Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa pełnienia funkcji trenera ICT.

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179022

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 9, w godzinach pracy biura (09:00-15:00) albo w wersji elektronicznej jako skan podpisanej oferty na adres: kursant@kursysilesia.pl w terminie do dnia 19 kwiecień 2019 r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku składania w wersji elektronicznej wybrany wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wersji papierowej (przy podpisaniu umowy).
2. Pytania dotyczące treści Zapytania mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową na adres: kursant@kursysilesia.pl. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi telefonicznych, a jedynie e-mailowe wraz z równoczesnym zamieszczeniem ich w bazie konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kursant@kursysilesia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Maruszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503063097

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług trenerskich z zakresu ICT na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym, w ramach szkoleń organizowanych przez Zamawiającego na terenie całego powiatu tarnogórskiego (w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego).
2. Szkolenia odbywają się w ramach projektu pn. „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego”.
3. Celem kursu jest przygotowanie uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego weryfikującego poziom uzyskanych kompetencji cyfrowych wykazanych w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców świadczących usługi trenerskie z zakresu ICT w celu przygotowania uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego weryfikującego poziom uzyskanych kompetencji cyfrowych wykazanych w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług trenerskich z zakresu ICT na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym, w ramach szkoleń organizowanych przez Zamawiającego na terenie całego powiatu tarnogórskiego (w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego).
Część nr I obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla 21 grup szkoleniowych.
Część nr II obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla 20 grup szkoleniowych.
Każde szkolenie składa się z 40 godzin dydaktycznych w układzie 10 zajęć x 4 godziny dydaktyczne dziennie z 15 minutową przerwą w połowie zajęć.
Planowana jedna grupa szkolenia liczy średnio 5 osób.
Szkolenia będą prowadzone w tygodniu bądź w weekendy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników szkoleń (w godz. popołudniowych bądź wieczornych).
Wykonanie zamówienia dla każdej z części (część nr I i część nr II) obejmuje:
a) nawiązanie współpracy z trenerem/ami drugiej części zamówienia w celu przygotowania wspólnej koncepcji prowadzenia szkoleń na danym poziomie zaawansowania;
b) opracowanie programów szkoleń i scenariuszy zajęć zgodnie z standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych stanowiących załącznik do zapytania ofertowego;
c) przygotowanie jednobrzmiących materiałów szkoleniowych;
d) współpraca z Zamawiającym, w zakresie opiniowania i uzgodnienia wstępnej koncepcji szkolenia oraz materiałów szkoleniowych;
e) przeprowadzenie szkoleń wg ustalonego scenariusza oraz z wykorzystaniem zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów szkoleniowych;
f) prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu oryginałów dokumentacji z realizacji szkolenia w postaci dziennika zajęć z podaną datą dla każdego z dni szkoleniowych, tematyką zajęć i podpisem trenera, list obecności uczestników dla każdego z dni szkoleniowych oraz potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, protokół z egzaminu wewnętrznego z podpisami trenera, potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;
g) przeprowadzenie i przekazanie Zamawiającemu ankiety/ankiet dot. szkolenia wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego;
h) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za techniczne aspekty realizacji szkolenia w miejscu jego przeprowadzenia;
i) przeprowadzenie końcowego testu wiedzy i umiejętności (egzaminu wewnętrznego) w obszarze szkolenia;
j) oznaczenie wszystkich przygotowanych materiałów zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia (harmonogram realizacji zamówienia) – realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie od podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r. Terminy szkoleń będą ustalane w toku realizacji projektu wg występujących potrzeb. Wykonawcy będą informowani o terminie szkolenia nie później niż na 7 dni przed szkoleniem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
cena 100%
Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = CMIN/CO *100 pkt
Gdzie: LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena oferty ocenianej
CMIN – najniższa cena oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT TARNOGÓRSKI

Adres

Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

323813771

Fax

323813727

NIP

6452513103

Tytuł projektu

Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego

Numer projektu

RPSL.11.04.01-24-004F/18-00
Liczba wyświetleń: 153