Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178602

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice
ul. Wandy 6
Oferta w postępowaniu na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a”
nr referencyjny: KIWK/TOt/18/I/2019/PROJEKTOWANIE_LIGOCKA
Nie otwierać przed dniem: 24.04.2019 r. godzina 10:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Januszewska, Michał Kuszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 350 00 75

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a”
Zakres projektu obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej Dn 300 mm o szacowanej długości L=280 m od budynków przy ul. Ligockiej 51, 51a do włączenia w kanał sanitarny Dn 300 mm w ul. Zgody poprzez istniejącą studnię k-187 przy budynku nr 23 wraz z przełączeniem wszystkich wyprowadzeń ścieków sanitarnych z budynków nr 61 i 61a na trasie projektowanego kanału. Dla umożliwienia podłączenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. Ligockiej 51, 51a należy zaprojektować sięgacz od kanału głównego do granicy nieruchomości prywatnej.
Podaną długość należy traktować orientacyjnie.
Przełączenia odpływów z budynków należy zrealizować za pośrednictwem sięgaczy kanalizacyjnych o średnicy co najmniej DN200 mm poprzez studnie inspekcyjne.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7, 7A do niniejszej SIWZ.
3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a” umożliwiającej odbiór ścieków sanitarnych ze wszystkich istniejących i projektowanych zabudowań w obszarze zaprojektowanej kanalizacji.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a”
Zakres projektu obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej Dn 300 mm o szacowanej długości L=280 m od budynków przy ul. Ligockiej 51, 51a do włączenia w kanał sanitarny Dn 300 mm w ul. Zgody poprzez istniejącą studnię k-187 przy budynku nr 23 wraz z przełączeniem wszystkich wyprowadzeń ścieków sanitarnych z budynków nr 61 i 61a na trasie projektowanego kanału. Dla umożliwienia podłączenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. Ligockiej 51, 51a należy zaprojektować sięgacz od kanału głównego do granicy nieruchomości prywatnej.
Podaną długość należy traktować orientacyjnie.
Przełączenia odpływów z budynków należy zrealizować za pośrednictwem sięgaczy kanalizacyjnych o średnicy co najmniej DN200 mm poprzez studnie inspekcyjne.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7, 7A do niniejszej SIWZ.
3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4. Uzupełnieniem treści niniejszego ogłoszenia są następujące załączniki:
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_09042019"
"SIWZ"
"Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wesja edytowalna"
"Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór umowy"
"Załącznik nr 7 do SIWZ_Specyfikacja techniczna"
"Załącznik nr 7A do SIWZ_Instrukcja odbudowy nawierzchni"

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy objęty jest okresem rękojmi, który wynosi 60 miesięcy i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonali co najmniej 1 usługę obejmującą swym zakresem wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.
UWAGA:
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a Regulaminu. Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14 Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują bądź będą dysponować:
a) Kierownikiem Zespołu Projektowego, posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.
UWAGA:
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a Regulaminu. Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14 Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi
3) określenie lidera
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu rękojmi,
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
II. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 11 Regulaminu
g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
Dodatkowo zaleca się, aby z treści gwarancji wynikało, że:
a) gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach
Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002
Przelew powinien wskazywać numer i nazwę niniejszego postępowania.
2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą lub jako oddzielny od oferty dokument (w oryginale) - w sekretariacie Zamawiającego 40-322 Katowice, ul. Wandy 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
III. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte zostały w pkt. XXV. SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w następującym zakresie:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w umowie lub w Ofercie;
c) zmiany będącej skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
d) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 7;
e) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
f) przedłużenia terminu wykonania Umowy, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z powodu trwania procedur administracyjnych, dłuższych niż przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, a mających wpływ na uzyskanie niezbędnych uzgodnień lub mających wpływ na termin wykonania zamówienia, co nie wynika z winy Wykonawcy. Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu zachowanie staranności w prowadzonym postępowaniu administracyjnym (złożenie kompletnego wniosku i ewentualnej skargi na bezczynność organu);
g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Ofercie, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana może być dokonana, jeżeli Wykonawca wykaże, że proponowana osoba spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zmiana ta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego po uprzednio złożonym kompletnym, pisemnym wniosku przez Wykonawcę i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy następują na wniosek Wykonawcy/ Zamawiającego, złożony drugiej stronie Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
5. Zmiana postanowień niniejszej Umowy na podstawie ust. 2 f) następuje na wniosek Wykonawcy, złożony Zamawiającemu w formie pisemnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy oraz wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę dokonania zamian w umowie. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania tych okoliczności.
6. Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w ust. 3.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
4) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. IX SIWZ składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe informacje dotyczące listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zawiera Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: "cena" i "termin wykonania zamówienia"
Ranga procentowa kryterium "cena": 90%/90 punktów
Ranga procentowa kryterium "termin wykonania zamówienia": 10%/10 punktów
I. Kryterium „cena”:
Oferta otrzyma, w kryterium „cena”, ilość punktów,podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z poniższego wzoru:
cena brutto niepodlegajacej odrzuceniu oferty z najniższą ceną
ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x 90
cena brutto oferty badanej
II. Kryterium „termin wykonania zamówienia”:
Maksymalny termin wykonania zamówienia jaki może zaoferować wykonawca wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Minimalny termin wykonania zamówienia jaki może zaoferować wykonawca wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Za każdy zaoferowany miesiąc terminu wykonania zamówienia, poniżej 8 miesięcy, Wykonawca otrzyma 5,00 pkt.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać wynosi 10,00 pkt. w przypadku zaoferowania minimalnego terminu wykonania zamówienia, tj. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę maksymalnego terminu wykonania zamówienia, tj. 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, Wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 8 miesięcy lub krótszego niż 6 miesięcy lub nie zaoferowania w ogóle żadnego terminu wykonania zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 39 ust. 1. lit b Regulaminu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów otrzymanych zgodnie z pkt. 2.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O.

Adres

Wandy 6

40-322 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 350 00 75

Fax

32 209 77 06

NIP

9542588939

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III"

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0182/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wykonawcy:
Firma „ABS – Ochrona Środowiska”
Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14/1
40-169 Katowice

Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019 r.
Cena oferty brutto: 54 612,00 PLN
Liczba wyświetleń: 71