Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa centralnego systemu zarządzającego wraz z archiwizacją danych

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178640

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 649@mcd.com.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019 o godzinie 10.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Adres siedziby Zamawiającego:
ul. Lelewela 26
34-300 Żywiec

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

649@mcd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Figura

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 33 860 14 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa centralnego systemu zarządzającego wraz z archiwizacją danych, który służyć będzie do prowadzenia badań w ramach projektu pn. „Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej rozwój zaplecza badawczego służącego działalności innowacyjnej”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: żywiecki Miejscowość: Żywiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa centralnego systemu zarządzającego wraz z archiwizacją danych, który służyć będzie do prowadzenia badań w ramach projektu pn. „Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej rozwój zaplecza badawczego służącego działalności innowacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą centralnego systemu zarządzającego wraz
z archiwizacją danych, składającego się z:
1) Używanego serwera komputerowego w ilości 1 sztuki o minimalnych parametrach technicznych:
-procesor: 8 rdzeni po 2.9 GHz, 20 MB Cache (2 szt.)
-pamięć RAM: 32GB DDR3 (1 szt.)
-karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s (2szt)
-napęd optyczny: DVD (1 szt.)
-zasilacz (2 szt.)
2) Nowego dysku twardego w ilości 8 sztuk o minimalnych parametrach technicznych:
-pojemność: 600GB
-prędkość obrotowa: 10 000 RPM
-Interfejs dysku twardego: SAS
-typ dysku twardego: 2.5 cala
-typ napędu: HDD
3) Oprogramowania do serwera w ilości 1 licencji o minimalnych parametrach technicznych:
-Windows Server 2019 Standard WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic - zgodnie z zakresem równoważności określonym w pkt IX
-brak ograniczeń czasowych użytkownika
4) Używanego komputera stacjonarnego w ilości 5 sztuk o minimalnych parametrach technicznych:
-procesor: 2 rdzenie po 3,2 GHz (1 szt.)
-pamięć: 6 GB (1 szt.)
-dysk: 500 GB SSD (1 szt.)
-zasilacz (1 szt.)
-monitor: 24" LED IPS, 16:10, 4xUSB (1 szt.)
-system operacyjny: Windows 10 professional - zgodnie z zakresem równoważności określonym w pkt IX

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV przedmiotu zamówienia:
48820000-2 (serwery)
48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
30213300-8 (komputer biurkowy)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (lub jego poszczególnych elementów – w przypadku ofert częściowych) w terminie 30 dni kalendarzowych od w/w terminu rozpoczęcia realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w/w terminów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub jego kolizji z terminami innych dostaw i prac realizowanych w miejscu dostawy - po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Miejsce dostawy:
ul. Lelewela 26
34-300 Żywiec

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być ważna minimum 21 dni od daty jej sporządzenia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (możliwość składania ofert częściowych dotyczy całości punktu 1 lub 2 lub 3 lub 4 określonych w przedmiocie zamówienia). Oferty częściowe nie mogą dotyczyć elementów składowych w ramach punktu 1, 2, 3 lub 4 określonych w przedmiocie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły oferty oraz umieści odpowiednią informację na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
8. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem danego Oferenta z udziału
w niniejszym postępowaniu.
9. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert uwzględniających używane środki trwałe. W przypadku gdy Oferent zaoferuje używany środek trwały jest zobowiązany dołączyć do oferty deklarację określającą pochodzenie używanego środka trwałego oraz oświadczyć, w deklaracji iż dany środek trwały nie był współfinansowany z pomocy UE lub z innych środków publicznych.
11. Rozwiązania równoważne:
a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów, rozwiązań technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu / oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta;
b) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;
c) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, A TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU), TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST WIĄŻĄCA.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
a) terminy i warunki realizacji zamówienia;
b) terminy dostawy przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do dostarczonego przedmiotu zamówienia, w szczególności do jego parametrów technicznych i użytkowych);
c) terminy i warunki płatności;
d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać:
-nazwę i adres oferenta;
-informacje na temat parametrów technicznych;
-co najmniej cenę netto za przedmiot zamówienia;
-informacje dotyczące okresu gwarancji;
-maksymalny czas realizacji zamówienia;
-datę sporządzenia i termin ważności oferty (brak daty sporządzenia = termin wpływu oferty);
-oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
-w przypadku ofert na używaną infrastrukturę informatyczną, Oferent wystawi na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania deklarację określającą jego pochodzenie oraz oświadczy w deklaracji, że dany środek nigdy nie był współfinansowany z pomocy UE lub z innych środków publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających ww. informacji oraz ofert nie spełniających minimalnych parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawy / uzupełnienia oferty przez Oferenta w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena – cena netto w polskich złotych (waga kryterium: 1)
Punkty w kryterium Cena będą przyznawane według następującego wzoru:
Najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert / Cena oferty ocenianej x Waga kryterium x 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium „cena” wynosi 100 punktów.
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium najniższej ceny. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.
W przypadku wpłynięcia ofert częściowych (zarówno na serwer, dysk twardy, oprogramowanie czy komputer stacjonarny), Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert pod względem przyjętych kryteriów w podziale
na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
­- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
­- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
­- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
­- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Lelewela 26

34-300 Żywiec

śląskie , żywiecki

Numer telefonu

(33) 860 14 00

Fax

(33) 476 12 83

NIP

5532087091

Tytuł projektu

Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej rozwój zaplecza badawczego służącego działalności innowacyjnej

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0849/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POLISTER SP. Z O. O.
ul. Centralna 65
31-586 Kraków
Cena netto: 22 029,00 PLN (Pozycja nr 1, 2, 3 i 4)
Data wpływu: 18.04.2019
Liczba wyświetleń: 188