Strona główna
Logo unii europejskiej

” Usługa wykonania aplikacji webowej”

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178360

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Oferty można składać w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 16:00.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na zadanie pn.
” Usługa wykonania aplikacji webowej”
Nie otwierać do dnia………….. do godz. ………………00
3. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2019 r. o godz. 15.30 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2019 r. o godz. 15.45 w siedzibie Zamawiającego.
5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać przedłużenia tego terminu o oznaczony czas.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i nie będzie rozpatrywana.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
9. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE.
10. Ofertę wycofaną zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty i kosztami zwrotu obciąży Wykonawcę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Maciej MICIELSKI

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

726 690 288

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ” Usługa wykonania aplikacji webowej” zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest maksymalne wykorzystanie obecnych trendów w projektowaniu aplikacji webowych i dostępnych rozwiązań technologicznych. Celem projektowania UX – czyli tego jak klient będzie się poruszał po interfejsie i UI – czyli tego jak ten interfejs będzie wyglądał jest osiągnięcie maksymalnej formy przekazu i dostępu do informacji. Kluczowe jest opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej przed UI; tylko dzięki odpowiedniej kolejności otrzymamy spójny wizualnie i unikalny funkcjonalnie projekt.

Przedmiot zamówienia

Systemu identyfikacji wizualnej BAZY PRZYGODY I SPRAWNOŚCI STREFY PRZYGODY”.
Realizacja odbędzie się na podstawie wcześniejszych konsultacji ze specjalistami ds. turystyki młodzieżowej i specjalistami IT oraz z wykorzystaniem projektu UX/UI. Wymagane technologie PHP 5, MySQL, HTML 5.0, jQuery. PHP to język skryptowy wykonywany po stronie serwera, MySQL to system bazodanowy, HTML to kod wynikowy obsługiwany przez przeglądarkę, a generowany przez PHP na podstawie konfiguracji i danych z bazy MySQL. jQuery to biblioteki pozwalające na dodatkową interakcję użytkownika z aplikacją.
Każdy uczestnik imprez organizowanych przez firmę Strefa Przygody Maciej Micielski będzie otrzymywał indywidualne konto w systemie. Wykonanie konkretnych aktywność podczas imprez będzie premiowane zdobyciem sprawności potwierdzonej w świecie interaktywnym. Uczestnicy będą mogli porównywać swoje wyniki i ilość zdobytych sprawności, co zachęci ich do dalszej zdrowej rywalizacji.
Dzięki wdrożeniu innowacyjnej usług Wnioskodawca rozpocznie tworzenie bazy klientów uczestniczących w jego imprezach, będzie to kanał komunikacji z dotychczasowymi użytkownikami, będą oni otrzymywać za jej pomocą informację o nowych sprawnościach, promocjach itp.
1. System identyfikacji wizualnej obejmuje co najmniej :
a. projekt logo baz przygody i sprawności
b. sposoby komunikacji wizualnej z odbiorcami
c. dopuszczalne jak i zabronione formy prezentacji logo
d. schematy kolorów
e. zwymiarowany konspekt konstrukcji logo na siatce geometrycznej
f. pełne spektrum materiałów z jakimi odbiorca może się spotkać: wizytówki, reklamy w Internecie, odzież
g. czcionki spójne z ogólną identyfikacją,
h. 4 postacie – bohaterowie marki – 2 rodziców i 2 dzieci, postacie przedstawione w 15 różnych wcieleniach i pozycjach.
2. Projekt UX/UI obejmuje co najmniej :
a. Podstawowe elementy interfejsu
b. Projekty kart użytkownika
c. Projekty kart administratora
d. Mechanikę interakcji użytkownika z interfejsem
e. Mechanika prezentacji danych

3. Dzierżawa zaplecza serwerowego – okres 12 miesięcy od dnia przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja usługi webowej BAZY PRZYGODY I SPRAWNOŚCI STREFY PRZYGODY na podstawie analiz z etapu pierwszego z wykorzystaniem projektu UX/UI z etapu drugiego. Wymagane technologie:
- PHP 5.
- MySQL
- HTML 5.0
- jQuery
5. Szkolenia pracowników z obsługi systemu na poziomie administracyjnym.
Szkolenie będzie prowadzone przez 4 dni, 6 godzin dziennie.
6. Szkolenia pracowników z obsługi systemu na poziomie użytkownika – nauka instruowania uczestników z obsługi.
Szkolenie będzie prowadzone przez 3 dni, 6 godzin dziennie.
7. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w spotkaniach roboczych z Zamawiającym przynajmniej 10 razy w siedzibie Zamawiającego.
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości rozwiązań przyjętych do wyceny i opisu służy to do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane rozwiązania muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo z podanymi w opisie. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Kod CPV

72212000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części wynosi do 30.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków

Wiedza i doświadczenie

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał minimum 5-letni stażem na rynku w zakresie usług IT,
- doświadczenie w realizacji projektów webowych z branży turystycznej (co najmniej 2 projekty)
- doświadczenie w realizacji projektów Identyfikacji wizualnej z branży turystycznej
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiany terminu realizacji umowy wynikającą z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności
4 W razie nie uzyskania dofinansowania na przedmiot zamówienia z programu pod nazwą „Bazy przygody i sprawności strefy przygody - wdrożenie autorskiego systemu organizacji imprez turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej RPWM.01.00.00 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) RPWM.01.03.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju Zamawiający w całości odstępuje od realizacji zakresu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy oraz oświadczenie

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium cena waga 100 Waga (pkt.)
zostanie zastosowany wzór:
Najniższa cena brutto
Ilość punktów = ----------------------------- x 100
Cena oferty badanej
Max. 100

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, wykonawca składa oświadczenie załącznik nr 4
4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
5. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STREFA PRZYGODY MACIEJ MICIELSKI

Adres

Górna 5/5

10-040 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

726690288

NIP

7393564624

Tytuł projektu

Bazy przygody i sprawności strefy przygody - wdrożenie autorskiego systemu organizacji imprez turystycznych

Numer projektu

RPWM.01.03.02-28-0029/18-01

Inne źródła finansowania

Wkład własny beneficjenta
Liczba wyświetleń: 260