Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkoleń CISCO CCNA dla studentów kierunku Informatyka wraz z przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych po każdym z 4 modułów szkolenia

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-04-2019

Numer ogłoszenia

1178377

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 15 kwietnia 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres kompetencje@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 50/2019/K091” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kompetencje@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Małyszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227785

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń CISCO CCNA dla studentów kierunku Informatyka wraz z realizacją egzaminów wewnętrznych po każdym z 4 modułów szkolenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Logistyka i Informatyka poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń CISCO CCNA dla studentów kierunku Informatyka wraz z realizacją egzaminów wewnętrznych po każdym z 4 modułów szkolenia.

Minimalny zakres tematyki szkoleń:

1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
Poznawanie sieci
Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
Protokoły i komunikacja w sieci
Dostęp do sieci
Ethernet
Warstwa sieciowa
Warstwa transportowa
Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
Warstwa aplikacji
Wykrywanie problemów z siecią

2. Podstawy rutingu i przełączania
Wprowadzenie do sieci przełączanych
Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
Sieci wirtualne LAN (VLAN-y)
Koncepcje routingu
Routing między VLAN-ami
Routing statyczny a dynamiczny
Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
Protokół OSPF jednoobszarowy (OSPFv2 i OSPFv3)
Listy kontroli dostępu (ACL)
Dynamiczna konfiguracja (DHCP)
Translacja adresów (NAT, PAT)
Wykrywanie urządzeń na warstwie 2 (CDP, LLDP)
Synchronizacja czasu NTP

3. Skalowanie sieci komputerowych
Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSPT)
Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
Agregacja łączy (PAgP, LACP)
Sieci bezprzewodowe
OSPF wieloobszarowy
Protokół EIGRP
Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
Obrazy IOS i licencjonowanie

4. Łączenie sieci komputerowych
Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
Przyłączanie do sieci WAN
Protokół PPP (włączając PPPoE)
Protokół Frame Relay
Border Gateway Protocol (eBGP)
Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreements
Chmura, wirtualizacja, sieci programowalne (SDN)
Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
LAN security (Radius, 802.1x)

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany do 31.01.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe i odpowiednią akredytację CISCO, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie oraz odpowiednią akredytację CISCO;
Osoba prowadząca szkolenie zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej trenerem.
• zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę (trenera) posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń CISCO w zakresie opisanym jako minimalny zakres tematyki szkoleń.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej szkolenie (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków w terminie 48 godzin od tego żądania.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń, CV trenera, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii akredytacji CISCO potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych dotyczących trenera, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
6. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp.)
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1)
b) Życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów trenera: dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odnośnej akredytacji
d) Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkoleń w imieniu wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga P C – otrzymane punkty
P C = C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie
Punktacja w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: minimum pięcioletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: minimum dziesięcioletnie - 10 pkt.
 doświadczenie: minimum piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Jeżeli Oferent proponuje więcej niż jednego trenera do wykonania przedmiotu zamówienia wykazuje wówczas doświadczenie każdego trenera osobno. Liczba punktów za doświadczenie (K2) będzie wówczas średnią arytmetyczną liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych trenerów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy/trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie trenera.


Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K091/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dariusz Kralewski
data wpływu: 15.04.2019
kwota: 38 400 PLN
Liczba wyświetleń: 189