Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu, transportu i montażu pieca grzewczego

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1178709

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 16.04.2019 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: psoni@miasto.zgierz.pl lub w formie papierowej do siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

psoni@miasto.zgierz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Julita Florczak-Sokół

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

427101084

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem oferty jest zakup i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO w celu rozbudowy już istniejącej kotłowni w Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem doposażenia Centrum w dodatkowy kocioł jest podniesie jakości warunków bytowych i mieszkaniowych. Jest on niezbędny do ogrzania nowych pomieszczeń w dobudowanej części Centrum oraz wody. Stanowi podstawę funkcjonowania mieszkalnictwa wspieranego i treningowego prowadzonego przez Partnera Projektu, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem oferty jest zakup i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO w celu rozbudowy już istniejącej kotłowni w Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu. Rozbudowa kotłowni konieczna jest z uwagi na brak mocy istniejącego kotła (VICTRIX PRO, IMMERGAS) do ogrzania budynku po oddaniu do użytku dodatkowych pomieszczeń.

Kod CPV

09323000-9

Nazwa kodu CPV

Węzeł cieplny lokalny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania- 17.04.2019 – 31.05. 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca posiada przygotowanie i kwalifikacje w zakresie montażu pieca grzewczego.
3. Zapewnia produkty nowoczesne, pełnowartościowe, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami jakości.
4. Po stronie wykonawcy leży nieodpłatny transport, montaż i zapewnienie gwarancji na zamontowany sprzęt.

Dodatkowe warunki

1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
3. O wyborze oferty zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację o wynikach rozstrzygnięcia postępowania na stronie internetowej www.psoni.miasto.zgierz.pl

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie I. w oparciu o poniższe kryteria:
1. Najniższa cena
2. Termin realizacji
3. Gwarancja
(wymagana gwarancja 36miesięcy na wykonane prace, zamontowany sprzęt od dnia dokonania odbioru)

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające
w szczególności na:
1. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
2. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

Adres

Sadowa 6a

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

Numer telefonu

427190633

Fax

427195309

NIP

7322170007

Tytuł projektu

Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim.

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-B058/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 62