Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MODUŁ1/SWA/WSPA/2019

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179279

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć ofertę w Rektoracie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin lub przesłać pocztą/kurierem pisemną ofertę na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin. Oferta ma wpłynąć do dnia 24.04.2019r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu do Rektoratu WSPA Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Magdalena Prokopiuk - Wolak, m.prokopiukwolak@wspa.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607101360

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć w ramach zadania 1 – Podniesienie umiejętności i kompetencji przydatnych w utrzymaniu aktywności zawodowej przez 90 os. w ramach projektu „Senior w akcji”.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy I EDYCJI, w której udział weźmie 45 seniorów.
Przedmiot zamówienia podzielono na 6 części:
Część pierwsza: zajęcia z podstaw obsługi komputera
Część druga: e-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość w tym zarządzanie budżetem domowym)
Część trzecia: Język angielski
Część czwarta: Fotografia/filmowanie
Część piąta: obsługa aplikacji biurowych Pakiet Office (word, excel, poczta)
Część szósta: ABC przedsiębiorczości – jak założyć własny biznes

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców realizatora/realizatorów form wsparcia opisanych w zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć w ramach zadania 1 – Podniesienie umiejętności i kompetencji przydatnych w utrzymaniu aktywności zawodowej przez 90 os. w ramach projektu „Senior w akcji”.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy I EDYCJI, w której udział weźmie 45 seniorów.
Przedmiot zamówienia podzielono na 6 części:
Część pierwsza: zajęcia z podstaw obsługi komputera
Część druga: e-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość w tym zarządzanie budżetem domowym)
Część trzecia: Język angielski
Część czwarta: Fotografia/filmowanie
Część piąta: obsługa aplikacji biurowych Pakiet Office (word, excel, poczta)
Część szósta: ABC przedsiębiorczości – jak założyć własny biznes

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączonym pliku.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Kwiecień 2019r. – grudzień 2019r. Dokładny termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym, po zrekrutowaniu przez Zamawiającego 45 osób w ramach edycji I. Harmonogramy dla każdej części zamówienia będą opracowywane indywidualnie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I etap - ocena formalna, mająca na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego, tj.:
a. Czy oferta została złożona w wyznaczonym terminie ?
b. Czy oferta została złożona we właściwym miejscu ?
c. Czy do oferty załączono wszystkie wymagane dokumenty ?
d. Czy oferta jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego ?

Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II etap – Ocena merytoryczna

Ocena ofert będzie prowadzona na podstawie następujących kryteriów:

CENA –80%
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi – 20%

Sposób dokonywania oceny w kryterium CENA:

cena brutto za 1h przedmiotu zamówienia z oferty najtańszej
CENA = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 80
cena brutto za 1h przedmiotu zamówienia z oferty badanej

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach kryterium – 80,00. Wszelkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z Seniorami

Sposób dokonywania oceny w kryterium Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z Seniorami

Ilość godzin przeprowadzonych zajęć z osobami starszymi
i /lub niepełnosprawnymi w badanej ofercie
DOŚWIADCZENIE = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 20
Ilość godzin przeprowadzonych zajęć z osobami starszymi
i /lub niepełnosprawnymi w ofercie z największą ilością godzin


Przez liczbę godzin przepracowanych zajęć z osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi Zamawiający rozumie zajęcia rodzajowo tożsame z zajęciami określonymi w opisie zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Kryterium będzie oceniane na podstawie Załącznika nr 1 i 2. W sytuacji, kiedy wskazane wyżej dokumenty nie będą zawierały mierzalnej liczby godzin, pozwalających Zamawiającemu jednoznacznie porównać badaną ofertę z innymi ofertami, Oferent otrzyma 0,00 pkt w kryterium „Doświadczenie”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach kryterium Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi wynosi 20,00. Wszelkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów przyznana ofercie będzie dokonywana na podstawie następującego wzoru:

Lp = C + D, gdzie:

Lp – liczba punktów przyznana danej ofercie
C – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium CENA
D – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach wynosi 100 punktów.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (załączony plik)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

Adres

Bursaki 12

20-150 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814529415

Fax

814529413

NIP

7122392737

Tytuł projektu

Senior w akcji

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T064/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 - EGZAM S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska,Al. Racławickie 8/U*,20-037 Lublin, NIP: 7123287563, data wpływu: 24.04.2019r., cena: 57,00 PLN brutto za 1h

Część 2- EGZAM S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska,Al. Racławickie 8/U*,20-037 Lublin, NIP: 7123287563, data wpływu: 24.04.2019r., cena: 57,00 PLN brutto za 1h

Część 3 - EGZAM S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska,Al. Racławickie 8/U*,20-037 Lublin, NIP: 7123287563, data wpływu: 24.04.2019r., cena: 57,00 PLN brutto za 1h

Część 4- M. Orłowski, Lublin, data wpływu: 24.04.2019r., cena: 74,00 PLN brutto za 1h

Część 5 - EGZAM S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska,Al. Racławickie 8/U*,20-037 Lublin, NIP: 7123287563, data wpływu: 24.04.2019r., cena: 57,00 PLN brutto za 1h

Część 6 - A.Magdziarz – Orłowska, Chełm, data wpływu: 24.04.2019r., cena: 65,00 PLN brutto za 1h
Liczba wyświetleń: 364