Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/16 Z dnia 11.04.2019 r.

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179041

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
a/ Ofertę należy złożyć do dnia 24.04.2019 r. do godz. 23:59. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
b/ Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” 10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3 w kopercie z napisem „Zapytanie Ofertowe nr, RPWM.11.02.03-28-0069/16/16”
c/ Przesłać listem poleconym na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
d/ Elektronicznie na adres e-mail: kontakt@okswim.pl
Przy składaniu ofert w formie elektronicznej, Wykonawca przesyła wypełnione i podpisane dokumenty w formie skanów. Jeżeli złożona oferta nie zawiera wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@okswim.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Harkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

895272211

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 6 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień - 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
I Nazwa i adres Zamawiającego
Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”
10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3
Tel. 89527-22-11, e-mail: kontakt@okswim.pl

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób lub firm świadczących usługi jak wyżej, w trakcie usługi wyjazd rodzinny na terenie powiatu Żywieckiego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zakres i teren usług:
I. Wyjazd rodzinny:
a/ przerwy kawowe (6 dni x 50/70 osób),
Informacje dodatkowe:
1) Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz ciast, ciastek oraz słonych przekąsek.
2) Harmonogram przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.
b/ wyżywienie – obiad (6 dni x 50/70 osób),
Informacje dodatkowe:
1) Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i napoju (sok, kompot, itp.). Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/ wegańskich/ koszernych/ itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 10.00 w dniu realizacji usługi.
2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego
c/ wyżywienie kolacja (5 dni x 50/70 osób),
Informacje dodatkowe:
1) Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa i herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 10.00 w dniu realizacji usługi.
2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.
d/ noclegi ze śniadaniem (50/70 osób x 5 noclegów). pokoje dwuosobowe z łazienką, łóżka pojedyncze.
Informacje dodatkowe:
1) Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą mineralną i sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.)
2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego
Termin realizacji – 30.04.-05.05.2019r.
Teren – powiat żywiecki.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: żywiecki Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 6 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień - 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Przedmiot zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób lub firm świadczących usługi jak wyżej, w trakcie usługi wyjazd rodzinny na terenie powiatu Żywieckiego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zakres i teren usług:
I. Wyjazd rodzinny:
a/ przerwy kawowe (6 dni x 50/70 osób),
Informacje dodatkowe:
1) Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz ciast, ciastek oraz słonych przekąsek.
2) Harmonogram przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.

b/ wyżywienie – obiad (6 dni x 50/70 osób),
Informacje dodatkowe:
1) Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i napoju (sok, kompot, itp.). Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/ wegańskich/ koszernych/ itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 10.00 w dniu realizacji usługi.
2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego
c/ wyżywienie kolacja (5 dni x 50/70 osób),
Informacje dodatkowe:
1) Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa i herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 10.00 w dniu realizacji usługi.
2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.
d/ noclegi ze śniadaniem (50/70 osób x 5 noclegów). pokoje dwuosobowe z łazienką, łóżka pojedyncze.
Informacje dodatkowe:
1) Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą mineralną i sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.)
2) Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego
Termin realizacji – 30.04.-05.05.2019r.
Teren – powiat żywiecki.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji – 30.04.-05.05.2019r.
Teren – powiat żywiecki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3. Warunki udziału w postępowaniu:
1/ Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,
b) Posiadają obiekty, w których zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi noclegowe i restauracyjne, oraz prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Wypełnią i złożą w terminie ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
e) W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym- Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych dokumentów określonych w pkt. 4.2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Informacje podstawowe:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
c) Złożone oferty nie będą odsyłane,
d) Oferta powinna przedstawiać cenę brutto,
e) Wskazanie osoby i sposobu kontaktu,
2. Elementy oferty:
a) Wypełniony formularz oferty – według wzoru określonego w załączniku 1 do Zapytania Ofertowego, wraz z Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Osoby/podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę,
Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków elementów oferty zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta
Cena (C) 100% 100 punktów
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny brutto.
Cena ofertowa – 100%
Cena oferty z najniższą ceną
C = -------------------------------------------- x 100pkt
Cena oferty ocenianej
Gdzie;
C – Liczba punktów uzyskanych przez ofertę
8. Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
b) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
c) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
d) Ustalone ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY"

Adres

Adama Mickiewicza 17/3

10-508 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895272211

Fax

895272211

NIP

7392542023

Tytuł projektu

Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin

Numer projektu

RPWM.11.02.03-28-0069/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OKW „U Kubiców”, Szare 23, 34-383 Kamesznica, data wpłynięcia - 23.04.2019, cena - 96,00 zł.
Liczba wyświetleń: 180