Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Data publikacji: 11.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178993

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie albo paczce).
Na opakowaniu należy zamieścić także:
a) adres Zamawiającego:
Cezary Juda Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”
ul. K.Pużaka 11
45-272 Opole;
b) oznakowanie:
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/10/RPOP.10.01.01-16-0058/17-00/2019
„Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi” w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu
NIE OTWIERAĆ PRZED 24.04.2019 roku godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu, tj.:
Cezary Juda Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”
ul. K.Pużaka 11, 45-272 Opole
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia: 24.04.2019r. do godz. 10.00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Opolu, tj.:
Cezary Juda Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN”
ul. K.Pużaka 11, pokój nr 1, 45-272 Opole:
w dniu: 24.04.2019r. o godz. 10.15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Łuczko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 795 479 581, e-mail: k.luczko@samarytanin.opole.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego (nieużywanego) aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej w ilości 1 szt., w tym wolnego od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi, w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10.00.00: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.01.00: Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałania 10.01.01: Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zasadniczym celem Projektu jest poprawa efektywności i jakości świadczonych usług medycznych na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych w zakresie opieki paliatywnej. Cele bezpośrednie projektu to: 1) Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów; 2) Poprawa jakości usług medycznych; 3) Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami; 4) Zwiększenie ilości oferowanych świadczeń; 5) Ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych; 6) Wzrost liczby świadczonych usług medycznych; 7) Unowocześnienie zaplecza sprzętowego.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 1 szt. aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Przedmiot zamówienia

Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 1 szt. aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Umowy a) dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie 2 tygodni od daty zawarcia Umowy; b) przeszkolenie personelu Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferta winna zawierać wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszej IDW) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone poniżej.
Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wykluczy:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2204 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1263 z późn. zm.),
 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny,
 skarbowe;
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 roku poz. 703 z późn. zm.);
e) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
A. Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
B. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądu albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony/-e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
C. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 1 b) oraz d) powyżej (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
D. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.
1) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (przed datą opublikowania Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację co najmniej dwóch dostaw aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej o parametrach zbliżonych do niniejszego zamówienia, które zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), o wartości zamówienia w/w asortymentu nie niższej niż 30 000 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto 00/100) każde.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz zrealizowanych dostaw (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej IDW) o charakterze i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia (jak to określono powyżej) oraz załączenia dokumentów (referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Uwaga: Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1, 2 Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub organ wydający dokument. Na poświadczenie składają się podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych.
Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II IDW zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.
1) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (przed datą opublikowania Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację co najmniej dwóch dostaw aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej o parametrach zbliżonych do niniejszego zamówienia, które zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), o wartości zamówienia w/w asortymentu nie niższej niż 30 000 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto 00/100) każde.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz zrealizowanych dostaw (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej IDW) o charakterze i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia (jak to określono powyżej) oraz załączenia dokumentów (referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 22 lit. a) Wytycznych przewidział możliwość zmian umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia i określił warunki takiej zmiany, nieprowadzące do zmiany charakteru umowy. Powyższe zostało wskazane w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – wzorze Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
A. Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
B. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądu albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony/-e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
C. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 1 b) oraz d) powyżej (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
D. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.
1) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (przed datą opublikowania Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację co najmniej dwóch dostaw aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej o parametrach zbliżonych do niniejszego zamówienia, które zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia), o wartości zamówienia w/w asortymentu nie niższej niż 30 000 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto 00/100) każde.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz zrealizowanych dostaw (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej IDW) o charakterze i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia (jak to określono powyżej) oraz załączenia dokumentów (referencji) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Uwaga: Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1, 2 Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub organ wydający dokument. Na poświadczenie składają się podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych.
Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II IDW zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i przypisana im waga punktowa
1. Cena oferty w PLN 100% 100 pkt

Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „Ceny” brana będzie pod uwagę łączna cena netto określona w Formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem, że:
jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;
w przypadku złożenia oferty przez podmiot zagraniczny z państw trzecich, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę w kwocie należnego podatku od towarów i usług, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy oraz cło.
Wartość kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
S_A=A_N/A_B •100 pkt
gdzie:
SA – wartość kryterium „Cena” dla oferty badanej
AN – cena oferty najtańszej (netto)
AB – cena oferty badanej (netto)

W ramach oceny kryteriów Wykonawca może otrzymać jedynie pełne punkty, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów cząstkowych.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium wskazanym powyżej, według określonych zasad oceny ofert.

Wykluczenia

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II IDW zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 jest niezgodna z Wytycznymi lub Regulaminem określającym zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrożonym u Zamawiającego,
 jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o odrzuceniu danej oferty, podając stosowne uzasadnienie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”

Adres

Kazimierza Pużaka 11

45-272 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774003812

Fax

774003812

NIP

7541881139

Tytuł projektu

Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu.

Numer projektu

RPOP.10.01.01-16-0058/17-00

Inne źródła finansowania

85% - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
15% - wkład własny

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 236