Strona główna
Logo unii europejskiej

„Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, w podziale na 2 zadania.

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2019

Numer ogłoszenia

1178717

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w podziale na 2 zadania.
Kod CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego,
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Zadanie nr 1 - grupa żeńska:
Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h na osobę - łącznie 336 h.

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h
- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h
- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h

Zadanie nr 2-grupa męska:
Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h na osobę - łącznie 336 h.

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h
- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h
- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h


Wykonawca odpowiedzialny jest za:
• przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych dla uczestników/uczestniczek projektu, która powinna być przeprowadzona zgodnie z opracowanym samodzielnie kwestionariuszem/ankietą, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
• przygotowanie ramowego programu i harmonogramu zajęć w uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy
• realizację merytoryczną przyjętego programu,
• zapewnienie każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiałów z zajęć, tj. skryptu autorskiego zawierającego najważniejsze informacje w tematyce zajęć (wydruk trwały, kartki trwale złączone). Jeden egzemplarz skryptu dla Zamawiającego. Skrypt uczestnicy otrzymają na własność.
• prowadzenie dokumentacji z zajęć zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji usługi: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 51a we Wrocławiu.
Wzory materiałów winny być odpowiednio oznaczone logotypami i zawierać treści dotyczące źródeł finansowania projektu - przekazanymi przez Zamawiającego. Po realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu okresowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
Minimalny zakres zajęć:
- Wstępna diagnoza w zakresie zachowań ryzykownych uczestnika/uczestniczki zajęć i dobór odpowiedniej, indywidualnej tematyki zajęć w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą
 Czynniki warunkujące zachowanie i reakcje ludzi w różnych sytuacjach. Typowe zachowania młodych ludzi oraz umiejętności życiowe przydatne do radzenia sobie w danej sytuacji. Podstawowe grupy umiejętności życiowych.
 Samoocena własnych umiejętności życiowych i przygotowanie do prowadzenia edukacji w tym zakresie.
- Ryzyko negatywnych konsekwencji, zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla otoczenia społecznego.
 Zachowania ryzykowne. Profilaktyka zachowań ryzykownych: rola rodziny, grupy rówieśniczej i szkoły.
 Zachowania ryzykowne: substancje uzależniające: niektóre leki, wirtualny świat, wirtualne znajomości, gry komputerowe.
 Zachowania ryzykowne - aktywność seksualna, a AIDS.
 Używki i ich negatywne znaczenie dla zdrowia: napoje energetyzujące, alkohol, papierosy, narkotyki.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 51a we Wrocławiu, z dopiskiem: dotyczy zadania pn. „Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, z podziałem na 2 zadania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Doroszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 798 67 45

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w podziale na 2 zadania.
Kod CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego,
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Zadanie nr 1:
Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h na osobę - łącznie 336 h.

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h
- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h
- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h

Zadanie nr 2:
Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h na osobę - łącznie 336 h.

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h
- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h
- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w podziale na 2 zadania.
Kod CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego,
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Zadanie nr 1:
Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h na osobę - łącznie 336 h.

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h
- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h
- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h

Zadanie nr 2:
Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h na osobę - łącznie 336 h.

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h
- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h
- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h


Wykonawca odpowiedzialny jest za:
• przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych dla uczestników/uczestniczek projektu, która powinna być przeprowadzona zgodnie z opracowanym samodzielnie kwestionariuszem/ankietą, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
• przygotowanie ramowego programu i harmonogramu zajęć w uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy
• realizację merytoryczną przyjętego programu,
• zapewnienie każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiałów z zajęć, tj. skryptu autorskiego zawierającego najważniejsze informacje w tematyce zajęć (wydruk trwały, kartki trwale złączone). Jeden egzemplarz skryptu dla Zamawiającego. Skrypt uczestnicy otrzymają na własność.
• prowadzenie dokumentacji z zajęć zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji usługi: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 51a we Wrocławiu.
Wzory materiałów winny być odpowiednio oznaczone logotypami i zawierać treści dotyczące źródeł finansowania projektu - przekazanymi przez Zamawiającego. Po realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu okresowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
Minimalny zakres zajęć:
- Wstępna diagnoza w zakresie zachowań ryzykownych uczestnika/uczestniczki zajęć i dobór odpowiedniej, indywidualnej tematyki zajęć w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą
 Czynniki warunkujące zachowanie i reakcje ludzi w różnych sytuacjach. Typowe zachowania młodych ludzi oraz umiejętności życiowe przydatne do radzenia sobie w danej sytuacji. Podstawowe grupy umiejętności życiowych.
 Samoocena własnych umiejętności życiowych i przygotowanie do prowadzenia edukacji w tym zakresie.
- Ryzyko negatywnych konsekwencji, zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla otoczenia społecznego.
 Zachowania ryzykowne. Profilaktyka zachowań ryzykownych: rola rodziny, grupy rówieśniczej i szkoły.
 Zachowania ryzykowne: substancje uzależniające: niektóre leki, wirtualny świat, wirtualne znajomości, gry komputerowe.
 Zachowania ryzykowne - aktywność seksualna, a AIDS.
 Używki i ich negatywne znaczenie dla zdrowia: napoje energetyzujące, alkohol, papierosy, narkotyki.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

2. Termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykazanie dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą posiadającą:
- wykształcenie minimum średnie
- certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
- minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dla młodzieży, w tym terapii uzależnień, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Warunki zmiany umowy

Określono w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1 Propozycja ofertowa ma obejmować całość zamówienia.
2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4 Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.
5 Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej: TAK / NIE
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej: TAK / NIE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena
Waga kryterium: 100 punktów
Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru:
cena minimalna
cena = ---------------------------- x waga (100 pkt) = ………. punktów
cena badana
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WROCŁAW

Adres

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717778555

Fax

717777291

NIP

8971383551

Tytuł projektu

Młodzi Zawodowcy

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0047/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

zadanie nr 1
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, Ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary.
data wpływu oferty 18.04.2019r.
cena 26 544,00
zadanie nr 2
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, Ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary.
data wpływu oferty 18.04.2019r.
cena 26 544,00
Liczba wyświetleń: 138