Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019 w sprawie zamówienia na: Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczno-wywiewno-nawiewnej z klimatyzacją i ogrzewaniem

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178816

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin i miejsce złożenia oferty:
1.1. Sposób składania ofert:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w g. 08.00 – 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych):
PPU Chemco Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 83-033 Sobowidz lub
b. Drogą elektroniczną pod adres e-mail: dorota.marciocha@chemco.pl lub
c. Pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w g. 08.00 – 16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych):
PPU Chemco Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 83-033 Sobowidz
d. Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne. Datą złożenia oferty jest dzień jej otrzymania przez Zamawiającego.
e. Oferenci, których oferty nie będą zawierały informacji pozwalających na stwierdzenie ich ważności zostaną wezwani do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. W przypadku braku dostarczenia uzupełnień we wskazanym terminie, lub dostarczenie niepełnych uzupełnień lub dostarczenie uzupełnień niezgodnych z wymogami zapytania ofertowego, oferty zostaną odrzucone po ich wcześniejszym rozpatrzeniu.

1.2. Termin składania ofert: do dnia 24.04.2019 r., g. 23:59
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
b. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
a. Oferta musi zawierać:
i. nazwę oferenta,
ii. datę sporządzenia,
iii. datę ważności oferty,
iv. cenę za wykonanie zamówienia,
v. termin wykonania zamówienia w podziale na etap 1 i etap 2,
vi. warunki i okres gwarancji,
vii. warunki i termin płatności,
b. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim lub angielskim. Oferta musi zawierać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, umożliwiający porównanie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z minimalnymi parametrami wskazanymi w specyfikacji w pkt. 6 zapytania ofertowego. Dodatkowo oferent zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
c. Przedmiot zamówienia wymieniony w pkt. 6.1. ma być wykonany zgodnie z projektem budowlanym instalacji wentylacyjnej.
Niezbędna dokumentacja techniczna dostępna jest:
- w siedzibie firmy – w formie papierowej lub na nośniku CD.
- na prośbę oferenta zostanie przesłana w wersji elektronicznej.
Przed otrzymaniem dokumentacji oferent zobowiązuje się do dostarczenia podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną odbywa się po wcześniejszym przesłaniu przez oferenta skanu podpisanego oświadczenia o poufności.
d. Cena oferowana netto i brutto przedstawiona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
e. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w PLN lub w innej walucie obcej. Kurs przeliczenia na PLN w przypadku waluty obcej następuje po średnim kursie z ostatniego dnia składania ofert (wg. NBP).
f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
g. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
h. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
i. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
j. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
3. Termin ważności ofert: co najmniej 60 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dorota.marciocha@chemco.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Marciocha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697 880 697

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechaniczno-wywiewno-nawiewnej z klimatyzacją i ogrzewaniem
Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
6.1. Parametry techniczne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechaniczno- wywiewno-nawiewnej
z klimatyzacją i ogrzewaniem zgodnie z projektem budowlanym instalacji wentylacyjnej
I. LABORATORIUM NADBUDOWANE
- instalacja dotyczy 3 pomieszczeń: laboratorium nadbudowanego 2.15 oraz 2.16 i 2.17 zgodnie z tabelą 1
- rodzaj instalacji: mechaniczna nawiewno-wywiewna zrównoważona, z wymiennikiem krzyżowym w wykonaniu zewnętrznym
- wszystkie 3 pomieszczenia podłączone do jednego układu wentylacji
- w pomieszczeniu 2.15 należy zapewnić 8 wymian świeżego powietrza na godzinę
- w pomieszczeniach 2.16 i 2.17 należy zapewnić nie mniej niż 3 wymiany świeżego powietrza na godzinę
- urządzenie wyposażone w nagrzewnicę wodną o mocy zapewniającej podgrzanie powietrza świeżego do temperatury co najmniej +20⁰C (zewnętrzna temperatura obliczeniowa -18⁰C)
- w układzie centrali znajduje się chłodnica freonowa zapewniająca schłodzenie powietrza w okresie letnim do co najmniej 22⁰C (zewnętrzna temperatura obliczeniowa 32⁰C)
- czujnik wiodący - czujnik na kanale nawiewnym
- agregat chłodniczy podłączony do chłodnicy freonowej
- agregat chłodniczy pracuje w trybie grzania w okresie zimowym
- układ filtrów w klasie filtracji: co najmniej EU7 na nawiewie, co najmniej EU5 na wyciągu
- wentylatory centrali wentylacyjnej regulowane falownikami
- centrala zmienia wydajność w zakresie 30-100% wydatku
- zmiana wydatku urządzenia przy utrzymaniu stałego ciśnienia w kanałach nawiewnym i wyciągowym
- automatyka centrali osadzona na bocznej ścianie urządzenia
- sterownik naścienny w pomieszczeniu 2.15
- na układzie nawiewnym i wyciągowym w pomieszczeniu 2.15 zainstalowane regulatory VAV (dostawa regulatorów VAV w zakresie Zamawiającego, montaż po stronie Wykonawcy)
- oprócz układu wentylacji ogólnej zainstalowany układ wyciągowy obsługujący dygestorium, szafki na odczynniki i ssawkę miejscową; układ obsługiwany przez wentylator dachowy w wersji chemoodpornej; wentylator sterowny falownikiem.
- układ falownika połączony z układem VAV na wentylacji ogólnej
- zmiana otwarcia okna dygestorium powoduje zwiększenie przepływu powietrza co nie powoduje zachwiania równowagi w ilości powietrza nawiewanego i wyciąganego w pomieszczeniu
- w pomieszczeniu 2.15 zainstalowany przełącznik do obniżenia pracy wentylacji o 50% (obniżenie nocne).
- w pomieszczeniu laboratorium 2.15 zainstalowany klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 7 kW.

Dalsza część specyfikacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Sobowidz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy zamówienia na: Wykonanie
instalacji wentylacji mechaniczno-wywiewno-nawiewnej z klimatyzacją i ogrzewaniem, zaplanowane we
wniosku pn. ”Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy „CHEMCO” celem prowadzenia badań nad
składnikami wyrobów kosmetycznych”.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia w
ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie
obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego
traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechaniczno-wywiewno-nawiewnej z klimatyzacją i ogrzewaniem
Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
6.1. Parametry techniczne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechaniczno- wywiewno-nawiewnej
z klimatyzacją i ogrzewaniem zgodnie z projektem budowlanym instalacji wentylacyjnej
I. LABORATORIUM NADBUDOWANE
- instalacja dotyczy 3 pomieszczeń: laboratorium nadbudowanego 2.15 oraz 2.16 i 2.17 zgodnie z tabelą 1
- rodzaj instalacji: mechaniczna nawiewno-wywiewna zrównoważona, z wymiennikiem krzyżowym w wykonaniu zewnętrznym
- wszystkie 3 pomieszczenia podłączone do jednego układu wentylacji
- w pomieszczeniu 2.15 należy zapewnić 8 wymian świeżego powietrza na godzinę
- w pomieszczeniach 2.16 i 2.17 należy zapewnić nie mniej niż 3 wymiany świeżego powietrza na godzinę
- urządzenie wyposażone w nagrzewnicę wodną o mocy zapewniającej podgrzanie powietrza świeżego do temperatury co najmniej +20⁰C (zewnętrzna temperatura obliczeniowa -18⁰C)
- w układzie centrali znajduje się chłodnica freonowa zapewniająca schłodzenie powietrza w okresie letnim do co najmniej 22⁰C (zewnętrzna temperatura obliczeniowa 32⁰C)
- czujnik wiodący - czujnik na kanale nawiewnym
- agregat chłodniczy podłączony do chłodnicy freonowej
- agregat chłodniczy pracuje w trybie grzania w okresie zimowym
- układ filtrów w klasie filtracji: co najmniej EU7 na nawiewie, co najmniej EU5 na wyciągu
- wentylatory centrali wentylacyjnej regulowane falownikami
- centrala zmienia wydajność w zakresie 30-100% wydatku
- zmiana wydatku urządzenia przy utrzymaniu stałego ciśnienia w kanałach nawiewnym i wyciągowym
- automatyka centrali osadzona na bocznej ścianie urządzenia
- sterownik naścienny w pomieszczeniu 2.15
- na układzie nawiewnym i wyciągowym w pomieszczeniu 2.15 zainstalowane regulatory VAV (dostawa regulatorów VAV w zakresie Zamawiającego, montaż po stronie Wykonawcy)
- oprócz układu wentylacji ogólnej zainstalowany układ wyciągowy obsługujący dygestorium, szafki na odczynniki i ssawkę miejscową; układ obsługiwany przez wentylator dachowy w wersji chemoodpornej; wentylator sterowny falownikiem.
- układ falownika połączony z układem VAV na wentylacji ogólnej
- zmiana otwarcia okna dygestorium powoduje zwiększenie przepływu powietrza co nie powoduje zachwiania równowagi w ilości powietrza nawiewanego i wyciąganego w pomieszczeniu
- w pomieszczeniu 2.15 zainstalowany przełącznik do obniżenia pracy wentylacji o 50% (obniżenie nocne).
- w pomieszczeniu laboratorium 2.15 zainstalowany klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 7 kW.

Dalsza część specyfikacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą, po protokolarnym udostępnieniu pomieszczeń przez Zamawiającego
b. Zakończenie realizacji zamówienia: potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego, nie później niż:
b1. 10 tygodni od dnia udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego pomieszczeń do realizacji etapu 1 prac, o którym mowa w pkt. 6.2
b2. 4 tygodnie od dnia udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego pomieszczeń do realizacji etapu 2 prac, o którym mowa w pkt. 6.2

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

a. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie wykonania zamówienia. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
b. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
c. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości/niejasności w treści postępowania ofertowego, w tym: specyfikacji, sposobu przyznawania punktacji itp., prosimy o zadawanie pytań. Korespondencja dotycząca postępowania w tym: Pytania od oferentów, odpowiedzi na pytania, poprawki w dokumentach będzie dokonywana w formie pisemnej (mailowo lub na piśmie).
d. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin na składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
e. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji etapu 1 lub etapu 2 wskazanego w ofercie(zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,05% ceny zamówienia za realizacje danego etapu prac, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% wartości danego etapu prac.
f. Za odstąpienie od realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny ofertowej zamówienia.
g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadkach gdy:
i. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
ii. nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu
iii. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
iv. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
h. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania. O unieważnieniu postępowania i jego przyczynie Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści tę informację w Bazie konkurencyjności.
i. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego badania i oceny oferty, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
b. Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
c. W przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 22 lit. a-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Każdy Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
b. Oferent musi posiadać niezbędny potencjał techniczny do realizacji wyżej określonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
c. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji określonego w zapytaniu ofertowym przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
a) Dodatkowo Oferent musi udokumentować realizację minimum 3 instalacji regulatorów zmiennego przepływu VAV. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży referencje, potwierdzające realizację minimum 3 instalacji regulatorów zmiennego przepływu VAV, wykonane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b) Dodatkowo Oferent musi udokumentować realizację minimum 3 instalacji wentylacji w laboratoriach chemicznych. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży referencje, potwierdzające realizację minimum 3 wentylacji w laboratoriach chemicznych, wykonane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
d. Oferent musi posiadać Firmowy Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego dotyczący pracy z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (FGAZ). Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży razem z ofertą kopię powyższego Certyfikatu wraz z pisemnym zobowiązaniem, że Certyfikat będzie ważny w trakcie realizacji zlecenia. Jeżeli w trakcie realizacji prac Certyfikat utraci ważność to zgodnie z pisemnym zobowiązaniem Oferenta, przedłuży on jego ważność.
e. Oferent powinien dysponować minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania
i nadzorowania instalacji sanitarnych bez ograniczeń z aktualną izbą inżynierką. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1. Przed zawarciem umowy wykonawczej wybrany oferent musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie powyższych uprawnień przez osobę oddelegowaną do realizacji zlecenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 60%; od 0 do 60 pkt.,

60 punktów w przypadku najniższej ceny, liczba punktów pozostałych ofert wyliczana wg wzoru:
najniższa cena netto oferty
Cena = ------------------------------------------------------------ x 60
cena netto oferty ocenianej

2. Okres gwarancji - 40%, od 0 do 40 pkt.
40 punktów za najdłuższy okres gwarancji, liczba punków pozostałych ofert wyliczana wg wzoru:

Okres gwarancji =
okres gwarancji oferty ocenianej (w m-ach)
--------------------------------------------------------------------------- x 40
najdłuższy okres gwarancji oferty (w m-ach)

Okres gwarancji liczony jest od momentu protokolarnego odbioru łącznie etapu 1 i etapu 2 prac.

a. Każda oferta spełniająca wymagania minimalne zostanie oceniona punktowo. Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b. Zamówienie otrzyma oferent, który otrzymał najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
c. W sytuacji jeśli dwóch lub więcej oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów, zamówienie otrzyma oferent, którego oferta zawiera najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu (a) interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, oraz (b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „CHEMCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

83-033 Sobowidz

pomorskie , gdański

NIP

5920202874

Tytuł projektu

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy „CHEMCO” celem prowadzenia badań nad składnikami wyrobów kosmetycznych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0272/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sanpro S.C. , ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź; oferta wpłynęła dni 24.04.2019r,; cena oferty netto: 350 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 149