Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie rynku kreatywnego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przez specjalistów rynku kreatywnego

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178632

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie elektronicznej (czytelny skan z podpisem osoby upoważnionej zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy) należy przesłać na adres e-mail: zp@asp.krakow.pl w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godziny 12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zp@asp.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zagadnienia merytoryczne - Barbara Siorek - Akademickie Biuro Karier, tel. (12) 12 43 00 222, e-mail: kariery@asp.krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zagadnienia proceduralne - mgr Jolanta Kurek - Biuro Zamówień Publicznych, tel. (12) 299-20-42, e-mail : zp@asp.krakow.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia : przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ostatnich czterech semestrów studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mających na celu rozwinięcie kompetencji przedsiębiorczych, przygotowanie do wyboru kariery zawodowej i ułatwienie funkcjonowania na kreatywnym rynku pracy i sztuki, z podziałem na 11 części.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu aktywnego poszukiwania pracy na rynku kreatywnym przez studentów ASP poprzez udział w szkoleniach, doradztwie zawodowym, doradztwie specjalistycznym, coachingu i mentoringu w okresie 02.2018-07.2020, jak również profesjonalizacja usług w ABK ASP jako wzorcowym biurze o wyspecjalizowanych usługach, kierowanych do studentów i absolwentów uczelni artystycznej, co ułatwi studentom podjęcie zatrudnienia w odpowiadających im obszarach rynku kreatywnego.7

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie rynku kreatywnego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przez specjalistów rynku kreatywnego.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy do dnia 29 maja 2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia co najmniej jedną osobą, zwaną dalej doradcą, która :
Dla części 1 - posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu doradztwa prawnego dla klientów indywidualnych w okresie ostatnich trzech lat.
Dla części 2 - posiada doświadczenie w realizacji usług wspierających proces komercjalizacji w okresie ostatnich pięciu lat.
Dla części 3 - posiada doświadczenie w pracy na rzecz/ w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych w okresie ostatnich pięciu lat.
Dla części 4 - posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa indywidualnego dla twórców: artystów plastyków: malarz i rzeźbiarzy, projektantów, twórców wizualnych w okresie ostatnich trzech lat.
Dla części 8 - posiada wykształcenie wyższe humanistyczne oraz doświadczenie w pracy w charakterze kuratora/managera w instytucjach kultury lub galeriach sztuki w okresie ostatnich pięciu lat.
2) posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa specjalistycznego indywidualnego lub/i grupowego w wybranym przez wykonawcę zakresie (pkt I/3 zapytania), minimum 50 h w okresie ostatnich 2 lat - ten warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przypadku wystąpienia następujących okoliczności i w określonym niżej zakresie:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (siła wyższa jest rozumiana jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości),
2) w wyniku konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian obowiązującego prawa (wyłącznie w zakresie wynikającym z tych zmian),
3) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany i zaoferowany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - wypełniony dla poszczególnej części oddzielnie;
b) CV doradcy potwierdzające jego wykształcenie i kwalifikacje;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) wykaz w zakresie doświadczenia doradcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
e) oświadczenie wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego;
f) upoważnienie/pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

1) Cena oferty brutto - 40%
2) Doświadczenie doradcy - 60%

Wykluczenia

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełni warunki określone dla niniejszego postępowania, uzyska najkorzystniejszy bilans punktów za obydwa kryteria i oferta nie zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

Adres

pl. Plac Jana Matejki 13

31-157 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122992013

Fax

124226566

NIP

6750007570

Tytuł projektu

Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-B016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W CZĘŚCI 1 - najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Konrad Gliściński zamieszkały w Krakowie - stawka wynagrodzenia za godzinę szkoleniową (45 minut) w wysokości 150,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 24.04.2019 r.

W CZĘŚCI 2 - postępowanie zostało unieważnione zgodnie z zapisami pkt XI/1 Zapytania Ofertowego z dnia 09.04.2019 roku z powodu brak ofert.

W CZĘŚCI 3 - najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Witold Ekielski zamieszkały w Krakowie - stawka wynagrodzenia za godzinę szkoleniową (45 minut) w wysokości 150,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 24.04.2019 r.

W CZĘŚCI 4 - najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Joanna Kulis zamieszkała w Krakowie - stawka wynagrodzenia za godzinę szkoleniową (45 minut) w wysokości 120,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 24.04.2019 r.

W CZĘŚCI 5 - najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Joanna Kulis zamieszkała w Krakowie - stawka wynagrodzenia za godzinę szkoleniową (45 minut) w wysokości 120,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 24.04.2019 r.

W CZĘŚCI 6 - najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Joanna Kulis zamieszkała w Krakowie - stawka wynagrodzenia za godzinę szkoleniową (45 minut) w wysokości 120,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 24.04.2019 r.

W CZĘŚCI 7 - postępowanie zostało unieważnione zgodnie z zapisami pkt XI/1 Zapytania Ofertowego z dnia 09.04.2019 roku, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w części 7 przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W CZĘŚCI 8 - postępowanie zostało unieważnione zgodnie z zapisami pkt XI/1 Zapytania Ofertowego z dnia 09.04.2019 roku, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w części 8 przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W CZĘŚCI 9 - najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Joanna Kulis zamieszkała w Krakowie - stawka wynagrodzenia za godzinę szkoleniową (45 minut) w wysokości 120,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 24.04.2019 r.

W CZĘŚCI 10 - najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Joanna Kulis zamieszkała w Krakowie - stawka wynagrodzenia za godzinę szkoleniową (45 minut) w wysokości 120,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty 24.04.2019 r.

W CZĘŚCI 11 - postępowanie zostało unieważnione zgodnie z zapisami pkt XI/1 Zapytania Ofertowego z dnia 09.04.2019 roku, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w części 11 przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 93