Strona główna
Logo unii europejskiej

09/BUD - Zakup robót i materiałów budowlanych w ramach projektu „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym” - roboty budowlane - dostawa i montaż windy bez maszynowni

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178955

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

09/BUD - Zakup robót i materiałów budowlanych w ramach projektu „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym” - roboty budowlane - dostawa i montaż windy bez maszynowni


Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA – zamówienie nr 09/BUD.
a) osobiście w siedzibie firmy MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J, Rogatka 7A, 62-860 Opatówek, lub
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J, Rogatka 7A, 62-860 Opatówek, lub
c) email na adres mipama@mipama.pl

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie firmy MIPAMA E.Z Szafarz Sp. J.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).


Termin ważności oferty
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni (od dnia sporządzenia oferty)


Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z datą sporządzenia oferty, nazwą i adresem Oferenta wraz z pieczęcią firmową.
2. Należy przedłożyć szczegółową specyfikację techniczna oferowanej windy.
3. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.
4. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji w dokumencie rejestrowym.
6. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym, niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
7. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
10. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów


Pozostałe informacje
1. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania ofert.
2. Dopuszcza się wprowadzanie zmian albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert.
3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych
4. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
9. Zamawiający niezwłocznie, po dokonaniu oceny ofert i sporządzeniu protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mipama@mipama.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Szafarz - e-mail: mszafarz@mipama.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 62 767-04-76

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma Mipama (jako beneficjent) zleci wykonanie prac z zakresu:
- robót budowlanych - dostawa i montaż windy bez maszynowni
według specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych, realizowany w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 - Tytuł Projektu: „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym”.
Wszystkie zaplanowane prace budowlane mają na celu przebudowę istniejącego obiektu poprzez jego rozbudowę w części parterowej oraz nadbudowę piętra.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: poddębicki Miejscowość: Uniejów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych - dostawa i montaż windy bez maszynowni, w ramach projektu „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym”.
Wszystkie zaplanowane prace budowlane mają na celu przebudowę istniejącego obiektu turystycznego, przy ul. Zamkowej 1 w Uniejowie (woj. łódzkie), poprzez jego rozbudowę w części parterowej oraz nadbudowę piętra.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane - dostawa i montaż windy bez maszynowni


Opis przedmiotu zamówienia
Firma Mipama (jako beneficjent) zleci wykonanie prac z zakresu:
- robót budowlanych - dostawa i montaż windy bez maszynowni
według specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych, realizowany w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 - Tytuł Projektu: „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym”.
Wszystkie zaplanowane prace budowlane mają na celu przebudowę istniejącego obiektu poprzez jego rozbudowę w części parterowej oraz nadbudowę piętra.
Po przeprowadzeniu inwestycji parter budynku będzie obejmował część restauracyjną i salę konferencyjną oraz hol i recepcję hotelu, na piętrze budynku będą mieściły się pokoje hotelowe - łącznie 20 pokoi hotelowych (dwuosobowych, tj. 40 miejsc hotelowych), w tym jeden pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.
Parametry techniczne projektowanego budynku:
- Powierzchnia zabudowy (m2): istniejąca 662, projektowana 936,8
- powierzchnia całkowita (m2): istniejąca 662, projektowana 1764,3
- kubatura budynku (m3): istniejąca 3097, projektowana 6375,5
- liczba kondygnacji nadziemnych: istniejąca 1, projektowana 2

a) Zamówienie realizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 6/1 oraz 5/8, 6/5 (fragment), obręb ewidencyjny 1, jednostka ewidencyjna Uniejów
Zamówienie nr 09/BUD obejmuje - dostawę i montaż windy bez maszynowni - według specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania (załącznik nr 5).
b) Dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego udostępniona zostaje w siedzibie firmy MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J., Rogatka 7A, 62-860 Opatówek w dniach roboczych, godzinach od 08:00-16:00 w terminie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego.
c) Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów, typów urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć.
d) Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz zasadą uniwersalnego projektowania i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.


Termin wykonania zamówienia
Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert
• Maksymalny czas realizacji zamówienia: do 15.10.2019

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 - Maszyny przemysłowe
42416100-6 - Windy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia
Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert
• Maksymalny czas realizacji zamówienia: do 15.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w zakresie wykonania co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zapytania (wykonanie windy bez maszynowni) o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 PLN brutto każda (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
5. Dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
8. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie zadań objętych niniejszym zapytaniem.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Udzielą co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane robót budowlanych - dostawa i montaż windy bez maszynowni.
6. Nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
7. Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
9. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy
w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń.
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie 8. Wymagane dokumenty.

Warunki zmiany umowy

16. Warunki dokonania zmiany umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy
• zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia
pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy
i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany
te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby
podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie
wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
• zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany
umówionego zakresu robót),
• zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do
przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania
materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań
równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego
niezależnych).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 oraz oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3
3. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 4 do zapytania.
4. Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanej windy.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.


Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pan Zbigniew Szafarz
e-mail: mszafarz@mipama.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
mszafarz@mipama.pl
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je w bazie konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena (C) 90%
Okres gwarancji (w miesiącach) (G), 10%

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Cena oferty podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania oceny ofert (sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji (liczonym w miesiącach, ponad wymagane 24 miesiące) otrzymuje maksymalną ilość punktów za okres gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.
Oferta wskazująca na okres gwarancji poniżej 24 miesięcy zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie wymogów punktu 7 niniejszego zapytania

Przedstawione poniżej wzory określają sposób obliczania punktów
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L):


L = C + G

Cena minimalna Liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej
C = ------------------------------ x 90 pkt G = ------------------------------------------------------ x 10 pkt
Cena oferty badanej Największa liczba miesięcy

W przypadku gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym (równa łączna liczba punktów za kryteria 1-2), Zamawiający dokona spośród nich wyboru oferty korzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie paliwa, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą MIPAMA E.Z Szafarz Spółka Jawna. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą MIPAMA E.Z Szafarz Spółka Jawna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MIPAMA E.Z Szafarz Sp. J lub osobami wykonującymi w imieniu firmy MIPAMA E.Z Szafarz Sp. J czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, których:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego pisma zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
c) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający może wykluczyć z postępowania:
a) Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIPAMA E.Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA

Adres

Rogatka 7A

62-860 Opatówek

wielkopolskie , kaliski

Numer telefonu

627670476

Fax

627670477

NIP

9680878320

Tytuł projektu

Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym

Numer projektu

RPLD.06.02.01-10-0010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Schindler Polska Sp. z o. o., ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa;
Data wpływu oferty: 24 kwietnia 2019 r.;
Cena oferty netto: 85.000,00 zł netto;
Oferta uzyskała: 100 punktów.
Liczba wyświetleń: 118