Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na realizację USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179079

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 24.04. 2019 r. do godz.12.00
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
a) osobiście pod adresem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, 72-010 Police, ul. Szkolna 2.

b) pocztą/kurierem na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, 72-010 Police, ul. Szkolna 2
Liczy się moment wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, 72-010 Police, ul. Szkolna 2.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pinińska-Sosna lub Anna Mądrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4240700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przez doradców zawodowych dla 62 uczestników projektu [dalej: UP], w wymiarze 1,5 godziny zegarowej na 1UP, w okresie od dnia podpisania umowy do 15.07.2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Polica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.01.00-32-K316/16” pod nazwą „LOKOMOTYWA-cja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020, oś 7, działanie7.1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 2 osób –Doradców zawodowych do:
Przeprowadzenia diagnoz sytuacji problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb dla 62 uczestników projektu „LOKOMOTYWAcja” oraz opracowania wspólnie z psychologiem lub pedagogiem 62 indywidualnych ścieżek reintegracji dla uczestników projektu, w tym integracji z rynkiem pracy i/lub systemem edukacji.

Łączny wymiar świadczonych usług to nie więcej niż 93 h okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2019.
Wymiar świadczonych usług przypadający na 1 doradcę zawodowego to nie więcej niż 46,5 h
Usługa będzie świadczona na terenie powiatu polickiego, w szczególności w Policach, Nowym Warpnie, Dobrej i Kołbaskowie.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie przepracowane i udokumentowane godziny. Dla potrzeby prawidłowego rozliczania świadczenia usług przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu oraz co miesięcznych raportów dotyczących zrealizowanych usług. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia liczy się od daty obustronnego podpisania umowy, a kończy się nie później niż w dacie 15.07.2019 r. Końcowe rozliczenie zamówienia i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu kompletnej wymaganej dokumentacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania od Wykonawcy
1) Cechy personalne
Doradca zawodowy składający ofertę powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Wiedza i doświadczenie

- Doradca powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1) Posiadać uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego
2) Ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu
3) Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w przedmiotowej dziedzinie
4) Doświadczenie w polegające na realizacji w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 usługi obejmującej przeprowadzenie diagnoz sytuacji problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb oraz opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla uczestników projektu, w tym integracji z rynkiem pracy i/lub systemem edukacji.

Potencjał techniczny

- Doradca powinien spełniać łącznie następujące warunki:
5) Posiadać zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, takie jak niezbędne środki techniczno-organizacyjne oraz potencjał osobowy i finansowy.
W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, bądź podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w rzeczonym zakresie. Ta różnica jest istotna co do prawnej formy zawartej umowy i konsekwencji jej wyboru. Formami prawnymi będą:
* W przypadku wybranego doradcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zostanie zawarta umowa cywilno- prawna znana jako „umowa zlecenia”., a Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek;
* W przypadku podmiotu gospodarczego, który niniejsze zamówienie wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostanie zawarta umowa cywilno-prawna, a Wykonawca wystawi fakturę.
- W konsekwencji różnic formy prawnej umowy, odmienne będą skutki odnośnie obowiązków podatkowych i podobnych danin dla obu stron umowy.
- Odnośnie osoby fizycznej i umowy zlecenia: w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt3 ustawy z dn. 26.07.1991r. o pod. dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176, z późn.zm.) Zamawiający ma obowiązek dokonania potrąceń niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) i jako płatnik odpowiada za przekazanie potrącone kwot do stosownych organów.
- Odnośnie podmiotów gospodarczych i umowy cywilno-prawnej - za opłacanie należności publicznoprawnych (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek VAT itp.) odpowiada sam Wykonawca, który sam opłacane w/w daniny we własnym zakresie.
- Ponadto łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej zamawianą usługę doradztwa zawodowego nie może przekroczyć 276 h/miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania Zamawiającego informacji o zaistnieniu zbliżania się do tego limitu.
- Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do przedkładania co miesiąc protokołu odbioru zadań, który zawierać będzie ewidencję przepracowanych w danym miesiącu godzin.
- Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO. Rozumie się to jako IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO ( w tym Zamówieniu są to: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z podległymi mu podmiotami, w tym Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie. Chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Doradca powinien spełniać łącznie następujące warunki: Posiadać zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, takie jak niezbędne środki techniczno-organizacyjne oraz potencjał osobowy i finansowy.

Warunki zmiany umowy

Ze względu na fakt, że Zamawiający jest podmiotem z sektora finansów publicznych, oraz że niniejsze zapytanie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków UE, zmiany zawartej umowie mogą de facto zaistnieć tylko w przypadku zaistnienia sytuacji „vis major”, uniemożliwiającej prawidłową realizację przedmiotu zapytania, za wyjątkiem oczywistych technicznych błędów pisarskich, nie naruszających merytorycznej treści umowy.
Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w pkt 3.3.4. Zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oświadczenia Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
• że wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości ;
• że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
• że Oferent nie jest prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
• że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia;
• że Oferent nie jest powiązany osobowo z Zamawiającym. Zgodnie z art. 11 ust. 6 Ustawy
o CIT (oraz art. 25 ust. 6 ustawy o PIT) powiązania rodzinne obejmują: małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Przez powiązania rozumie się osobową relację między Oferentem (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) z osobami wykonującymi w imieniu Oferenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, przez co te osoby nie są bezstronne, co mogło by dać Oferentowi nielegalną przewagę nad innymi Oferentami;

b) Dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania rzeczonego zamówienia oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, poświadczające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przedmiotowej dziedzinie tj.:
- świadectwa pracy,
- referencje,
- wpis do CEIDG lub KRS,
- dyplom ukończenia studiów wyższych
- w przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Ocena zostanie dokonana dla każdego Doradcy zawodowego oddzielnie.

1. Kryterium:Cena Waga: 70 %
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
Cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 70 = Cena
Łączna cena za jedną godzinę usługi przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności: podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami), odprowadzane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego w zależności od formy zatrudnienia.
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 70 punktów.

2. Kryterium: Doświadczenie Waga: 30%
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
Doświadczenie Oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę lat przepracowanych w zawodzie doradcy zawodowego.
Liczba lat pracy oferenta ocenionej oferty / liczba lat pracy Doradcy z najwyższą liczbą lat x 30 = doświadczenie
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 30 punktów.
Punkty zostaną przyznane tylko za udokumentowany w ofercie przez Oferenta okres.

Wykluczenia

W wyborze wykonawcy zamówienia w trybie zapytania ofertowego nie mogą brać udziału:
a) Oferent, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonał lub nie należycie wykonał zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Oferent, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiada niezbędnej wiedzy lub wymaganego doświadczenia, bądź znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia,
c) Oferent powiązany osobowo z osobą z kadry Zamawiającego, w szczególności biorącą udział w realizowania projektu, obejmującego przedmiot zamówienia.
Zamawiający ma prawo /obowiązek zweryfikowania, czy danego Oferenta nie dotyczy zaistnienie jednej z przesłanek opisanych powyżej, metodami, jakie Zamawiający uzna za najlepsze.
Oferent ma obowiązek współdziałać z Zamawiającym w tej weryfikacji, co leży w jego interesie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT POLICKI

Adres

Tanowska 8

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

91 43 28 100

Fax

91 317 89 00

NIP

8512550469

Tytuł projektu

LOKOMOTYWA-cja

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K316/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- Szkolenia i Doradztwo Paweł Warsiński, Warzymice 178b/7, 72-005 Warzymice
Data wpływu: 24.04.2019
Cena: 67,65 zł/h

- Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole
Data wpływu: 16.04.2019
Cena: 80,00 zł/h
Liczba wyświetleń: 234