Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.2019 „Zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegającej na wykonaniu ścianki oporowej i powiększeniu terenu rekreacyjnego przy budynku przedszkola TIK-TAK w Gdańsku” w ramach projektu pn.: „Wielki Mały Człowiek” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178599

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku przy ul. Gostyńskiej 8, 80-178 Gdańsk, do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku przy ul. Gostyńskiej 8, 80-178 Gdańsk – Biuro Dyrekcji dnia 24.04.2019 r. o godz. 1015.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
3. Oferta, powinna zawierać:
1) formularz oferty – wypełniony i podpisany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4) wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, wraz z załączeniem dowodów określających że te roboty zostały wykonane należycie,
5) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację autora (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką).
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku
ul. Gostyńska 8
80-178 Gdańsk
Oferta na zapytanie ofertowe:
„Zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegającej na wykonaniu ścianki oporowej i powiększeniu terenu rekreacyjnego przy budynku przedszkola TIK-TAK w Gdańsku” w ramach projektu pn.: „Wielki Mały Człowiek” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.
Znak Sprawy ZP.271.1.2019
Nie otwierać przed 24.04.2019 r. godz. 10:15
oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Rydzewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516-080-528

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegającej na wykonaniu ścianki oporowej i powiększeniu terenu rekreacyjnego przy budynku przedszkola TIK-TAK w Gdańsku” w ramach projektu pn.: „Wielki Mały Człowiek” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.
Dokumentacja techniczna została dołączona do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegającej na wykonaniu ścianki oporowej i powiększeniu terenu rekreacyjnego przy budynku przedszkola TIK-TAK w Gdańsku” w ramach projektu pn.: „Wielki Mały Człowiek” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.

Przedmiot zamówienia

Inwestycja polega na wykonaniu ścianki oporowej i powiększeniu terenu rekreacyjnego poprzez usunięcie części skarpy przy budynku przedszkola.
Teren działki nachylony jest w kierunku północnym. Wysokość w najwyższym punkcie, od strony drogi, wynosi 146,20 m n.p.m. (przy czym poziom samej jezdni to obecnie ok. 147,0 m n.p.m.), a w najniższym, od strony południowej, 141,6 m n.p.m.
W miejscu części istniejącej skarpy, dzielącej nachylony teren działki na górny i dolny 'taras' wykonana zostanie żelbetowa ściana oporowa. Maksymalna różnica wysokości wyniesie (dla równoległej do ul. Gostyńskiej części poziomej) ok. 2 m. Rozwiązanie muru w części konstrukcyjnej
projektu. Poziom posadowienia muru +142,35 mnpm.
Mur oporowy, po wykonaniu należy estetycznie pomalować.
Obecnie zagospodarowana jest zieleń niska – trawniki oraz krzewy okrywowe na skarpie.
Ze względu na kolizję z projektowanym murem oporowym część instalacji wodociągowej na działce
inwestora wymagać będzie przełożenia.

Roboty budowlane będą realizowane na terenie funkcjonującego przedszkola TIK-TAK w Gdańsku.
Zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji w terenie.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45223500-1 Mury oporowe
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112310-1 Podsypywanie gleby
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 28.06.2019 r.
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszystkich robót, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu oraz przekazania Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarze) z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy przedłożyć zamawiającemu Harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy, zwany dalej Harmonogramem i uzyskać jego akceptację przez Zamawiającego. Integralnym załącznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów i ilości robót.
Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu Umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego”. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie zawodowe.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
− wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonana została zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), polegające na robotach budowlanych, w ramach których Wykonawca zrealizował roboty budowlane ziemne wraz z wykonaniem konstrukcji oporowej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto w jednym zamówieniu.
UWAGA! W przypadku wykonawców, którzy wykazują wartość robót w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się pierwszy publikowany średni kurs NBP waluty po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Warunki zmiany umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Warunki zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta, powinna zawierać:
1) formularz oferty – wypełniony i podpisany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4) wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, wraz z załączeniem dowodów określających że te roboty zostały wykonane należycie,
5) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami :

1) Cena = 80 % (max 80 pkt.)
2) Okres gwarancji i rękojmi = 20% ( max. 20 pkt)

G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji oraz rękojmi” gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:

za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 m-cy - 0 pkt
za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 48 m-cy- 10 pkt
za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 60 m-cy i więcej- 20 pkt

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
3. Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MONDO MAGDALENA RYDZEWSKA

Adres

Niepodległości 6/19

83-000 Pruszcz Gdański

pomorskie , gdański

Numer telefonu

+48516080528

NIP

5932146526

Tytuł projektu

"Wielki Mały Człowiek". Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w przedszkolu Tik Tak w Gdańsku.

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0010/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 196