Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/17 Z dnia 11.04.2019 r.

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179062

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
3.1 Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Krzysztof Harkowski, kontakt@okswim.pl
Tel. 89 527-22-11.
3.2 Siedziba Zamawiającego: Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” 10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3.
3.3 Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie oferowanych usług (załącznik nr 2) w formie elektronicznej na adres kontakt@okswim.pl lub osobiście bądź pisemnie listem poleconym do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Kopertę należy opisać następująco „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztaty podczas 5-dniowych wyjazdów rodzinnych w ramach realizacji projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/17”.
3.4 W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Wykonawca przesyła wypełnione i podpisane dokumenty w formie skanów.
3.5 Oferta musi być złożona do dnia 24.04.2019 r. do godziny 23:59. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.6 Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail kontakt@okswim.pl .
3.7 Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
3.8 Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
3.9 Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
3.10 Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
3.11 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10:00.
3.12 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@okswim.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Harkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

895272211

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów dla 50/70 uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” biorących udział w wyjeździe rodzinnym. Zakres usługi w szczególności obejmuje:
Część I – Warsztaty kulinarne/carvingu
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty kulinarne/carvingu podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04..-30.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h (8h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia kulinarne/carvingu musi posiadać wykształcenie kierunkowe z tego zakresu, a także posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z tematem poradnictwa na które ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.
Część II – Przewodnik
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewodnika podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h
c. Przewodnik musi posiadać uprawnienia przewodnika i niezbędne min. 3 letnie doświadczenie.
Część III - Zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty zajęcia sportowe w dyscyplinach dla osób niewidomych i słabowidzących podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 48h (16h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia sportowe musi posiadać doświadczenie w organizowaniu zajęć i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych przynajmniej od 3 lat. Musi posiadać uprawnienia prowadzącego zajęcia z zakresu dyscyplin dla osób niewidomych i słabowidzących.
Część IV – Orientacja Przestrzenna
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h (8h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć w tym dla osób niepełnosprawnych i posiada uprawnienia upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu orientacji przestrzennej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: żywiecki Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztat, kulinarne/carvingu, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, przewodnik, oraz orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego w powiecie żywieckim w dniach 30.04.-05.05.2019 r.

Przedmiot zamówienia

II Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów dla 50/70 uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” biorących udział w wyjeździe rodzinnym. Zakres usługi w szczególności obejmuje:
Część I – Warsztaty kulinarne/carvingu
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty kulinarne/carvingu podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04..-30.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h (8h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia kulinarne/carvingu musi posiadać wykształcenie kierunkowe z tego zakresu, a także posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z tematem poradnictwa na które ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.
Część II – Przewodnik
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewodnika podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h
c. Przewodnik musi posiadać uprawnienia przewodnika i niezbędne min. 3 letnie doświadczenie.
Część III - Zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty zajęcia sportowe w dyscyplinach dla osób niewidomych i słabowidzących podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 48h (16h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia sportowe musi posiadać doświadczenie w organizowaniu zajęć i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych przynajmniej od 3 lat. Musi posiadać uprawnienia prowadzącego zajęcia z zakresu dyscyplin dla osób niewidomych i słabowidzących.
Część IV – Orientacja Przestrzenna
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h (8h dla każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć w tym dla osób niepełnosprawnych i posiada uprawnienia upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu orientacji przestrzennej.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 30.04.-05.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia szczegółowo opisano w przedmiocie zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
3.1 Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Krzysztof Harkowski, kontakt@okswim.pl
Tel. 89 527-22-11.
3.2 Siedziba Zamawiającego: Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” 10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3.
3.3 Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie oferowanych usług (załącznik nr 2) w formie elektronicznej na adres kontakt@okswim.pl lub osobiście bądź pisemnie listem poleconym do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Kopertę należy opisać następująco „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztaty podczas 5-dniowych wyjazdów rodzinnych w ramach realizacji projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/17”.
3.4 W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Wykonawca przesyła wypełnione i podpisane dokumenty w formie skanów.
3.5 Oferta musi być złożona do dnia 24.04.2019 r. do godziny 23:59. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.6 Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail kontakt@okswim.pl .
3.7 Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
3.8 Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
3.9 Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
3.10 Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
3.11 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10:00.
3.12 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4. SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU OFERT
4.1 Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena.
a/ Opis sposobu obliczania kryterium cena. Cena powinna być podana w złotych brutto za 1 godzinę prowadzenia warsztatów. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : CO) x 100 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, C min -cena minimalna, CO- cena oferowana. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą,
a Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy.
4.2 W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach oraz z większym doświadczeniem zawodowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY"

Adres

Adama Mickiewicza 17/3

10-508 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895272211

Fax

895272211

NIP

7392542023

Tytuł projektu

Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin

Numer projektu

RPWM.11.02.03-28-0069/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MARGAS Mariusz Gasek, ul. Czarneckiego 15/18,, 24.04.2019, cena - 90,00 zł
Biuro Podróży Latomarzen.pl, Szare 23, 34-383 Kamesznica , 23.04.2019, cena - 90,00 zł
Wiesław Skalski, ul. Pstrowskiego 19/22, 10-601 Olsztyn, 23.04.2019, cena - 90,00 zł
Marek Kościółek, ul. Piłsudskiego 105/5, 33-370 Muszyna, 24.04.2019, cena - 90,00 zł
Liczba wyświetleń: 211