Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo - Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu.

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1179020

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17.04.2019r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia poprzez zamieszczenie nowych wzorów załączników:
1. załącznik nr 1 - druk oferty
2. załącznik nr 5 - wzór umowy.

Dokonane zmiany nie mają znaczącego wpływu na przygotowanie ofert.
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 24.04.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej w pliku w formacie pdf stanowiącym skan oryginałów dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 ) w terminie do dnia 24.04.2019r. do godziny 15.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ireneusz.kucharski@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Kucharski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 680 539

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo - Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego zgodnego z warunkami umowy i zamieszczoną specyfikacją, w tym:
1. Autorskie stanowisko do badania poziomu zmywalności powłok - 1 szt.
2. Laboratoryjna lakiernia do nanoszenia powłok bazowych, gruntów oraz substancji zwiększających przyczepność właściwej warstwy i/lub do zmiany koloru próbek - 1 szt.

Specyfikacja i wymagane parametry urządzeń podane zostały w załączniku nr 4 - Specyfikacje techniczne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: tarnobrzeski Miejscowość: Grębów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego w elementy infrastruktury badawczej, która wykorzystana zostanie do przeprowadzenia prac B+R w celu opracowania i wdrożenia na rynek innowacyjnych technologii i rozwiązań w procesie transferu druku wodnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo - Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego zgodnego z warunkami umowy i zamieszczoną specyfikacją, w tym:
1. Autorskie stanowisko do badania poziomu zmywalności powłok - 1 szt.
2. Laboratoryjna lakiernia do nanoszenia powłok bazowych, gruntów oraz substancji zwiększających przyczepność właściwej warstwy i/lub do zmiany koloru próbek - 1 szt.

Specyfikacja i wymagane parametry urządzeń podane zostały w załączniku nr 4 - Specyfikacje techniczne.

Kod CPV

73120000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Mając na uwadze specyfikę zamówienia oraz jednostkowy charakter zamawianej infrastruktury badawczej:
- w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty zaliczki na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w wysokości nie przekraczającej 90% kwoty netto wskazanej w ofercie Wykonawcy;
- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu urządzeń i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru; dostawa winna nastąpić w terminie pomiędzy 02.01.2020r. a 20.01.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.

Potencjał techniczny

Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.

Dodatkowe warunki

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający przedstawi wynik postępowania w Bazie Konkurencyjności.
7. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów, stosowanych w Spółce - wzór umowy stanowi załącznik nr 5.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy wskazane zostały we wzorze umowy - załącznik nr 5.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający udziela Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena - 100%

Kryterium ceny zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:

PC = [Cn/Cb] x 100

gdzie:

Pc - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę;
Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
100 - punktowe znaczenie kryterium ceny.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CREATIVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Taczaka 33

63-000 Środa Wielkopolska

wielkopolskie , średzki

NIP

7861686534

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0307/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca:
KARNØE HOLDING ApS
c/o Morten Karnøe Søndergaard
Teglholmens Østkaj 65, 5. Tv
2450 København SV
CVR number 35211810

Data wpływu oferty: 17.04.2019r.

Cena oferty: 875 000,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 215