Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/P/04/2019 kursy dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178835

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone poświadczenie Wykonawcy dot. realizacji szkoleń/kursów/warsztatów wymienionych w pkt. 8.5 zapytania ofertowego wraz z rekomendacjami.
Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 1/P/04/2019”), drogą elektroniczną na adres e-mail: sp111.projekt@poczta.fm, bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi, ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź, w godz. 8.00-15.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sp111.projekt@poczta.fm

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Tomaszewska - dyrektor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 633 12 56

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w ramach projektu „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”, realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wsparcie dla uczniów SP nr 111 w Łodzi - uczestników projektu „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności” w postaci specjalistycznych warsztatów rozwijających kompetencje społeczne oraz warsztatów pn.: "Klub przedsiębiorczego ucznia".

Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 – Wysoka jakość edukacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w ramach projektu „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”, realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części i obejmuje następujący zakres warsztatów:
Część I:
Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne – GRUPY 1 – 6 (klasy I-IV)
Część II:
Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne – GRUPY 7 – 12 (klasy (V-VIII)
Część III:
Warsztaty "Klub przedsiębiorczego ucznia" – GRUPY 1 – 6 (klasy I-IV)
Część IV:
Warsztaty "Klub przedsiębiorczego ucznia" – GRUPY 7 – 12 (klasy (V-VIII)

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający informuje, że dokładny opis przedmiotu zamówienia (kursów wraz z podaną liczbą uczestników, liczbą godzin i minimalnym zakresem tematycznym) znajduje się w załączonym pliku PDF
pn.: "Zapytanie ofertowe 1-P-04-2019 Kursy dla uczniów SP 111 w Łodzi"

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce i termin realizacji umowy:
Części I-IV: Miejsce realizacji: siedziba zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ul. Jaracza 44-46, 90-252 Łódź

Termin realizacji umowy:
Część I-IV: Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia usługi szkoleniowej.
Dokładny terminarz zajęć ustalony zostanie z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
Zakończenie realizacji warsztatów nastąpi nie później niż do dnia: 15.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.

Wiedza i doświadczenie

Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia i udokumentować realizację minimum trzech kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów z ww. zakresu, dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje.

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych
Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto
Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia i udokumentować realizację minimum trzech kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów z ww. zakresu, dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje.
Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.
Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:
- terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,
- nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.
Termin składania ofert: do dnia 24.04.2019 r. do godziny 10.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.sp111lodz.wikom.pl, w Bazie Konkurencyjności -
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Informacja o wyniku postępowania zostanie także upubliczniona w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone poświadczenie Wykonawcy dot. realizacji szkoleń/kursów wymienionych w pkt. 8.5 zapytania ofertowego wraz z rekomendacjami.
Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 1/P/04/2019”), drogą elektroniczną na adres e-mail: sp111.projekt@poczta.fm, bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi, ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź, w godz. 8.00-15.00.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:
- terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,
- nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).
Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia i udokumentować realizację minimum trzech kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów z ww. zakresu, dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje.
Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.
Jeśli w imieniu Oferenta działa osoba upoważniona, do składanej oferty należy dołączyć także stosowne upoważnienie.

Zamówienia uzupełniające

Nie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:
Kryterium a: Cena: 70%
Kryterium b: Mobilność: Możliwość modyfikacji terminów realizacji zaplanowanych kursów: 30%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto oferty (70%) , max. 70 pkt X = (A : B) x 70 pkt,
gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej

Mobilność: Możliwość modyfikacji terminów realizacji zaplanowanych kursów: 30%, max. 30 pkt
- Terminy zaplanowanych kursów mogą podlegać modyfikacji z wyprzedzeniem krótszym niż dwutygodniowe – 30 pkt
- Terminy zaplanowanych kursów mogą podlegać modyfikacji z wyprzedzeniem dwutygodniowym lub dłuższym – 10 pkt
- Terminy kursów muszą zostać zaplanowane z góry i nie podlegają modyfikacji – 1 pkt

Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
Ocena spełnienia kryteriów a i b będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zasady wyliczania ceny.
Cenę oferty należy wpisać na Formularzu Oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty.
Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Formularza.
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
Podana w ofercie cena winna uwzględniać koszt materiałów dydaktycznych, certyfikatów uczestnictwa oraz dojazdu do miejsca realizacji szkolenia przez prowadzącego/ -cych.
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wykluczenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza.
Wykluczeniu podlegają oferty złożone po terminie lub niekompletne, a także bez wymaganych załączników 2 i 3.
Wykluczeniu podlega oferta złożona bez załączonych rekomendacji potwierdzających realizację minimum trzech kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów związanych z przedmiotem zamówienia.
Wykluczeniu podlega oferta złożona w sposób inny niż wg załączonego wzoru Formularza Ofertowego (załącznik nr 1)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ŁÓDŹ

Adres

Piotrkowska 104

90-926 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426384804

Fax

426384847

NIP

7250028902

Tytuł projektu

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności

Numer projektu

RPLD.11.01.04-10-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie unieważnione
Uzasadnienie:
Komisja przeprowadzająca postępowanie nr 1/P/04.2019, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert stwierdziła, że najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta firmy Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka oferując dla każdej z 4 części tę samą cenę 17 976,00 PLN

Niemniej zaoferowana cena – mimo uzyskania najwyższej liczby punktów - przekracza kwotę jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
Z związku z faktem, że Zamawiający nie jest w stanie uwzględnić innych źródeł sfinansowania przedmiotu zamówienia Komisja postanawia unieważnić postępowanie.
Liczba wyświetleń: 156