Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursu zawodowego "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy"

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2019

Numer ogłoszenia

1179049

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra lub przesłać e-mailem na adres: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com . Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 18 kwietnia 2019r. Otwarcie ofert nastąpi 19 kwietnia 2019r. r. pod adresem ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty.
3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane przez Wykonawcę i zeskanowane do formatu pliku PDF.
4. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „kurs zawodowy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - Lepsze jutro II"
5. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „kurs zawodowy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - Lepsze jutro II"
6. Oferta złożona po terminie lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie będzie rozpatrywana,
7. Oferta złożona w określonym terminie oraz zgodna z przedmiotem zamówienia ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu,
9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570217017

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończonego egzaminem zewnętrznym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu zgodnie z następującymi zasadami:
1. Przeprowadzenie 66-godzinnych kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych – dla 20 osób.
2. Nadzór merytoryczno-organizacyjny nad prowadzonymi kursami pod względem jakości, użytego sprzętu i wyposażenia, materiałów, treści i doboru kadry prowadzącej.
3. Organizacja i przeprowadzenie egzaminu końcowego zewnętrznego dla uczestników kursu.
4. Współpraca z zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia, w celu maksymalizacji efektów jego realizacji – w tym spraw organizacyjnych.
5. Realizacja kursów w okresie: maj 2019 r. – maj 2020 r. (preferowane godziny popołudniowe i ewentualnie weekendowe)
6. Miejsce realizacji kursu: powiat zielonogórski . Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający, dowóz uczestników na zajęcia zapewnia wykonawca kursu. Catering w czasie zajęć zapewnia Wykonawca kursu.
7. Sprzęt medyczny, treningowy i niezbędne materiały szkoleniowe zapewnia wykonawca kursu

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji usługi: 05.2019-05.2020.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1) Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - weryfikacja według załączonego wykazu prowadzonych szkoleń ze wskazaniem daty kursu, zleceniodawcy i liczby uczestników.
Zamawiający wymaga jako warunek udziału w postępowaniu przeprowadzenia co najmniej
5 szkoleń w powyższym zakresie w okresie ostatnich 2 lat przed dniem składania ofert (należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu ofertowym, a ponadto przedstawić referencje (lub inne dokumenty o charakterze poświadczenia), że usługi powyższe zostały wykonane należycie.
2) Posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
3) Posiada kadrę dydaktyczną odpowiednią do przeprowadzenia zarówno zajęć teoretycznych, jak
i praktycznych: wykładowców uprawnionych do prowadzenia kursu KPP tj. ratowników medycznych posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (weryfikacja na podstawie wykazu ratowników medycznych), posiadanie stopnia Ratownika Medycznego i wykonywanie zawodu od 3 lat. Przynajmniej jeden z wykładowców posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie akademickie.
4) Zapewni kadrę egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów końcowych zgodnie z wymaganiami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
5) Zapewni materiały dydaktyczne i szkoleniowe na indywidualne potrzeby uczestników (do akceptacji przez Zamawiającego), dostosowane do potrzeb uczestników – Beneficjentów projektu.
6) Wykonawca posiada certyfikat ISO,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony załącznik nr 1 wraz z obowiązującymi stawkami VAT, który powinien uwzględniać koszt usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym;
2. W ofercie należy podać dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail);
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych;
4. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe kadry.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny w 50%, doświadczenie zawodowe kadry 50%
Sposób przyznawania punktacji:
a) kryterium ceny:
liczba punktów= (najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto)x 50pkt.
b) kryterium doświadczenia zawodowego kadry:
3 lata - 15pkt
4 lata - 30pkt
5 lata - 50 pkt

Wykluczenia

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SBM RESCUE
Sybilla Brzozowska - Mańkowska
Ochla - Henryka Łasaka 13
66-006 Zielona Góra
Data: 18.04.2019 r.
Cena: 17 000,00 zł
Złożona oferta spełnia wymogi formalne.
Liczba wyświetleń: 173