Strona główna
Logo unii europejskiej

Adaptacja pomieszczeń na cele żłobka TALENCIK w Szczecinie II

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178550

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@fundacjatpp.pl, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 69, lub pocztą tradycyjną na adres: Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2019 do godz. 9.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@fundacjatpp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Żukiert, Grzegorz Reszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 433 00 84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego tj. przy Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin (województwo zachodniopomorskie) na cele żłobka, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014r. poz.925).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego umożliwiająca zarejestrowanie i prowadzenie żłobek dla 40 dzieci do lat 3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego tj. przy Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin (województwo zachodniopomorskie) na cele żłobka, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014r. poz.925), zgodnie z projektem budowlanym (w podziale na branże) i przedmiarami prac, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z pkt. 22 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia łącznie poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE I ZAWODOWE
Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane, każda o powierzchni całkowitej min. 250 m2.
Uwaga:
Przez określenie „roboty budowlane” należy rozumieć: budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz.1202 z późn. zm.) Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę powinien zawierać zakończone prace nie wcześniej, niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, mogą być np.: referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń i zaangażuje tą osobę do wykonania przedmiotu zamówienia. Przez „Kierownika Budowy” lub „Kierownika Robót” należy rozumieć Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. WADIUM
1) Wpłaci wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100 gr.) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2) Wadium musi być wniesione w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego GBS BANK Oddział Szczecin, aleja Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin, nr konta: 64 8355 0009 0040 7984 2000 0009.
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy.
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i umowie.
5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. UBEZPIECZENIE
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Weryfikacja na podstawie załączonej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Oferta Wykonawcy, która nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami.
Oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt. (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty):
1) CENA maksymalnie 60 punktów (co stanowi kryterium 60 % wyboru oferty)
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C). Maksymalną liczbę punktów 60 otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto. Oferent otrzyma liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Sposób obliczenia ceny oferty:
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją prac adaptacyjnych objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty adaptacji pomieszczeń, zgodnie z zestawieniem z kalkulacji cenowej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania i użytkowania przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi zawierać również:
1) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, mycie, sprzątanie), utrzymaniem porządku i czystości na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót, w standardzie umożliwiającym przekazanie pomieszczeń żłobka bezpośrednio do użytkowania, tj. bez konieczności angażowania obsługi żłobka oraz naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,
2) koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. terenu budowy oraz zatrudnieniem kierownika budowy,
3) koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową, itd. badań, sprawdzeń, prób i pomiarów oraz sporządzenia stosownych protokołów i przekazanie ich Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
4) koszty rusztowań, wykonania na czas budowy zadaszeń i zastaw zabezpieczających, trwałych wygrodzeń części budynku i terenu w których prowadzone są prace od części użytkowanych przez Zamawiającego i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
5) koszty odbiorów, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową,
7) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja),
8) koszt demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego wyposażenia (przewidzianego w do demontażu i wywozu),
9) koszty realizacji w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego - zgodnie z umową o roboty budowlane.

2) WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH ZA ZWŁOKĘ W WYKONANIU PRZEDMIOTU UMOWY
maksymalnie 20 punktów (co stanowi kryterium 20 % wyboru oferty)
Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy” (K). Punkty zostaną przyznane, w zależności od wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofert, kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym wymiarze wymaganym w umowie, tj. w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki – otrzyma 0 pkt w kryterium „wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy”,
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki – otrzyma 10 pkt w kryterium „wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy”,
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 1 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki – otrzyma 20 pkt w kryterium „wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy”.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości większej niż 1 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, do oceny ofert w kryterium „wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy”, zostanie mu policzona kara w wysokości 1 500,00 zł brutto jako maksymalna zgodna z żądaniem Zamawiającego.

3) OKRES GWARANCJI NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
maksymalnie 20 punktów (co stanowi kryterium 20 % wyboru oferty)
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji” (OK). Za przedłużenie okresu gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
a) okres gwarancji równy minimalnemu tj. 24 miesiącom – 0 pkt
b) okres gwarancji dłuższy od minimalnego o 12 miesięcy tj. 36 miesięcy – 10 pkt
c) okres gwarancji dłuższy od minimalnego o 24 miesięcy tj. 48 miesięcy – 20 pkt
Punkty nie podlegają sumowaniu.
Minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji – 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 48 miesięczny czyli maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji Zamawiający przyjmie okres 24 miesięcy czyli równy minimalnemu.

Największa ilość punktów (S) zostanie wyliczona w poniższy sposób, decydując o uznaniu oferty za najkorzystniejszą:
S = C + K + OK

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania z Zamawiającym, Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT-PROMOCJA-POSTĘP

Adres

al. Wojska Polskiego 69

70-478 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914330084

Fax

918120899

NIP

8521704009

Tytuł projektu

Żłobek TALENCIK w Szczecinie

Numer projektu

RPZP.06.06.00-32-K009/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 106