Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UE/2019

Data publikacji: 16.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179074

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Błędnie określono termin składania ofert - po wprowadzeniu poprawki końcowa data to 24.04.2019 (poprzednio 22.04.2019)

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do 24 kwietnia 2019 tj. 7 dni liczonych od dnia następnego po publikacji oferty, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Oferta powinna być przesłana:
- za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego, ul. Sokołowska 5, 08-300 Grochów Szlachecki
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: jakub.ufnal@gmail.com

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub.ufnal@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Ufnal

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606319057

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. BIOGAZOWY AGREGAT KOGENERACYJNY
2. PRZEPŁYWOMIERZ BIOGAZU ULTRADŹWIĘKOWY
3. CHŁODNICA I OSUSZACZ BIOGAZU
a. Wydajność min. 250 m3/h
4. FILTR WĘGLOWY REDUKUJĄCY STĘŻENIE SIARKI [ppm] DO POZIOMU max 10 [ppm] przez okres 2 lat eksploatacji
5. ANALIZATOR DO ANALIZY CZTERECH GAZÓW: SO2, CO2, O2, CH4 [CH4, H2S, CO2, O2]
6. POCHODNIA BIOGAZU O WYDAJNOŚCI min. 200 m3/h
7. Dmuchawa biogazu
8. Licznik energii
9. Licznik ciepła
10. Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie i rozruch instalacji
11. SERWIS obejmuje:
a. wykonanie wszystkich planowanych czynności serwisowych, obsług serwisowych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji agregatu kogeneracyjnego, określonych przez producenta agregatu i wymaganych przez Zamawiającego
b. wykonanie wszystkich awaryjnych napraw agregatu tzn. usunięcie takich usterek, które są zdarzeniem losowym i awaryjnym, a które nastąpiły pomimo prawidłowego wykonania wszystkich wyspecyfikowanych przez Wykonawcę „planowanych prac serwisowych” oraz czynności serwisowych (remontowych) określonych przez producenta agregatu kogeneracyjnego, zwane dalej „remonty nieplanowane”
c. dostawę do siedziby Zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, oleju silnikowego, płynu chłodzącego oraz pozostałych płynów eksploatacyjnych, jak również technicznych środków materiałowych na potrzeby wykonania „planowanych prac serwisowych” i „remontów nieplanowanych”. Dostarczone materiały nie będą wcześniej używane, muszą być fabrycznie nowe.
12. TESTY FUNKCJONALNE / PRÓBY ODBIOROWE zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
13. Zastosowane materiały - zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sokołowski Miejscowość: Grochów Szlachecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy urządzeń do projektu pn. „Instalacja biogazowa - Odnawialne Źródła Energii” realizowanego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

1. BIOGAZOWY AGREGAT KOGENERACYJNY
2. PRZEPŁYWOMIERZ BIOGAZU ULTRADŹWIĘKOWY
3. CHŁODNICA I OSUSZACZ BIOGAZU
a. Wydajność min. 250 m3/h
4. FILTR WĘGLOWY REDUKUJĄCY STĘŻENIE SIARKI [ppm] DO POZIOMU max 10 [ppm] przez okres 2 lat eksploatacji
5. ANALIZATOR DO ANALIZY CZTERECH GAZÓW: SO2, CO2, O2, CH4 [CH4, H2S, CO2, O2]
6. POCHODNIA BIOGAZU O WYDAJNOŚCI min. 200 m3/h
7. Dmuchawa biogazu
8. Licznik energii
9. Licznik ciepła
10. Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie i rozruch instalacji
11. SERWIS obejmuje:
a. wykonanie wszystkich planowanych czynności serwisowych, obsług serwisowych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji agregatu kogeneracyjnego, określonych przez producenta agregatu i wymaganych przez Zamawiającego
b. wykonanie wszystkich awaryjnych napraw agregatu tzn. usunięcie takich usterek, które są zdarzeniem losowym i awaryjnym, a które nastąpiły pomimo prawidłowego wykonania wszystkich wyspecyfikowanych przez Wykonawcę „planowanych prac serwisowych” oraz czynności serwisowych (remontowych) określonych przez producenta agregatu kogeneracyjnego, zwane dalej „remonty nieplanowane”
c. dostawę do siedziby Zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, oleju silnikowego, płynu chłodzącego oraz pozostałych płynów eksploatacyjnych, jak również technicznych środków materiałowych na potrzeby wykonania „planowanych prac serwisowych” i „remontów nieplanowanych”. Dostarczone materiały nie będą wcześniej używane, muszą być fabrycznie nowe.
12. TESTY FUNKCJONALNE / PRÓBY ODBIOROWE zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
13. Zastosowane materiały - zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zapytania.

Kod CPV

31122000-7

Nazwa kodu CPV

Jednostki prądotwórcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania całości Zamówienia w terminie do 18.10.2019. Oferty wskazujące na termin dostawy wykraczający poza wskazany powyżej okres nie będą rozpatrywane. Szczegółowe terminy realizacji Zamówienia zostaną określone w Umowie zawartej z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunki dostępu
1. Dostawca agregatu kogeneracyjnego musi posiadać centrum serwisowe czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z magazynem typowych, zużywających się części zamiennych do dostarczanego agregatu kogeneracyjnego. Dostawca modułu kogeneracyjnego musi zapewniać całodobowy monitoring „on line” oferowanego agregatu, umożliwiający obserwację i archiwizację parametrów pracy agregatu w czasie rzeczywistym w centrum serwisowym Dostawcy oraz działania serwisowe zapobiegające możliwości wystąpienia potencjalnych uszkodzeń, lub niesprawności instalacji kogeneracyjnej. Dodatkowo monitoring musi zapewniać opisane funkcje przez sieć Internet po uzgodnieniu z Zamawiającym haseł dostępu.
Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego oświadczenia. Brak złożonego oświadczenia lub oświadczenie niezgodne z wymaganym zakresem oznacza niespełnienie warunku i odrzucenie oferty.

2. Wytwórca zespołu kogeneracyjnego powinien posiadać certyfikowany system zapewnienia jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważny w zakresie projektowania, produkcji, dostaw, instalowania, serwisowania zespołów kogeneracyjnych. Pod pojęciem zespołu kogeneracyjnego należy rozumieć zespół prądotwórczy wraz z układem odzysku ciepła oraz obudową lub kontenerem jeśli w takim wariancie ma zostać wykonany zespół kogeneracyjny. W przypadku kiedy wytwórca nie posiada certyfikowanego systemu zapewnienia jakości w w/w zakresie, lub nie wykonuje wszystkich ww. komponentów samodzielnie, wszystkie elementy tj. zespół prądotwórczy, układ odzysku ciepła oraz obudowa lub kontener muszą zostać wytworzone przez wytwórców posiadających certyfikowany system zapewnienia jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważny w zakresie co najmniej projektowania, produkcji, dostaw, instalowania, serwisowania elementów powierzonych do wykonania.
Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych kopii certyfikatów. Brak złożenia kopii certyfikatu lub certyfikat niezgodny z wymaganym zakresem oznacza niespełnienie warunku i odrzucenie oferty.

3. Wytwórca powinien posiadać zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną kwalifikowane technologie spawania WPQR w zakresie wykonywania złączy spawanych zgodnych ze złączami jakie wytwórca przewiduje do realizacji projektu pod względem metody, rodzaju złącz, pozycji, gatunku materiałów i ich wymiarów, zgodnych z normą PN-EN ISO 15614 lub PN-EN ISO 15613.
Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonej kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikowanych technologii spawania WPQR. Brak złożenia kopii takiego dokumentu lub złożenie dokumentu niezgodnego z wymaganym zakresem oznacza niespełnienie warunku i odrzucenie oferty.

4. Wszyscy, przeznaczeni do realizacji zadania, spawacze muszą mieć aktualne uprawnienia potwierdzone dokumentami kwalifikacyjnymi wydanymi przez UDT lub inną jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN- EN ISO 9606-1, odpowiednie do objętego projektem zakresu prac pod względem metody, rodzaju i grubości materiału, rodzaju złącza. Nie dopuszcza się wykonywania spawów przez osoby nie posiadające aktualnych uprawnień.
Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego oświadczenia. Brak złożonego oświadczenia lub oświadczenie niezgodne z wymaganym zakresem oznacza niespełnienie warunku i odrzucenie oferty.

Warunki zmiany umowy

Warunki zawarcia umowy:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy dotyczącej realizacji Zamówienia.
b) Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
c) Wszelkie zmiany w podpisanej umowie odbędą się za zgodą dwóch stron w formie aneksu do umowy.
d) Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zmiana istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
• Ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
• W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku:
- działania siły wyższej (włącznie ze strajkami bezpośrednimi i pośrednimi), uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
- gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
- konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
- wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia wcześniej,
• W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
- niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
- niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
- niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji,
- trwania wydarzenia i czas usunięcia jego skutków.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Prawidłowo wypełniony formularz oferty
b. Odpis z dokumentu rejestrowego z aktualnymi danymi,
c. Pełnomocnictwo do składania oferty (jeśli dotyczy),
d. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
e. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dostępu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty wraz z wagami punktowymi:
A. Cena – 80%
B. Maksymalny czas diagnozy i rozpoczęcia prac nad usunięciem usterki, w przypadku awarii – 20%

Opis sposobu przyznawania punktów:
Łącznie możliwych do zdobycia punktów: 100


P = C + S
P – łączna liczba punktów za ocenianą ofertę
C – liczba punktów za cenę brutto (maksymalnie 80 punktów)
S – liczba punktów za czas diagnozy usterki (maksymalnie 20 punktów)

KRYTERIUM A
C – maksymalnie 80 punktów
C = (C_min/C_x)*80 (maksymalnie 80 punktów)
C_x – cena brutto ocenianej oferty
C_min – najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu

KRYTERIUM B
S – maksymalnie 20 punktów
20 – jeżeli Wykonawca zapewni, w przypadku awarii, maksymalny czas diagnozy i rozpoczęcia prac nad usunięciem usterki krótszy niż 3 godziny;
0 – jeśli Wykonawca zapewni, w przypadku awarii, maksymalny czas diagnozy i rozpoczęcia prac nad usunięciem usterki dłuższy niż 3 godziny lub nie zadeklaruje w ogóle czasu diagnozy usterki.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA UFNAL

Adres

Sokołowska 5

08-300 Grochów Szlachecki

mazowieckie , sokołowski

Numer telefonu

0606319057

Fax

0

NIP

8231179894

Tytuł projektu

Instalacja biogazowa - Odnawialne Źródła Energii

Numer projektu

RPMA.04.01.00-14-9308/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
HORUS-ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43, 05-070 Sulejówek

Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019
Cena netto: 2 097 561 PLN
Liczba wyświetleń: 403