7. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
8. Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
• usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
• usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
• nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
• istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
• dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
• usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
• wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
9. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.
10. Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą.
14. Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów.
15. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
16. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
17. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA - II edycja

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-0462/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rehabilis mgr Marcin Lis ul. Jana Sobieskiego 10/1, 43-502 Czechowice-Dziedzice NIP: 652 163 98 25 REGON 241208001
Data wpłynięcia 24.05.2019
Kwota brutto za godzinę ( 60 min): 119,00 zł
Liczba wyświetleń: 135