Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/PSONI/2019 na wykonanie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zdobycia nowych umiejętności zawodowych wg opracowanego programu wraz ze wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-04-2019

Numer ogłoszenia

1178692

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Szkolenia -nowe umiejętności" lub w formie skanów na adres mailowy: zaz.ck@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego/adres mailowy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaz.ck@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Momot

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697 991 137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia wg opracowanego programu w siedzibie Zamawiającego, tj.:
A. usługa trenerska w celu zdobycia nowych umiejętności przez 40 osób, 8 grup po 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wymiarze 150 h (godzina dydaktyczna = 45 min. ) dla każdej grupy w zakresie:
1. Procesu prażenia i paczkowania kawy i bakalii -50 h,
2. Sublimacji- 50 h,
3. Ceramiki -50 h.
Łączna ilość h 1200.

B. zabezpieczenie dla każdej grupy jednego asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 150 h wsparcia ( h zegarowa= 60 min.) . Łączna ilość h 1200.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Stargard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia, który został opisany w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego tj. przeprowadzenia przez kadrę trenerską przy wsparciu asystenta osób niepełnosprawnych szkolenia w siedzibie Zamawiającego- wg opracowanego programu zajęć dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez kadrę trenerską przy wsparciu asystenta osób niepełnosprawnych szkolenia w siedzibie Zamawiającego- wg opracowanego programu zajęć:

A. usługa trenerska wg opracowanych scenariuszy zajęć w zakresie zdobycia nowych umiejętności przez 40 osób, 8 grup po 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 150 h (godzina dydaktyczna = 45 min. ) dla każdej grupy w zakresie :

1. Procesu prażenia i paczkowania kawy i bakalii 50 h,
2. Sublimacji 50 h,
3. Ceramiki 50 h.
Łączna ilość h szkoleń 1200

oraz
B. zabezpieczenie dla każdej grupy jednego asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 150 h wsparcia ( h zegarowa= 60 min.) x 5 grup. Wymiar wsparcia łącznie 1200 h.

Program szkoleń musi obejmować nabywanie nowych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania pracy przy wypalaniu kawy i bakalii i ich paczkowania, wytwarzaniu wyrobów ceramicznych oraz wykonywania sublimacji przy zapewnieniu monitoringu oraz ewaluacji procesu dydaktycznego.
Program, jego zakres merytoryczny oraz metody prowadzenia szkoleń muszą być adekwatne do specyfiki niepełnosprawności intelektualnej (wcześniej upośledzenia umysłowego) w stopniu głębszym oraz możliwości psychomotorycznych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i gwarantować zdobycie przez niepełnosprawnych intelektualnie Uczestników Projektu nowych umiejętności zawodowych.

Szkolenia muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich przepisów z zakresu BHP oraz obejmować wszystkie etapy procesu: prażenia kawy i bakalii, wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz wykonywania sublimacji.

Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych w dni powszednie lub w weekendy. Terminy i godziny zajęć będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym wg kwartalnych i miesięcznych harmonogramów przy zachowaniu wymiaru 400 h na kwartał począwszy od II kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r. ( w terminie od 22 kwietnia 2019 r do 31.12.2019 r.). Szkolenie realizowane będą w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 18.30 i w soboty od godziny 8.00 do 18.30, przy założeniu realizacji szkoleń w danym dniu dla min. 5 grup do 6 grup jednocześnie.


Zamawiający zapewnia pomieszczenia oraz wszelkie urządzenia i pomoce do prowadzenia szkoleń oraz inne niezbędne materiały, niezbędne do sprawnego przeprowadzenia szkoleń.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przez kadrę trenerską przy wsparciu asystenta osób niepełnosprawnych w siedzibie Zamawiającego- wg opracowanego programu zajęć:

usługa trenerska wg opracowanych scenariuszy zajęć w zakresie zdobycia nowych umiejętności przez 40 osób, 8 grup po 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 150 h (godzina dydaktyczna = 45 min. ) dla każdej grupy w zakresie :

1. Procesu prażenia i paczkowania kawy i bakalii 50 h,
2. Sublimacji 50 h,
3. Ceramiki 50 h.
Łączna ilość h szkoleń 1200

oraz zabezpieczenie dla każdej grupy jednego asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 150 h wsparcia ( h zegarowa= 60 min.) x 5 grup. Wymiar wsparcia łącznie 1200 h.

Program szkoleń musi obejmować nabywanie nowych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania pracy przy wypalaniu kawy i bakalii i ich paczkowania, wytwarzaniu wyrobów ceramicznych oraz wykonywania sublimacji przy zapewnieniu monitoringu oraz ewaluacji procesu dydaktycznego.
Program, jego zakres merytoryczny oraz metody prowadzenia szkoleń muszą być adekwatne do specyfiki niepełnosprawności intelektualnej (wcześniej upośledzenia umysłowego) w stopniu głębszym oraz możliwości psychomotorycznych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i gwarantować zdobycie przez niepełnosprawnych intelektualnie Uczestników Projektu nowych umiejętności zawodowych.

Szkolenia muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich przepisów z zakresu BHP oraz obejmować wszystkie etapy procesu: prażenia kawy i bakalii, wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz wykonywania sublimacji.

Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych w dni powszednie lub w weekendy. Terminy i godziny zajęć będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym wg kwartalnych i miesięcznych harmonogramów przy zachowaniu wymiaru 450 h na kwartał począwszy od II kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r. ( w terminie od 22 kwietnia 2019 r do 31.12.2019 r.). Szkolenie realizowane będą w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 18.30 i w soboty od godziny 8.00 do 18.30, przy założeniu realizacji szkoleń w danym dniu dla min. 5 grup do 6 grup jednocześnie.


Zamawiający zapewnia pomieszczenia oraz wszelkie urządzenia i pomoce do prowadzenia szkoleń oraz inne niezbędne materiały, niezbędne do sprawnego przeprowadzenia szkoleń.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 22 kwietnia 2019 r. do 31.12.2019 r. po 400 h w kwartale .
Termin podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 19.04.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez właściwy WUP.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :
Należy udokumentować poprzez złożenie stosowanego zaświadczenia potwierdzającego wpis do RIS prowadzonego przez właściwego terytorialnie dla siedziby wykonawcy WUP.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług:
-szkoleniowych, tj. w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty (tj. od 2016 roku), a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, w należyty sposób zrealizowali łącznie min. 1200 godzin usług szkoleniowych.
-wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej- tj. w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty (tj. od 2016 roku), a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, w należyty sposób zrealizowali łącznie min. 150 godzin takiej usługi.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 6 musi wykazać, że wykonał takie usługi w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 6 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.

Potencjał techniczny

Zamawiający zapewnia pomieszczenia oraz wszelkie urządzenia i pomoce do prowadzenia szkoleń oraz inne materiały, niezbędne do sprawnego przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wnioskodawca dysponuje odpowiednim personelem: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz min. 2 letnie doświadczenie zawodowe:
-6 trenerów spełniających poniższe wymagania tj.: legitymujących się:
a) wykształceniem pedagogicznym lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia/wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz
b) doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, które nie jest krótsze niż 2 lata.
-6 asystentów osoby niepełnosprawnej spełniających poniższe wymagania tj.: legitymujących się:
a) wykształceniem wyższym pedagogicznym lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz
b) doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, które nie jest krótsze niż 2 lata.
Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra trenerów i asystentów osoby niepełnosprawnej pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa powyżej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 6 musi wskazać 6 trenerów oraz 6 asystentów osoby niepełnosprawnej spełniających wymagania min. 2 letniego doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji :
1. dla trenera: wykształcenie wyższe pedagogiczne lub zawodowe, posiadanie certyfikatów, innych dokumentów potwierdzających uprawnienia uprawniające do pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną,
2. dla asystenta osoby niepełnosprawnej: wykształcenie wyższe pedagogiczne lub zawodowe, posiadanie certyfikatów, innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. do:
a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Wykonawca nie należy do Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
I. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
II. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 25124039011111000042189646.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium (tytuł przelewu powinien zawierać co najmniej przedmiot postępowania: zapytanie ofertowe 2/PSONI/2019 i nazwę projektu: ”Nowe umiejętności Nowe możliwości” ). Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy na realizację usługi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym i załączonym wzorem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór oferty oraz oświadczeń są dołączone do niniejszego zapytania.
4. Oferta powinna być:
-opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
-zawierać propozycję programu szkoleń,
-podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych.Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
7. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań
9. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
B. Forma oferty.

1. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub ich skanów w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego prawdziwości.


Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z proponowanym programem szkoleń,
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
załącznik nr 3 – dodatkowe oświadczenia Wykonawcy,
załącznik nr 6 – opis doświadczenia i potencjału Wykonawcy

oraz dokumenty jak: kserokopia potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenia potwierdzającego wpis wykonawcy do właściwego RIS, dokumenty potwierdzające brak wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określone w pkt. 6 części 3:3.Warunki udziału w postępowaniu oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert.
1. Opis sposobu obliczania kryterium: cena.

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej wycenie,
Cmin – najniższa cena łącznie spośród ważnych wycen,
C0 – cena łącznie obliczona badanej wyceny.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium: jakość.

Przez jakość rozumie się
A. łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty przez Wykonawcę.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług w zakresie pkt. A wypełnia tabelę: „Załącznik numer 6”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 6 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 10
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej wyceny,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych wycen.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi10.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

B. Potwierdzone doświadczenie personelu Wykonawcy we wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: łączna liczba lat doświadczenia zawodowego wykazanego personelu w załączniku nr 6 ( 6 trenerów/terapeutów i 6 asystentów osoby niepełnosprawnej) .
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług w zakresie pkt. B wypełnia tabelę: „Załącznik numer 6”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 6 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 20
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba lat) obliczone badanej wyceny,
Dmax – maksymalna jakość (liczba lat) spośród ważnych wycen.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 20.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów 1+ 2 A+ 2B) ) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego wycena zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert). Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Zgodnie z opisem zapytania ofertowego.
Podstawy wykluczenia Wykonawców.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.
5. Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE

Adres

Gen. Władysława Sikorskiego 16

73-110 Stargard

zachodniopomorskie , stargardzki

Numer telefonu

915776058

Fax

915776058

NIP

8541295583

Tytuł projektu

"Nowe umiejętności -nowe możliwości"

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K002/18-00

Inne źródła finansowania

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.:„Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP. 07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP. 07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP. 07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE AKADEMIA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH "AWIS".
data wpływu oferty : 17 kwietnia 2019 r. , godzina: 12.29.
Adres oferenta: Warnkowo 6 , 72-200 Nowogard.
Cena ofertowa łącznie: 202 800,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 153