Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu (VAWT) wyposażonej w generator, kontroler i flanszę montażową.

Data publikacji: 09.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1178488

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana treści zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 09.04.2019.
Zmianie uległy:
1. adres e-mail, na który należy wysłać oferty,
2. osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia,
3. nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego Energy Composites Sp. z o.o. ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.
Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania skanu oferty pocztą elektroniczną (skany w formacie pdf*) na adres: mlabacz@e-composites.eu. Oferty przesłane pocztą elektroniczną muszą być następnie przesłane także listownie na adres jw.
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mlabacz@e-composites.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Martyna Łabacz, tel. 663221800, mlabacz@e-composites.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663221800

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje dostawę turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu (VAWT) wyposażonej w generator, kontroler i flanszę montażową.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Panieńszczyzna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem Zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu (VAWT) wyposażonej w generator, kontroler i flanszę montażową, w ramach realizacji projektu „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin” . Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Dostawa turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu (VAWT) zgodnie z poniższą specyfikacją :
1. Wysokość konstrukcji: 1,0-1,20 m
2. Średnica wirnika: maksymalnie 0,50 m
3. Prędkość startowa: 2 m/s
4. Graniczna prędkość wiatru: 45 m/s
5. Materiał łopat: włókno nylonowe lub aluminium
6. Turbina powinna być wyposażona w:
a) generator o parametrach:
- Napięcie znamionowe: 12V
- Moc znamionowa: 300W przy znamionowej prędkości wiatru: 11 m/s
- Waga generatora: maksymalnie 20 kg
- Zakres temperatur pracy: -40°C ~ +80°C
b) Kontroler o parametrach:
- Maksymalna moc obsługiwana przez kontroler: 400W
- Napięcie znamionowe akumulatorów: 12V
- Napięcie ładowania: 15V
- Napięcie wznowienia: 13,5V
- Zabezpieczenie IP: IP67
- Funkcja hamowania przy granicznej prędkości wiatru
7. Gwarancja producenta co najmniej 24 miesięcy
8. Instrukcja montażu w języku polskim.

Kod CPV

42112000-7

Nazwa kodu CPV

Instalacje turbinowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Odbiór urządzenia nastąpi po dostawie.
2. Wynagrodzenie z tytułu dostawy zostanie wypłacone na rachunek bankowy Oferenta po podpisaniu protokołu odbioru.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania w formie pisemnej na adres mailowy opublikowany w treści zapytania.
5. Złożenie oferty przez Oferenta, nie stanowi o złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia przedmiotowej procedury bez podania przyczyny.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu i terminów realizacji dostawy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona wg załączonego formularza ofertowego, zawierająca min. następujące elementy::
a) dane teleadresowe Oferenta, podpisane przez osobę upoważnioną zgodnie z dokumentami rejestrowymi,
b) cenę netto wyrażoną w PLN, przy czym cena ta jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania i dostawy;
c) termin dostawy wyrażony w dniach
d) okres związania ofertą co najmniej 30 dni od terminu upływu składania ofert;
2. Oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zamieszczoną Zapytaniu Ofertowym.
3. Specyfikacja oferowanego urządzenia.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Nr 1 CENA NETTO (P1) (waga 70% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 70
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie
100 – Waga kryterium

Kryterium nr 2 TERMIN DOSTAWY PO PODPISANIU UMOWY (P2) (waga 30% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P2= (Dn / Dr) x 30
P2- Liczba punktów w kryterium 2 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Dn – termin w dniach najkrótszy ze wszystkich ofert
Rr – termin w dniach rozpatrywanej oferty
30 – Waga kryterium
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGY COMPOSITES SP. Z O.O.

Adres

Marklowicka 30A

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

32 4530314

NIP

6472569271

Tytuł projektu

Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0867/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SELLTECH S.C. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik
ul. Drobnera 34 50-257 Wrocław
data wpłynięcia: 16.04.2019
cena netto: 2 030,00 PLN
Liczba wyświetleń: 105