Strona główna
Logo unii europejskiej

Kurs na prawo jazdy kategorii C

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2019

Numer ogłoszenia

1179299

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra lub przesłać e-mailem na adres: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com . Ostateczny termin składania ofert upływa dnia:19 kwietnia 2019r. Otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia 2019r. r. pod adresem ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty.
3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane przez Wykonawcę i zeskanowane do formatu pliku PDF.
4. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Kurs na prawo jazdy kategorii C w projekcie " Lepsze jutro II" ”
5. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Kurs na prawo jazdy kategorii C w projekcie " Lepsze jutro II" ”
6. Oferta złożona po terminie lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie będzie rozpatrywana,
7. Oferta złożona w określonym terminie raz zgodna z przedmiotem zamówienia ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu,
9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570217017

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu na Prawo jazdy kat. C dla 20 osób zakończonego egzaminem zewnętrznym w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego "Prawo jazdy kat. C" w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na "Prawo jazdy kat. C" dla 20 osób w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu zgodnie z następującymi zasadami:

1. Łączna liczba godzin szkoleń dydaktycznych (zajęcia teoretyczne i praktyczne - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych) przypadająca na 1 uczestnika, zgodna będzie z kategorią „C” kursu prawa jazdy i będzie wynikać z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016r. poz. 280),
2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych uczestników, oraz pokrycia kosztów tych badań w ramach oferowanej ceny za wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca musi spełniać szczegółowe wymagania w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
4. W zakresie zadania wykonawcy jest: dowóz uczestników na szkolenie, zorganizowanie egzaminu państwowego, oraz jednego egzaminu poprawkowego dla każdego Uczestnika, który zakończył kurs. Koszty ww. egzaminów i koszty dowozu uczestników na szkolenie pokrywa Wykonawca.
5. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej (21 lat i więcej), zamieszkujące w powiecie zielonogórskim i Zielonej Górze, które z własnej inicjatywy chcą uzupełnić i podwyższyć umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na zasadach określonych w rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
7. Program szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić jak najwyższą jakość szkolenia oraz profesjonalne przygotowanie Uczestników do zdania Egzaminu Państwowego uprawniającego do kierowania pojazdami samochodowymi w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.
8. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznej liczby osób biorących udział w kursie oraz skierowanych na egzamin. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w kursie może ulec zmianie maksymalnie o 20%. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
9. Wykonawca zapewnia niezbędną infrastrukturę do realizacji zamówienia - plac manewrowy wyposażony w niezbędny sprzęt, akcesoria oraz inne środki konieczne do realizacji programu, a także odpowiednią flotę pojazdów do przeprowadzenia szkoleń na prawo jazdy kategorii C.
10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu z Uczestnikami kursu oraz Zamawiającym, w zakresie przebiegu i postępu w kursie. Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach o realizacji kursu.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.
11. Realizacja kursów w okresie od maja 2019 r. do maja 2020 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji usługi: 05.2019-05.2020.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. posiadają odpowiedni wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców uprawniających do prowadzenia kursów objętych zamówieniem lub spełniają dodatkowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978). Posiada akredytacje z kuratorium oświaty.
3) Posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń min. 5 lat , oraz dysponuje osobami, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. min. 3 lata.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny w 50%, doświadczenie zawodowe kadry 50%
Sposób przyznawania punktacji:
a) kryterium ceny:
liczba punktów= (najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto)x 50 pkt.
b) kryterium doświadczenia zawodowego kadry:
3 lata - 15 pkt.
4 lata - 30 pkt.
5 lata - 50 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców
Czesław Hołołub
ul. Zacisze 9 c/29
66-100 Sulechów
data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
cena: 58 000,00 zł
Złożona oferta spełnia wymogi formalne.
Liczba wyświetleń: 125