Strona główna
Logo unii europejskiej

postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211714/2 w trybie przetargu

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres Zamawiającego w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00.
2) Oferta powinna być zawarta w zamkniętej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz adnotacją „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 211714/2”.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez pełnomocników Wykonawca powinien przedstawić dokument pełnomocnictwa).
5) Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty określone w ust. 8.
6) Otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) w sprawach technicznych: a) pan Paweł Łodyga, nr tel. +48 531 547 834, adres e-mail: p.lodyga@simepolska.pl w godz. 9.00-17.00, b) pan Krzysztof Bobryk, nr tel. +48 604 878 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska.pl w godz. 9.00-17.00, 2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitręga, nr tel. +48 531 915 898, adres e-mail: a.mitrega@simepolska.pl w godz. 9.00-17.00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w gm. Wiskitki, m. Wiskitki, ul. Plac Wolności,ul. Kościuszki o dł. ok. 685,5 m w tym:
- o dł. ok. 683 m i średnicy DN110,
- o dł. ok. 2,5 m i średnicy DN63.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu,
- zakup materiałów do wykonania zadania,
- wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym.
4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id=13gJazbBJW73t5WWTivFIIbOzBMqlkd2t

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: żyrardowski Miejscowość: gm. Wiskitki, m. Wiskitki, ul. Plac Wolności, Kościuszki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

budowa gazociągu średniego ciśnienia w gm. Wiskitki, m. Wiskitki, ul. Plac Wolności,ul. Kościuszki o dł. ok. 685,5 m w tym:
- o dł. ok. 683 m i średnicy DN110,
- o dł. ok. 2,5 m i średnicy DN63

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w gm. Wiskitki, m. Wiskitki, ul. Plac Wolności, Kościuszki o dł. ok. 685,5 m w tym:
- o dł. ok. 683 m i średnicy DN110,
- o dł. ok. 2,5 m i średnicy DN63.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu,
- zakup materiałów do wykonania zadania,
- wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym. Zapisy SIWZ, wzoru umowy oraz projektu budowlanego należy traktować w sposób komplementarny, a w sytuacji ich sprzeczności – rozstrzyga treść SIWZ.
4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 oraz na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id=13gJazbBJW73t5WWTivFIIbOzBMqlkd2t
5) Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w przetargu zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
6) Zamawiający informuje, że złożył dnia 06.03.2019r. wniosek o pozwolenie na budowę sieci gazowej w przedmiotowej sprawie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie i postępowanie jest w toku, przy czym Zamawiający według najlepszej wiedzy ocenia, że pozwolenie na budowę powinno być gotowe do przekazania Wykonawcy do dnia 30 kwietnia 2019 r.
7) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4) powyżej, konieczności stosowania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrobów od określonego producenta lub producentów, Zamawiający dopuszcza w każdym z takich przypadków rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza też zastosowanie rozwiązań równoważnych do norm technicznych wskazanych w zawierającej opis przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej. Dane rozwiązanie techniczne może być uznane za równoważne, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry porównywalne, i może być stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
8) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi zapisane w Strategii wsparcia projektów inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspektywie finansowej 2014-2020. W tym celu podczas budowy gazociągu należy stosować materiały i rozwiązania techniczne zapewniające spełnienie przez sieć warunków sieci inteligentnej, takie jak:
- rury przewodowe dostosowane do transportu gazu ziemnego grupy E, a także innych paliw gazowych, w tym biogazu;
- taśma lokalizacyjna z wtopioną wkładką stalową lub z drutem DY układana ponad gazociągiem;
- znaczniki elektromagnetyczne montowane w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej;
- słupki lokalizacyjne w terenach poza obszarami zabudowanymi – tam gdzie to możliwe w miejscach zmiany kierunku, lecz nie rzadziej niż co 250 m.

Kod CPV

45231200-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

Ustala się, iż wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie:
1) zakończenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 12 lipca 2019 r.
2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca obowiązany jest przy realizacji umowy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i legitymują się uprawnieniami budowlanymi oraz świadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - grupa 3, przy czym Wykonawca może uwzględnić osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia budowlane lub energetyczne w innych państwach i mają prawo do ich wykonywania w Polsce.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca obowiązany jest posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii zgrzewania PE. Minimalne wymagane doświadczenie to: wybudowanie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 1000m sieci gazowej o średnicy min. 110 mm.

Potencjał techniczny

Wykonawca obowiązany jest dysponować przy realizacji umowy sprzętem umożliwiającym terminowe wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadać wyposażenie techniczne o jednostkowej wartości rynkowej powyżej 10 000 złotych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca obowiązany jest przy realizacji umowy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i legitymują się uprawnieniami budowlanymi oraz świadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - grupa 3, przy czym Wykonawca może uwzględnić osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia budowlane lub energetyczne w innych państwach i mają prawo do ich wykonywania w Polsce.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej) na łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00zł.

Dodatkowe warunki

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji:
1) na odtworzenie nawierzchni na okres minimum 4 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego,
2) na roboty rurociągowe na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 i § 13 Procedury.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, że wzór umowy wraz z załącznikami w sprawie zamówienia nie podlega negocjacji, zaś sprzeczność oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawę odrzucenia oferty. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza przyjęcie warunków wykonania zamówienia bez zastrzeżeń.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony Formularz Oferty – stanowiący załącznik nr 1do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa przewidują obowiązek wpisu do rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)
c) kopia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego przez Urząd Skarbowy nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert,
d) kopia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert,
e) wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
f) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy),
g) oryginał ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zapłaty wadium w przypadku wniesienia wadium w formie wskazanej w pkt 9 ppkt 1) lit. b) lub c),
h) oświadczenie – wykaz sprzętu w postępowaniu o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
i) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
j) wykaz wykonanych zadań według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
k) kopię polisy, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualną w okresie związania ofertą,
l) oświadczenie w przypadku wniesienia wadium w formie kaucji według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie zaoferowanej ceny całkowitej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SIME POLSKA SP Z O.O.

Adres

1 Maja 18

96-500 Sochaczew

mazowieckie , sochaczewski

Numer telefonu

221025320

Fax

221025301

NIP

5262499440

Tytuł projektu

Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz powiatach ościennych, tj. warszawskim- zachodnim i żyrardowskim

Numer projektu

POIS.07.01.00-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gazomontaż Budownictwo Inżynieryjne Marcin Chodakowski, Kozłów Szlachecki 56, 96-513 Nowa Sucha, 24.04.2019, 143 940,00 zł plus VAT
Liczba wyświetleń: 141