Strona główna
Logo unii europejskiej

Ewaluacja projektu Informacji o zawodzie, w ramach projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-04-2019

Numer ogłoszenia

1178493

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 17 kwietnia 2019 r. w formie:
a) elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres mailowy: infodoradca@ciop.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na ewaluatora – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu”, którego dotyczy oferta (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
b) osobiście (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
pok. 6
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na ewaluatora – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu”, którego dotyczy oferta (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

infodoradca@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Łukasz Baka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22-623-32-05

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ewaluacji projektu Informacji o zawodzie dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Do ewaluacji każdej Informacji o zawodzie spośród Oferentów zostanie wybranych dwóch Ewaluatorów/Ekspertów panelu ewaluacyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertem panelu ewaluacyjnego / Ewaluatorem projektu Informacji o zawodzie.
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

W ramach zawartej umowy, ewaluator Informacji o zawodzie, będzie zobowiązany do:
1) ewaluacji drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką i wzorami dokumentów, w tym:
a) zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
b) zapoznania się z drugą wersją projektu informacji o danym zawodzie (plik MS Word/PDF przekazany przez Zamawiającego) stanowiącą przedmiot ewaluacji oraz przeprowadzenie analizy krytycznej poszczególnych zbiorów informacji składających się na ten opis,
c) sporządzania oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie z wykorzystaniem formularza Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie stanowiącym Aneks nr 6 do „Podręcznika – Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”,
d) przekazania Zamawiającemu w wersji oryginalnej (papierowej) i elektronicznej (plik MS Word i skan dokumentu) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie,
e) uczestnictwa w spotkaniu panelu ewaluacyjnego (w trybie stacjonarnym lub na odległość) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zaprezentowania na spotkaniu oceny drugiej wersji projektu informacji o danym zawodzie z wykorzystaniem przygotowanego Arkusza oceny, jak również uczestnictwa w dyskusji panelowej,
f) współpracy z Zamawiającym, w trybie stacjonarnym i/lub na odległość, w celu wyjaśnienia kwestii formalnych i merytorycznych związanych z ewaluacją wybranego opisu zawodu.
2) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
3) w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), obejmujące prawo rozporządzania nimi i ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
d) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
f) wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów; - wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;
g) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; - opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu utworu.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z ewaluatorami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) opracowanie Arkusza oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie (wg wzoru – Aneks 6 w „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”) dla drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie i przekazanie go Zamawiającemu:
a) w formie elektronicznej (MS Word i Adobe PDF, na adres infodoradca@ciop.pl) – do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie oraz
b) w formie papierowej (wersja oryginalna), własnoręcznie podpisanej przez ewaluatora - najpóźniej w terminie wyznaczonym na spotkanie panelu ewaluacyjnego,
2) udział w dyskusji panelowej zorganizowanej (w formie stacjonarnej i/lub zdalnej) przez Zamawiającego z wykorzystaniem opracowanego przez ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu Informacji o zawodzie, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) nie jest zatrudniony u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę,
2) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie (wykształcenie średnie jedynie jeśli posiada pisemną rekomendację właściwej dla zawodu/ obszaru zawodowego organizacji partnerów społecznych wymienionych w podpunkcie 2) poniżej; rekomendacja musi być dołączona do formularza oferty),
3) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych*, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów.

*Instytucjami/organizacjami zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych są:
a) Instytucje nadające kwalifikacje w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego. Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1457 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 poz. 1668) ze zm.,
- ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2153 ze zam.);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014, poz. 622).
m.in. szkoły i uczelnie wyższe nadające kwalifikacje, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Centralna Komisja Egzaminacyjna.
b) Instytucje nadające kwalifikacje poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych. Do tej grupy należą kwalifikacje nadawane przez ministrów, szefów urzędów centralnych, instytutów badawczo-rozwojowych (m.in: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) i innych podmiotów (np. izby rzemieślnicze, samorządy zawodowe).
c) Instytucje nadające kwalifikacje rynkowe Instytucje spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.: kwalifikacje językowe, informatyczne, finansowe, zarządzania projektami, licencje zawodowe itp.

Dodatkowe warunki

Wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz Oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych i kwestionariuszem osobowym (wymaganym dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej).
2. Oferta cenowa powinna obejmować wynagrodzenie brutto za wykonanie całości prac objętych zapytaniem ofertowym, w kwocie brutto, uwzględniającej odpowiednio podatek VAT dla osób prowadzących działalność gospodarczą będących czynnymi podatnikami podatku VAT, zaś w przypadku innych osób wszystkie obciążenia wynagrodzenia Oferenta, w tym zaliczkę na podatek dochodowy dla osób fizycznych oraz wszelkie inne podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta. Jeżeli oferta przesyłana jest drogą mailową, to oferta wraz z Załącznikami winna stanowić skan z podpisami.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a także w przypadku zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A) Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt za spełnienie łącznie wszystkich kryteriów wymienionych w pkt 3 poniżej.
B) Zamawiający w ramach kryterium "aspekt społeczny" będzie przyznawał punkty z tytułu spełniania aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający przyzna 5 pkt za spełnianie kryterium aspektu społecznego, gdy Oferent jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez zatrudnienia poniżej 30. roku życia lub bez zatrudnienia po ukończeniu 50. roku życia.
C) Kryteria oceny oferty:
Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniona według następujących kryteriów:
1. C – cena brutto: 30 pkt
C = Cmin/Cof x 30
C = liczba punktów do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie: 40 pkt
1. Doświadczenie w pracy/ przynależność:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 10 do 15 lat – 25 pkt
c) doświadczenie powyżej 15 lat – 40 pkt

3. DIRP - doświadczenie we współpracy związanej z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową z Instytucjami Rynku Pracy (IRP), w ciągu ostatnich 15 lat: 15 pkt
Doświadczenie we współpracy z IRP w ciągu ostatnich 15 lat (udział w przedsięwzięciu/ projekcie/zamówieniu realizowanym na rzecz IRP):
a) brak udziału w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 0 pkt
b) udział w 1 przedsięwzięciu/ projekcie/ zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 5 pkt
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 10 pkt
d)udział w więcej niż 2 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 15 pkt

4. UP – doświadczenie, w ostatnich 15 latach, w zakresie opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne): 10 pkt
Doświadczenie w opracowywaniu, opiniowaniu, konsultowaniu materiałów zawodoznawczych – udział w przedsięwzięciu/projekcie/zamówieniu:
a) brak udziału – 0 pkt
b) udział w 1 przedsięwzięciu – 2 pkt
c) udział w 2 przedsięwzięciach – 4 pkt
d) udział w 3 przedsięwzięciach – 6 pkt
e) udział w 4 przedsięwzięciach – 8 pkt
f) udział w więcej niż 4 przedsięwzięciach – 10 pkt

5. S – aspekt społeczny: 5 pkt
Oferent jest osobą:
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
- bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
- do 30. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
- po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia

Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DIRP+UP+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty,
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto,
DP = doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie,
DIRP = doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy,
UP = doświadczenie, w ostatnich 15 latach, w zakresie wykorzystywania, opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne),
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę.
2. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 1 dzień roboczy). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.
3. Warunki, dotyczące udziału w postępowaniu, określone powyżej - w sekcji "Wiedza i doświadczenie" powinny być spełnione przez Oferenta osobiście, przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa w pkt IV.8 Zapytania ofertowego.
4. Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią, w celu zachowania niezależności osób tworzących Informacje o zawodach od osób oceniających:
1) ewaluacji informacji o danym zawodzie nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy, które są zatrudnione w tej samej instytucji,
2) ewaluacji tej samej informacji o zawodzie nie mogą wykonywać osoby - jako ewaluatorzy, które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi i recenzenci danej informacji o zawodzie. (Lista instytucji, w których zatrudnieni są eksperci branżowi zaangażowani w proces tworzenia Informacji o zawodach - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Odrzucenie oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt IV.7,8 i VI.1 Zapytania ofertowego;
3) Oferent jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (pkt VI.3 Zapytania ofertowego);
4) zaistniała przesłanka do odrzucenia oferty wskazana w pkt VIII.11 Zapytania ofertowego;
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) oferta wpłynęła po terminie składania ofert;
7) Oferent nie złożył wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz nie przedstawił dodatkowych dokumentów;
8) z zastrzeżeniem pkt VI.6 Zapytania ofertowego;
9) jeżeli Oferent został wskazany w złożonej ofercie jako ewaluator dla danego zawodu, a jednocześnie, w ramach wcześniejszych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego z projektu Infodoradca+, ta sama osoba została wskazana w wybranej ofercie jako ekspert branżowy lub recenzent dla tego samego zawodu;
10) jeżeli Oferent został wskazany w złożonej ofercie jako ewaluator dla danego zawodu, a jednocześnie w ramach wcześniejszych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego w projekcie Infodoradca+, jako ekspert branżowy lub recenzent dla tego samego zawodu w wybranej ofercie została wskazana osoba zatrudniona w tej samej instytucji co Oferent.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226233698

Fax

226233693

NIP

5250008270

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte, nie wyłoniono wszystkich wykonawców prac objętych postępowaniem. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono 80 z 84 Ewaluatorów, pozostali eksperci zostaną wybrani poza „Zasadą konkurencyjności”.
Wykaz wyłonionych wykonawców zawiera Informacja o wynikach postępowania:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/87294/Informacja-o-wynikach-postepowania-nr-NE-38-2019-E.pdf
Liczba wyświetleń: 782