Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych CCNA dla 48 uczestników projektu „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”.

Data publikacji: 12.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179037

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał również stosownej zmiany w ogłoszeniu tj. zmienił termin składania ofert na dzień 24.04.2019, oraz w miejscu Potencjał techniczny: Posiadanie potencjału organizacyjno – technicznego umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów, zapewnienie sali egzaminacyjnej, wydanie certyfikatów elektronicznie z poziomu systemu.
i Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dysponowanie osobą do obsługi egzaminu.

Miejsce i sposób składania ofert

a) Osobiście bądź za pośrednictwem poczty albo kuriera na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy, Kancelaria Ogólna (parter) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na usługę polegająca na przeprowadzeniu zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych CCNA dla 48 uczestników projektu „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”, lub
b) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@pulawy.powiat.pl (skan wypełnionego formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) UWAGA: Wysłanie oferty nie oznacza automatycznego jej doręczenia Zamawiającemu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@pulawy.powiat.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Lachtara, Marlena Próchniak, Katarzyna Jońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 81 886 11 36,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych CCNA dla 48 uczestników projektu „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych CCNA dla 48 uczestników projektu „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych CCNA dla 48 uczestników projektu „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do końca czerwca 2019 roku w tym zgodnie z zał. Nr 3 do SWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów i certyfikacji CCNA.

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

Posiadanie potencjału organizacyjno – technicznego umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów, zapewnienie sali egzaminacyjnej, wydanie certyfikatów elektronicznie z poziomu systemu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie osobą do obsługi egzaminu. .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które nie wymagają formy pisemnej oraz istotne zmiany umowy, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, wymagające formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ oferta, przed podpisaniem umowy należy złożyć właściwe upoważnienia do reprezentowania wybranego podmiotu (jeżeli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrany będzie Wykonawca, którego oferta spełniać będzie warunki określone przez Zamawiającego, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w ramach poniższego kryterium) zgodnie z poniższymi kryteriami:
cena oferty – waga kryterium - (waga kryterium- 100%)- 100 punktów.
Oferty z wyższą ceną otrzymają proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT PUŁAWSKI

Adres

al. Królewska 19

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

81 886 11 36

Fax

81 886 11 36

NIP

7162657633

Tytuł projektu

Mój powiat- uczy, dokształca, rozwija.

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0008/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 85%
Budżet Powiatu Puławskiego - 10%
Budżet Państwa - 5%

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALTKOM AKADEMIA S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Oddział Lublin ul. T. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin za cenę 34 704,00 zł -oferta wpłynęła w dniu 24.04.2019.
Liczba wyświetleń: 300