Strona główna
Logo unii europejskiej

Sukcesywne dostawy pomp do ścieków

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178282

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów (sekretariat)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
24 kwietnia 2019 roku do godz. 14:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej/ym kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej:
PGKiM Sp. z o. o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów
„Sukcesywne dostawy pomp do ścieków”
Nie otwierać przed dniem 24 kwietnia 2019 r., godz. 14.00
2. Opakowanie oferty powinno być opatrzone pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku obcym.
8. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (na komputerze, pismem maszynowym bądź odręcznie).
9. Oferta, w miejscach określonych, oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz opatrzone pieczęcią imienną tej osoby (pieczęciami imiennymi tych osób) gdy jest to wymagane. Zaleca się, aby podpisy i parafy wykonywane były tuszem lub atramentem w kolorze niebieskim.
10. Wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być jednoznacznie ponumerowane, parafowane przez osoby do tego umocowane i trwale spięte, z zastrzeżeniem punktu 15 niniejszego Działu.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
12. Wykonawcy przysługuje prawo ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm),
13. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Łukiewicz i/lub Anna Luchowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pomp do ścieków wraz z czujnikami zawilgocenia, w tym:
I. Pompy zatapialne do ścieków (5 szt - dostawa w 2019 roku oraz 18 szt. dostawa w 2020 roku)
II. Pompy zatapialne bez płaszcza chłodzącego do pracy na mokro (5 szt. - dostawa w 2020 roku)
III. Pompa z płaszczem chłodzącym do pracy na sucho w poziomie (3 szt. - dostawa w 2020 roku)

Dodatkowe wymagania:
1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia będące przedmiotem zamówienia. Gwarancja jakości liczona jest począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla poszczególnego urządzenia.
2. W ramach ceny oferty Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń do miejsca spełnienia świadczenia, tj. Oczyszczalna Ścieków PGKiM Sp. z o. o., ul. Gródecka 116, 22-500 Hrubieszów, rozładunku urządzeń ze środka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań - na własny koszt i ryzyko.
3. W ramach ceny oferty Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w Projekcie Umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
4. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu: Karty Gwarancyjne, Dokumentację Techniczno Ruchową, Deklarację Zgodności, instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być spisane w języku polskim.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: hrubieszowski Miejscowość: Hrubieszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy sukcesywnych dostaw pomp do ścieków.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pomp do ścieków wraz z czujnikami zawilgocenia, w tym:
I. Pompy zatapialne do ścieków (5 szt - dostawa w 2019 roku oraz 18 szt. dostawa w 2020 roku)
II. Pompy zatapialne bez płaszcza chłodzącego do pracy na mokro (5 szt. - dostawa w 2020 roku)
III. Pompa z płaszczem chłodzącym do pracy na sucho w poziomie (3 szt. - dostawa w 2020 roku)

Dodatkowe wymagania:
1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia będące przedmiotem zamówienia. Gwarancja jakości liczona jest począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla poszczególnego urządzenia.
2. W ramach ceny oferty Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń do miejsca spełnienia świadczenia, tj. Oczyszczalna Ścieków PGKiM Sp. z o. o., ul. Gródecka 116, 22-500 Hrubieszów, rozładunku urządzeń ze środka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań - na własny koszt i ryzyko.
3. W ramach ceny oferty Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w Projekcie Umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
4. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu: Karty Gwarancyjne, Dokumentację Techniczno Ruchową, Deklarację Zgodności, instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być spisane w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w SIWZ.

Kod CPV

42122220-8

Nazwa kodu CPV

Pompy ściekowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 30 23 74 75-9 Czujniki elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia zaplanowana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku, z zastrzeżeniem, że na rok 2019 zaplanowano dostawę 5 pomp szczegółowo opisanych w OPZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. Nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej dwie dostawy pomp do ścieków o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
UWAGA:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować [łączyć] potencjału w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.
2. Jeżeli zakres zleceń dostawy przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi warunku.
3. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują przedmiot zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Dziale XIV. SIWZ pkt 2 ppkt 2.2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
1. Posiadanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
3. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, podane
w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Dziale XIV. SIWZ pkt 2 ppkt 2.1.

Dodatkowe warunki

Poleganie na zasobach innych podmiotów:1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
UWAGA:
1. Ze względu na dopuszczenie zastosowania w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wskazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot przedkładany jest na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inny/e podmiot/y zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
3. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT.
2. zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, spowodowanego wstrzymaniem realizacji usługi ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy.
3. zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;
4. zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
1. Formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Dowód wniesienia wadium.
5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i/lub art. 14 RODO -zgodnie z Załącznik nr 10 do SIWZ.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy

Dokumenty składane po otwarciu ofert:
1. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznik nr 4 do SIWZ.

Na wezwanie Zamawiającego:
1. Potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1.1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonego w Dziale X, pkt 2, ppkt 2.1. o ile nie są one ogólnodostępne w bezpłatnych bazach danych.
2. Potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 150 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia wymaganej składki. W przypadku, gdy termin ważności umowy ubezpieczenia OC / polisy upływa przed datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedkłada oświadczenie, że przed upływem terminu ważności umowy ubezpieczenia OC / polisy przedłuży jej ważność na okres do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
2.2. Wykaz dostaw zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały zrealizowane, z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były realizowane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne tożsame dokumenty - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
UWAGA: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w sposób należyty, co najmniej dwóch dostaw pomp do ścieków o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 60%
sposób wyliczania punktacji:
C = (Najniższa zaoferowana cena netto z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena netto badanej oferty )x 60 pkt

Okres gwarancji jakości - 40%
sposób wyliczania punktacji:
G=(Okres gwarancji oferowany w badanej ofercie / 72 miesiące) x 40pkt

UWAGA:
Maksymalny oceniany okres gwarancji jakości wynosi 72 miesiące.
Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Oferty Wykonawców oferujących krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji jakości będą podlegały odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Najkorzystniejsza oferta = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena” (C) + liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” (G)

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1.1.1. o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
1.1.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
1.1.3. skarbowe,
1.1.4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1.2;
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1.2, 1.3 (niniejszego działu) lub na podstawie okoliczności wymienionych w ppkt 2.1 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE

Adres

Krucza 20

22-500 Hrubieszów

lubelskie , hrubieszowski

Numer telefonu

84 535 38 11

Fax

84 535 38 48

NIP

9191257274

Tytuł projektu

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy: "HYDRO-PARTNER" Spółka z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno
Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019 r. godz. 13:45
Cena oferty: 291 289,00 zł netto / 358 285,47 zł brutto
Liczba wyświetleń: 90