Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych „Kurs komputerowy z egzaminem ECDL BASE” na potrzeby projektu „Razem można więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020, obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia oraz egzaminów z zakresu modułów ECDL BASE.

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179239

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przesłać pocztą elektroniczną na adres e – mail: zofia.dombrowska@wci.wroclaw.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Integracji - sekretariat ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zofia.dombrowska@wci.wroclaw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Dombrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

717823516

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.Zakres szkoleń powinien składać się z dwóch modułów (szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opisu): B1 – Podstawy pracy z komputerem – min. 40 godzin dydaktycznych; B2 – Podstawy pracy w sieci – min. 40 godzin dydaktycznych. 2. Program szkolenia powinien obejmować 80 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie 1 egzaminu oraz 1 poprawki dla każdego uczestnika. 3. Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, poświadczającego udział w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu kwalifikacji komputerowych wydanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS. 4. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem z zakresu modułów ECDL BASE objętych programem szkolenia (certyfikat ECDL PROFILE), przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminów w siedzibie Zamawiającego zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. 6. Maksymalna Ilość godzin szkoleniowych do przeprowadzenia na jedną edycję wynosi : 80 h. 7. Skierowanych do udziału w szkoleniu zostanie maksymalnie 46 osób. 8. Grupy szkoleniowe będą liczyły minimalnie 6 osób maksymalnie 10. 9. Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym jednak nie dłużej niż 8 godzin dydaktycznych dziennie. 10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych. 11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę minimum 3 trenerów. Każdy z trenerów prowadzący szkolenie będzie posiadał niezbędne certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie w zakresie przeprowadzenia minimum 3 szkoleń z zakresu ECDL przygotowujące do egzaminu (trwające minimum 50 godzin). (Załącznik Nr 2). 13. W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie. 14. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów, poprawek, wydania certyfikatów ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami. 16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. – poza komputerami, które zapewnia Zamawiający (na potrzeby przeprowadzanego szkolenia). 17. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: * prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WD 2014-2020, * prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach w ramach RPO WD 2014-2020, *protokół z przeprowadzonego egzaminu zawierający dane instytucji uprawnionej do certyfikacji, miejsce i datę przeprowadzenia certyfikacji oraz typ/rodzaj egzaminu (określenie modułów ECDL), * prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu. 18.Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu. 19. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 20. Okresy realizacji szkoleń i egzaminów: I edycja: czerwiec 2019r., II edycja: wrzesień 2019r., III edycja: grudzień 2019r., IV edycja: marzec 2020r.,V edycja: czerwiec 2020r. 21. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie. 23. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego. 25. Wykonawca winien działać zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych – tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zapisów wniosku projektowego w zakresie form wsparcia udzielanych Uczestnikom projektu w celu podniesienia kompetencji w zakresie kwalifikacji komputerowych.

Przedmiot zamówienia

Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych „Kurs komputerowy z egzaminem ECDL BASE” na potrzeby projektu „Razem można więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020, obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia oraz egzaminów z zakresu modułów ECDL BASE.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

I edycja: czerwiec 2019r.
II edycja: wrzesień 2019r.
III edycja: grudzień 2019r.
IV edycja: marzec 2020r.
V edycja: czerwiec 2020r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. oferta,
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie,
3. wykaz usług,
4. kserokopia wspisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
5. oświadczenie w zakresie warunku, że co najmniej 1 osoba wykonująca czynności związane z realizacja przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy, będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez cały okres świadczenia usługi, w zakresie koordynacji szkolenia lub świadczenia usług szkoleniowych
6. oświadczenie o dysponowaniu kadrą niezbędną do realizacji zamówienia,
7. oświadczenie o potwierdzeniu, że dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji,
8. oświadczenie o zakończenu szkolenia i egzaminów w terminach wskazanych przy każdej z edycji

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę wg. wzoru:
CENA = cena najniższej oferty niepodlegającej odrzuceniu/cena oferty badanej * 60%;
b) Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania – np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów jako sumę punktów uzyskaną w obu kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

A. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
B. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
C. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WROCŁAW

Adres

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717778555

Fax

717777291

NIP

8971383551

Tytuł projektu

RAZEM można więcej

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0069/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości
ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski
data wpłynięcia oferty: 24.04.2019r.
cena oferty: 39974,00
Liczba wyświetleń: 192