Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wraz z dostawą i instalacją urządzeń odnawialnych źródeł energii do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179238

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 24.04.2019 r. do godziny 11:00 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1, w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 14) z dopiskiem:

Oferta w postępowaniu:
„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE”
Nie otwierać przed 24.04.2019 r. godz. 11:15

w jednej z poniższych form - pocztą, kurierem, osobiście, e-mailem. Oferta winna być umieszczona
w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opieczętować pieczęcią firmową i zaadresować na adres Zamawiającego.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty w postaci elektronicznej.
Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez osoby upoważnione i zeskanowane
z podpisami. Tak złożone ofert muszą znaleźć się w skrzynce odbiorczej Zamawiającego do dnia 24.04.2019 r. do godziny 11:00. Oferty należy wysłać na adres e-mail: Marta.Szymkiewicz@starostwo.ketrzyn.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Marta.Szymkiewicz@starostwo.ketrzyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Szymkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(089) 751-17-30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE”

Zamówienie obejmuje także rozładunek, montaż i ustawienie sprzętów we wskazanym miejscu, próbne uruchomienie i instruktaż personelu w zakresie obsługi (max. 3 osoby).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: kętrzyński Miejscowość: Kętrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ URZĄDZEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE”
w następujących ilościach:

1. Instalacja kolektora słonecznego 1 szt.
2. Moduł fotowoltaiczny 1 szt.
3. Pompa ciepła 1 szt.
4. Kocioł opalany biomasą 1 szt.
5. Turbina wiatrowa 1 szt.
6. Bateria słoneczna 6 szt.
7. Zgrzewarka doczołowa 3 szt.
8. Zestaw do zgrzewania elektrooporowego 1 szt.
9. Zestaw do zgrzewania polifuzyjnego 1 szt.
10. Pompa obiegowa 6 szt.
11. Zestaw do spajania elektrycznego 1 szt.
12. Zestaw do spajania gazowego 1 szt.

Zamówienie obejmuje także rozładunek, montaż i ustawienie sprzętów we wskazanym miejscu, próbne uruchomienie i instruktaż personelu w zakresie obsługi (max. 3 osoby).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego, a warunki realizacji zamówienia Projekt umowy – stanowiący Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jedną dostawę polegającą na dostawie sprzętu/wyposażenia dydaktycznego – stanowisk montażu uruchomiania i eksploatacji będącego przedmiotem dostawy do szkół zawodowych na kwotę minimum 40.000,00 zł brutto wraz z referencjami

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka, konsorcjum) przedkłada każdy Wykonawca
z osobna).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
3. Formularz wiedza i doświadczenie Wykonawcy
4. pełnomocnictwo (jeśli konieczne)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium - CENA 100%

Liczba pkt w kryterium „CENA” = (cena najniższa : cena porównywana) x 100 pkt

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KĘTRZYŃSKI

Adres

pl. Plac Grunwaldzki 1

11-400 Kętrzyn

warmińsko-mazurskie , kętrzyński

Numer telefonu

897517500

Fax

897512401

NIP

7421842131

Tytuł projektu

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn

Numer projektu

RPWM.09.03.01-28-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JANPOL Sp. z o.o.
Brzozie Lubawskie 73
13-306 Kurzętnik
Data wpływu oferty: 24.04.2019 r.
Cena: 102.120,00 zł
Liczba wyświetleń: 175