Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii dla Uczestników Projektu pn. Centrum Usług Wspólnych "WISIENKA" oraz na usługi konsultacji grupowych i indywidualnych z psychologiem i dietetykiem dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179088

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

- osobiście w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiat Łódzki Wschodni,
al. Piłsudskiego 133d, lok. 214, 92-318 Łódź.
- kurierem lub pocztą na ww. adres;
- drogą mailową na adres: pcpr@lodzkiwschodni.pl
do godziny 10.00 dnia 24 kwietnia 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pcpr@lodzkiwschodni.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Grzesiak-Młynarczyk, Monika Krzyżanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 676 34 87

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania obejmuje:
I. świadczenie usług fizjoterapii dla osób wytypowanych przez Zamawiającego spośród 25 niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz wykluczonych społecznie osób korzystających z Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze (gmina Andrespol, powiat łódzki wschodni) i będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, w wymiarze ogółem 144 godzin fizjoterapii;
II. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: komunikacji, radzenia ze stratą, śmiercią, żałobą, seksualność osób niepełnosprawnych, zachowań trudnych, agresji i autoagresji. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 864 godzin;
III. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji dietetycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: zdrowego żywienia, diety osób chorych, prawidłowych nawyków żywieniowych. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 432 godzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Wiśniowa Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi w postaci:
- fizjoterapii dla osób wytypowanych przez Zamawiającego spośród 25 niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz wykluczonych społecznie osób będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” wytypowanymi przez Zamawiającego;
- grupowych i indywidulanych konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”;
grupowych i indywidulanych konsultacji dietetycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”.

Przedmiot zamówienia

1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania obejmuje:
I. świadczenie usług fizjoterapii dla osób wytypowanych przez Zamawiającego spośród 25 niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz wykluczonych społecznie osób korzystających z Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze (gmina Andrespol, powiat łódzki wschodni) i będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”
w wymiarze ogółem 144 godzin fizjoterapii;
II. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: komunikacji, radzenia ze stratą, śmiercią, żałobą, seksualność osób niepełnosprawnych, zachowań trudnych, agresji i autoagresji. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 864 godzin;
III. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji dietetycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: zdrowego żywienia, diety osób chorych, prawidłowych nawyków żywieniowych. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 432 godzin.
2. Za jedną godzinę usługi fizjoterapeutycznej/ konsultacji psychologicznej/ konsultacji dietetycznej uznaje się jedną godzinę zegarową.
3. Usługa fizjoterapii/ konsultacji psychologicznej/ konsultacji dietetycznej realizowana będzie
w Dziennym Domu Pomocy „WISIENKA”, ul. 1 Maja 5/7, 95-020 Wiśniowa Góra, w pomieszczeniach wskazanych i udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Usługa fizjoterapii/ konsultacji psychologicznej/ konsultacji dietetycznej realizowana będzie
w godzinach funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy, tj. 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), w godzinach 10.00 – 15.00.
5. Szczegółowe dni i godziny realizacji usługi określone zostaną w harmonogramie ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę i dostosowane do potrzeb Uczestników/czek projektu oraz opiekunów faktycznych UP.
6. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 85121270-6 - usługi psychiatryczne lub psychologiczne;
CPV 85142100-7 - usługi fizjoterapii;

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi świadczone będą w terminach określonych w umowie Zamawiającego i Wykonawcy (Zał. 4 do Zapytania), nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Wiedza i doświadczenie

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Potencjał techniczny

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Dodatkowe warunki

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Warunki zmiany umowy

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Zamówienia uzupełniające

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria i sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
1. K1 cena – waga 80 %(maksymalnie 80 punktów);
2. K2 doświadczenie w świadczeniu usługi – waga 20%(maksymalnie 20 punktów);

Łącznie możliwych jest do uzyskania 100,00 pkt (100 %), przy czym ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1. Kryterium „Cena”– ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:[(najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej brutto) x 100] x 80%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów. Liczba punktów liczona dwóch miejsc po przecinku. Weryfikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 1 (formularza oferty).
Ad. 2. Kryterium „Doświadczenie” - ocena tego kryterium zostanie dokonana podstawie przedstawionego doświadczenia w świadczeniu usługi wskazanej w części VII zapytania i zgodnie
z poniższym schematem:
• 2 – 3 lata doświadczenia: 5 pkt (5%);
• 3 – 5 lat doświadczenia: 10 pkt (10%);
• powyżej 5 lat doświadczenia: 20 pkt (20%).
Weryfikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 2 (Wykazu wykonywanych usług)

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych ze wszystkich kryteriów.

Wykluczenia

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania i załączników.
W postępowaniu wziąć udział mogą Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także pozostawanie w takim istniejącym powiązaniu, które faktycznie narusza zasadę konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres

Henryka Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7251838572

Tytuł projektu

Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-C001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 195