Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178366

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W odpowiedzi na pytania odnośnie wymogów dotyczących słupków informujemy, że:

- słupki muszą być okorowane,

- o minimalnej średnicy po okorowaniu 12cm.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta sporządzona w formie pisemnej powinna zostać złożona do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00 na adres Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec z dopiskiem: „Oferta na budowę zagród wypuszczeniowych dla rysi, część A / B zamówienia” . Oferta może zostać złożona bezpośrednio pod ww. adresem lub nadesłana na ww. adres.
2. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:15.
3. Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, dołączenie oświadczeń i dokumentów, opisanych w pkt. V oraz 2 oświadczeń RODO stanowiących załączniki nr 3 i 4 do ZO.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail
- podpisana czytelnie przez oferenta
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Malwina Chrzanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

881006288

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 zagród wypuszczeniowych dla rysi na terenie Nadleśnictwo Drawsko (część A zamówienia) i Nadleśnictwo Mirosławiec (część B zamówienia) w ramach projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Nadleśnictwo Drawsko i Nadleśnictwo Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie 2 zagród wypuszczeniowych dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 zagród wypuszczeniowych dla rysi na terenie Nadleśnictwo Drawsko (część A zamówienia) i Nadleśnictwo Mirosławiec (część B zamówienia).

Część A zamówienia - zagroda w Nadleśnictwie Drawsko

Położenie – oddz. 783 abdf Nadleśnictwa Drawsko, w granicach działki ewidencyjnej 783 obrębu Borowo w gminie Kalisz Pomorski (najbliższa miejscowość Borowo)
Planowana powierzchnia – 4,04 ha
Długość ogrodzenia – 1200 mb +- 10% ;

Cześć B zamówienia - zagroda w Nadleśnictwie Mirosławiec

Położenie – oddział 57d Nadleśnictwo Mirosławiec, w granicach działki ewidencyjnej 8052 obrębu Łowicz Wałecki w gminie Mirosławiec (najbliższa miejscowość Stara Studnica)
Planowana powierzchnia – 1,6 ha
Długość ogrodzenia – 530 mb +-10%

2. Opis konstrukcyjny

Ogrodzenia zagród zostaną wykonane z siatki leśnej fabrycznie nowej 200/22/15 (wysokość 2m, 22 druty poziome, druty pionowe co 0,15 m) typu medium (średnice drutów 2/2,5 mm) na słupach dębowych okorowanych o wysokości 2,8 m, wkopywanych w ziemię na 0,7 m w rozstawie maksymalnej 4,5 m. W każdej zagrodzie zostanie zamontowana 1 furtka 1 x 2 m o ramie drewnianej zamykana na kłódkę.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część A i część B zamówienia.

Kod CPV

45340000-2

Nazwa kodu CPV

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Obie części zamówienia powinny zostać zrealizowane w maksymalnym terminie 10 tygodni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać (lub dysponować osobą/osobami posiadającą/posiadającymi) wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1.W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.Oferenci zagraniczni składają kopię odpisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji potwierdzającego prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą), wystawioną w swoim kraju, a jeżeli takich dokumentów nie wydaje się, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu właściwego wykonania umowy, osoby wyznaczone do jej realizacji muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie lub oferent zagwarantuje Zamawiającemu osobę z biegłą znajomością polskiego w mowie i piśmie w roli tłumacza.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
dla części A zamówienia 700 zł (słownie: siedemset złotych),
dla części B zamówienia 300 zł (słownie: trzysta złotych),
dla części A i B zamówienia 1 000 zł (słownie: jeden tysiące złotych)

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 09:45.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank: PKO BP S.A I O/Szczecin Nr rachunku: 93 1020 4795 0000 9102 0307 6585 z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Wadium – oferta na budowę zagród wypuszczeniowych”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Stąd przy wnoszeniu wadium należy uwzględnić specyfikę działania banków.
5. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
6. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
7. Wadium zostanie zwrócone oferentom niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, a Wykonawcy, którego oferta została wybrana do realizacji, po podpisaniu umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w odniesieniu do terminu realizacji umowy. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w sytuacji zakazu lub ograniczenia wstępu na teren budowy w związku z działaniami wojskowymi na Poligonie Drawskim, gdzie położony jest teren budowy zagrody A o czas ograniczenia lub zakazu wstępu, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc (w przypadku Wykonawcy realizującego część A lub obie części zamówienia.)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 i ust 2 Zamawiający uzna oświadczenie Oferenta podpisane na formularzu ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dodatkowo oferenci prowadzący działalność gospodarczą powinni złożyć odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert będzie prowadzona oddzielnie dla części zamówienia A i B.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę na formularzu ofertowym), gdzie 1 pkt = 1%:

a) ¬ Cena brutto (C) – 60%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt.
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt

b) Termin realizacji zamówienia (Tr) – 40 %
Czas realizacji przedmiotu zamówienia: max. – 10 tygodni.

Punktacja zostanie obliczona według wzoru:
Tr= (Tr najkrótszy /Tr oferowany) x 40 pkt

Całkowita liczba punktów = punkty w kryterium cena + punkty w kryterium termin realizacji zamówienia.

Całkowity zakres możliwej do uzyskania punktacji wynosi od 0 do 100 pkt., gdzie 1 pkt. = 1%. Wyniki wszystkich działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
2.4 odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
2.5 odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE

Adres

Wąska 13

71-415 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

+48501009692

NIP

8521400870

Tytuł projektu

Powrót rysia do północno-zachodniej Polski

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0143/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Handel i Usługi Jolanta Kujawa, Hanki 18, 78-650 Mirosławiec
Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019 r.
Część zamówienia A - cena: 27 306,00 zł
Część zamówienia B - cena: 12 060,15 zł
Liczba wyświetleń: 198