Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringu podczas laboratorium w Biskupcu w dn. 29 kwietnia 2019 roku organizowanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI”

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-04-2019

Numer ogłoszenia

1179204

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy wysłać pod dwa adresy mailowe: dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl i angela.greniuk@gmail.com. W tytule prosimy wpisać: 5/UW/BPOzNI/2019.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

angela.greniuk@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Angela Greniuk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (WSNSiR UW) z siedzibą w Warszawie 00-927 Krakowskie Przedmieście 26/28, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek podczas laboratorium lokalnego UW w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) w dn. 29 kwietnia 2019 roku dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Biskupiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej – poczęstunek podczas laboratorium lokalnego UW w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) w dn. 29 kwietnia 2019 dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek podczas laboratorium lokalnego UW w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) w dn. 29 kwietnia 2019 roku dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Usługa realizowana ma być dla grupy ok. 15-osobowej.
Usługa obejmuje:
• stała przerwa kawowa dla ok. 15 osób każdego dnia szkolenia dostępna w sali lub blisko sali warsztatowej uwzględniająca obsługę, zastawę, obrusy, dowóz na miejsce szkolenia, kawę (w tym sypaną i rozpuszczalną), mleko do kawy, herbatę (wybór co najmniej 3 rodzajów czarna/owocowa/zielona), cytryna do herbaty, cukier, woda do picia, ciasto domowe i owoce,
• obiad dwudaniowy z surówką z możliwością wyboru co najmniej dania mięsnego lub wegetariańskiego + woda/sok/kompot

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

29 kwietnia 2019 rok - Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie) - dokładny adres zostanie wskazany wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące wymagania:
1) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,
2) zapewni wyżywienie wg opisu,
3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
5) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące wymagania:
1) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,
2) zapewni wyżywienie wg opisu,
3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
5) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie.

Potencjał techniczny

O realizację zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące wymagania:
1) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,
2) zapewni wyżywienie wg opisu,
3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
5) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące wymagania:
1) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,
2) zapewni wyżywienie wg opisu,
3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
5) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O realizację zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące wymagania:
1) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,
2) zapewni wyżywienie wg opisu,
3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
5) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert.
W przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie, zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z potencjalnym wykonawcą, który złożył tę ofertę.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zamówieniu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia, z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników (o czas nie dłuższy niż konieczny do realizacji działań rekrutacyjnych), z innych przyczyn organizacyjnych lub przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej) o czas nie dłuższy niż wynikający z okresu trwania tych okoliczności i przyczyn;
2) zmniejszenia ilości Uczestników szkoleń oraz odpowiedniego zmniejszenia kosztów ich wyżywienia, z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników, innych przyczyn organizacyjnych lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej);
3) zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę;
4) zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 oświadczenie o uprawnieniach i inne

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa 100%

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Adres

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 55 20 727

Fax

228280723

NIP

5250011266

Tytuł projektu

Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-ONI2/18-00
Liczba wyświetleń: 106