Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego(branża drogowa) nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce postojowe, wyniesiona Aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179120

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański lub przesłać na adres Zamawiającego, o którym mowa w pkt. I Zapytania ofertowego, w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 14.00. Zaleca się , aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe : Sprawowanie nadzoru budowlanego (branża drogowa) nad pracami polegającymi na: Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – budowa ścieżek pieszo-rowerowych” oraz napisem „NIE OTWIERAĆ przed 24.04.2019 r. godz. 14.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Pelc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

683884022 wew. 14

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański - budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce postojowe, wyniesiona Aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)”, obejmująca w szczególności:
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 3.370 m szer. od 2-3 m wraz z ekologicznym miejscem postojowym o pow. 795 m2 - nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego,
- budowę wyniesionej alei w Parku Nauk Przyrodniczych o dł. 202 m szer. 6 m - nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego,
- rewitalizację Traktu Pruskiego – II etap o dł. 1.288 m szer. 3 m - nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego,
- budowę ścieżek parkowych: szer. 2,5 m o utwardzonej nawierzchni gruntowej powierzchniowo nieulepszonej. Całkowita długość: 3,1 km; ścieżek parkowych o nawierzchni mineralnej bez obrzeży: szer. 3 m, dł. 0,28 km, szer. 4 m, dł. 0,17 km. Nawierzchnia z tłucznia o łącznej grubości 12 cm z mieszanki bazaltowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: nowosolski Miejscowość: Gmina Bytom Odrzański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia dot. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański - budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce postojowe, wyniesiona Aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)”, jest nadzór budowlany w branży drogowej, prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański - budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce postojowe, wyniesiona Aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)”, obejmująca w szczególności:
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 3.370 m szer. od 2-3 m wraz z ekologicznym miejscem postojowym o pow. 795 m2 - nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego,
- budowę wyniesionej alei w Parku Nauk Przyrodniczych o dł. 202 m szer. 6 m - nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego,
- rewitalizację Traktu Pruskiego – II etap o dł. 1.288 m szer. 3 m - nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego,
- budowę ścieżek parkowych: szer. 2,5 m o utwardzonej nawierzchni gruntowej powierzchniowo nieulepszonej. Całkowita długość: 3,1 km; ścieżek parkowych o nawierzchni mineralnej bez obrzeży: szer. 3 m, dł. 0,28 km, szer. 4 m, dł. 0,17 km. Nawierzchnia z tłucznia o łącznej grubości 12 cm z mieszanki bazaltowej.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71530000-2 – Doradcze usługi budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy.
Zakończenie wykonywania zamówienia do: 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunku

Warunki zmiany umowy

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
- nieprzystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych o czas niezbędny na powtórzenie postępowania przetargowego, nieterminowego przystąpienia firmy budowlanej do realizacji robót budowlanych lub z powodu przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych,
2.Zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy,
3.Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Każda ze stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie może złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w którym strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.
4.Warunki dokonywania zmian:
a)zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
b)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c)zmiana musi być zgodna z zapytaniem ofertowym,
d)zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
a)danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b)danych teleadresowych,
c)danych rejestrowych,
d)numeru rachunku bankowego wskazanego w §4 ust.3 istotnych postanowień umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego, składając oświadczenie.
6.Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz oferty
2.Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:

l.p. Nawa kryterium Waga
1. Cena oferty 60 %
2. Ilość pobytów na budowie w ciągu 1 miesiąca 40 %

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Przyznawanie punktów będzie odbywać wg następujących zasad:

A.Cena:
Ocenie podlega cena brutto oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

najniższa cena oferty
liczba punktów oferty badanej = ---------------------------- x 60 % x 100
cena oferty badanej

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. Ilość pobytów na budowie w ciągu 1 miesiąca :
Ocenie zostanie poddana ilość pobytów na budowie w ciągu jednego miesiąca, w trakcie trwania robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do minimalnej liczby pobytów na budowie w ciągu jednego miesiąca: - 2 pobyty oraz nie więcej niż 8 pobytów w ciągu jednego miesiąca. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty zaproponuje minimalną liczbę pobytów, wówczas otrzyma 0 punktów. Oferta Wykonawcy, który w formularzu oferty nie wypełni pola liczba pobytów na budowie lub zaoferuje mniej niż dwa pobyty na budowie w ciągu jednego miesiąca, wówczas oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje liczbę pobytów na budowie więcej niż 8 w ciągu jednego miesiąca, wówczas Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie liczbę 8 pobytów w ciągu jednego miesiąca.

W kryterium „Ilość pobytów na budowie” Wykonawca zaoferuje ilość pobytów w ciągu jednego miesiąca na budowie:

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium:


Liczba pobytów na budowie w ciągu jednego m-ca oferty badanej
liczba punktów oferty badanej = ----------------------------------------------------------------------- x 40 % x 100
największa liczba pobytów na budowie jednak nie większa niż 8 pobytów w ciągu jednego m-ca

Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN) i powinna składać się z ceny netto, brutto i podatku VAT.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia, a także zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne, jakie obowiązany będzie uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.

Wykluczenia

1.Odrzucenie ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
2.Odrzucenie ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
3.Odrzucenie ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
4.Wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

Adres

Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

lubuskie , nowosolski

Numer telefonu

+48683884022

Fax

+48683884026

NIP

9251958691

Tytuł projektu

Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0042/17-00

Inne źródła finansowania

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nadzory Budowlane Jerzy Pawełek, ul. 22 Lipca 1807 32c/42, 67-120 Kożuchów,
Data wpłynięcia oferty: 24-04-2019 r. godz. 11.10.
Cena: 34.000,00 zł. brutto
Liczba wyświetleń: 223