Strona główna
Logo unii europejskiej

21/Z/19 Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę leków” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178904

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

pyt. nr 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 11 Propofol x 5 leku pakowanego
w opakowaniach typu fiolka zamiast ampułka?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

pyt. nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny produktu w pozycji nr 16 Izofluran za sztukę,
a możliwość sprzedaży opakowania handlowego x 6? Pragniemy nadmienić,że hurtownia farmaceutyczna nie może dzielić opakowań handlowych. Zgodnie z prawem hurtownia może sprzedawać produkty lecznicze w opakowaniach handlowych w jakich zostały zarejestrowane przez producenta. Produkt jaki chcemy Państwu przedstawić w ofercie zarejestrowany jest
w opakowaniu handlowym x 6

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza opakowania po 6 butelek z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę. Wycenić należy ilość sztuk odpowiadających pełnym opakowaniom.

UWAGA!!! Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r. godz. 13:00.

UWAGA II ZMIANA: Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość odstąpienia od osobistego wstawiennictwa w siedzibie Zamawiającego i dopuści przesłanie ewentualnej umowy drogą pocztową. Umowa po podpisaniu zostanie niezwłocznie odesłana?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o., ul. M. C. Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze.
Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2019 r. o godz. 13.00.

UWAGA!!! Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r. godz. 13:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@kmptm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 / 70-50-305

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa leków niezbędnych do realizacji szkoleń w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (załącznik do niniejszego ogłoszenia: SiWZ 21/Z/19 )

Uwaga! Treść ogłoszenia została zmieniona, szczegółowe informacje w załączniku 854_MP_19 Wyjaśnienia 21_Z_19.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja dostaw leków dla projektu „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”.
Szczegóły ogłoszenia w załączniku SiWZ 21/Z/19.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa leków niezbędnych do realizacji szkoleń w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (załącznik do niniejszego ogłoszenia: SiWZ 21/Z/19 )

Kod CPV

33600000-6

Nazwa kodu CPV

Produkty farmaceutyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1: do 24 miesięcy od zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem SiWZ 21/Z/19

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z wzorem z załącznika nr 2 tj. potwierdzające, że:
1) Posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji zamówienia.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im realizację zamówienia.
5) Dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw leków o wartości minimum 40.000,00 zł każda;
6) Oferta złożona przez Wykonawcę, nie podlega odrzuceniu na podstawie zapisów Rozdziału III pkt. 16.5)-16.6).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na ocenie czy załączony dokument potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy nie spełnia.
3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. 1. 2)-5) Wykonawcy muszą spełnić wspólnie.
Szczegółowe informacje w SiWZ.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załącznikiem SiWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem SiWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia jakie zawiera umowa i przewidywane możliwości oraz warunki dokonania w niej zmian zawiera załącznik nr 3. Więcej informacji w SiWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
2) Wypełniony, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Oświadczenie/a wykonawcy (załącznik nr 2);
5) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 4;
6) Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 5);
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia oświadczenia, że Wykonawca działa w oparciu o Dobrą Praktykę Wytwarzania (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Zadanie nr 1:
cena 100%

cena najniższa spośród ofert
---------------------------------------- x 100%
cena badanej oferty

Wykluczenia

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający może unieważnić postępowanie.
Jeżeli w postępowaniu nie została złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu Zamawiający unieważnia postępowanie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SP. Z O.O.

Adres

Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

327050305

NIP

6482761515

Tytuł projektu

Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0153/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hurtowania Farmaceutyczna Medifarm Sp. z o. o.
ul. Dąbrowa 21
43-190 Mikołów
Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019 r.
Cena oferty: 63.997,39 zł
Liczba wyświetleń: 142