Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w szkoleniach w 2019 r.

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179126

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2014 r.-Prawo pocztowe, (Dz.U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830) , osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Miejsce składania ofert: Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin, (sekretariat, pok. Nr 5).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Modzelewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 748-18-81 wew. 16

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyjazdy edukacyjne do realizacji w 2019 r.:
1) Skansen w Sanoku ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok
- usługa transportowa na trasie Lublin- Sanok
- autokar na 7 uczniów i 2 opiekunów
- termin realizacji: 04 czerwca 2019 r.
- miejsce wyjazdu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- godzina wyjazdu z Lublina: 7.00 (zmiana godziny wyjazdu może wynikać ze zmiany godziny rozpoczęcia zwiedzania Skansenu),
- godzina wyjazdu z Sanoka: ok. godz. 18.00 (dopuszcza się zmianę godziny wyjazdu
w związku z zakończeniem lub przedłużeniem zwiedzania),
- miejsce powrotu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- przewiduje się minimum 1 postój na parkingu do tego przystosowanym w drodze z/do.
2) Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin Jeziorna,
- usługa transportowa na trasie Lublin - Konstancin-Jeziorna,
- autokar na 8 uczniów i 2 opiekunów
- termin realizacji: 23 maja 2019 r.
- miejsce wyjazdu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- godzina wyjazdu z Lublina: 06.00 (zmiana godziny wyjazdu może wynikać ze zmiany godziny rozpoczęcia zwiedzania Centrum),
-godzina przyjazdu do Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej:
nie później niż na godz. 9.30 w przypadku wyjazdu o godz. 06.00 (zmiana godziny przyjazdu związana będzie z zapisem wcześniejszym -zmiana godziny wyjazdu),
- godzina wyjazdu z Konstancina-Jeziornej: ok. godz. 14.00 (dopuszcza się zmianę godziny wyjazdu w związku z zakończeniem lub przedłużeniem zwiedzania),
- miejsce powrotu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- przewiduje się minimum 1 postój na parkingu do tego przystosowanym w drodze z/do.
3) Gospodarstwo JMP Flowers ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca,
- usługa transportowa na trasie Lublin- Stężyca,
- autokar na 9 uczniów i 2 opiekunów
- termin realizacji: 08 czerwca 2019 r.
- miejsce wyjazdu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- godzina wyjazdu z Lublina: 08.00 (zmiana godziny wyjazdu może wynikać ze zmiany godziny rozpoczęcia zwiedzania Gospodarstwa),
-godzina przyjazdu do Gospodarstwa JMP Flowers: nie później niż na godz. 10.00
w przypadku wyjazdu o godz. 08.00 (zmiana godziny przyjazdu związana będzie z zapisem wcześniejszym -zmiana godziny wyjazdu),
- godzina wyjazdu ze Stężycy: ok. godz.16.00 (dopuszcza się zmianę godziny wyjazdu
w związku z zakończeniem lub przedłużeniem zwiedzania),
- miejsce powrotu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- przewiduje się minimum 2 postoje na parkingu do tego przystosowanym w drodze z/do.
4) Zakład Leczniczy Uzdrowisko „Nałęczów” S.A. ul. Aleja St. Małachowskiego 5,
24-140 Nałęczów,
- usługa transportowa na trasie Lublin- Nałęczów,
- autokar na 14 uczniów i 2 opiekunów
- termin realizacji: 11 czerwca 2019 r.
- miejsce wyjazdu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- godzina wyjazdu z Lublina: 8.00 (zmiana godziny wyjazdu może wynikać ze zmiany godziny rozpoczęcia zwiedzania Zakładu),
-godzina przyjazdu do Zakładu Leczniczego Uzdrowisko „Nałęczów”: nie później niż
na godz. 9.00 w przypadku wyjazdu o godz. 8.00 (zmiana godziny przyjazdu związana będzie z zapisem wcześniejszym -zmiana godziny wyjazdu),
- godzina wyjazdu z Nałęczowa: ok. godz.14.00 (dopuszcza się zmianę godziny wyjazdu
w związku z zakończeniem lub przedłużeniem zwiedzania),
- miejsce powrotu: Lublin, ul. Sulisławicka 7,
- przewiduje się minimum 1 postój na parkingu do tego przystosowanym w drodze z/do.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w szkoleniach w 2019 r.

Przedmiot zamówienia

Wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w szkoleniach w 2019 r.

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Skansen w Sanoku ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok - termin realizacji: 04 czerwca 2019 r.
2) Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin Jeziorna - termin realizacji: 23 maja 2019 r.
3) Gospodarstwo JMP Flowers ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca - termin realizacji: 08 czerwca 2019 r.
4) Zakład Leczniczy Uzdrowisko „Nałęczów” S.A. ul. Aleja St. Małachowskiego 5,
24-140 Nałęczów - termin realizacji: 11 czerwca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowania tj.:
a) złożą ważną ofertę,
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
d) posiadają zdolności techniczne i zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj.:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 1),
b) nie znajdują się w procedurze likwidacji lub ogłoszono upadłość,
c) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
d) nie przynależą do tej samej grupy kapitałowej, która może prowadzić do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:
1) oferta,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
3) oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
4) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
5) wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie,
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi (kierowca) wraz z informacją na temat uprawnień i doświadczenia oraz podstawy zatrudnienia wraz z oświadczeniem o przestrzeganiu zasad wynagradzania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) oświadczenie, że podmiot nie pozostaje w procedurze likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,
8) oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
9) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
10) oświadczenie, że wykonawca postawi do dyspozycji zamawiającego autokar sprawny technicznie, posiadający aktualne badania techniczne,
11) oświadczenie (o ile dotyczy), że wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i dających gwarancję rzeczywistego dostępu do tych zasobów,
12) oświadczenie (o ile dotyczy) pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz ze wskazaniem składu Konsorcjum,
13) podpisany projekt umowy w sprawie zamówienia.
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, przedkłada dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.4.
6.6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.4. należy złożyć w formie oryginału.
6.7. Dokumenty oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
6.8.W przypadku podpisania dokumentów i oświadczeń przez osoby inne, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwa dla tych osób.
6.9. Podpisy na dokumentach i oświadczeniach powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wagi tych kryteriów i sposób oceny ofert:
1) zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert według następujących kryteriów: najniższa cena brutto - waga 100% za łączną wartość czterech wycieczek edukacyjnych w 2019 roku,

a) sposób oceny:
Un
× Wc = Lp
Ud


Gdzie:

Un- najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych ofert,
Ud- cena brutto podana przez badanego wykonawcę,
Wc-waga kryterium ceny,
Lp- liczba punktów za kryterium: cena brutto.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO/ KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH/ SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH IM. A. BĄCZKOWSKIEGO W LUBLINIE

Adres

Sulisławicka 7

20-360 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

817481881

Fax

817481881

NIP

9462468736

Tytuł projektu

Mobilny absolwent

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0016/16-00
Liczba wyświetleń: 159