Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 03/2019/PZ

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178250

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć ofertę w Rektoracie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin lub przesłać pisemną ofertę na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin. Oferta ma wpłynąć do dnia 24.04.2019 r. do godziny 13:00. Decyduje data wpływu do Rektoratu WSPA Lublin.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.orzel@wspa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Orzeł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0814529411

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” na kierunku Architektura I stopnia studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych w języku angielskim prowadzonych na WSPA w Lublinie w ciągu II semestru nauki.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

realizacja projektu WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” na kierunku Architektura I stopnia studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych w języku angielskim prowadzonych na WSPA w Lublinie w ciągu II semestru nauki.

SEMESTR II (2019)

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zajęć Ilość godzin
1 Idea podmiotowości czlowieka (The idea of human subjectivity) Wykład 9

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji świadczenia usług w okresie od 05.2019 do 30.08.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
1. Wykonawca legitymuje się wykształceniem wyższym,
2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w branży architektonicznej (projektowania) i/lub szkoleń z kreatywności – poświadczone CV oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających wymaganie (kopie umów, zaświadczeń, rekomendacje, listy polecające itp.)
3. Wykonawca musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie (lub minimum 400 godzin) w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów itp.
4. Wykonawca musi posługiwać się biegle językiem angielskim co najmniej na poziomie C1 (zaświadczenia, certyfikaty itp., w przypadku znajomości języka ale nie posiadania dokumentów poświadczających oświadczenie o znajomości języka angielskiego. W tym przypadku WSPA zorganizuje egzamin wewnętrzny).

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
b) przedłużenia/skrócenia realizacji projektu,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy,
2. po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmianach podatku VAT,
3. zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
4. w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) którego nie można przypisać drugiej stronie
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
e. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
i. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w 20 – 150 Lublin ul. Bursaki 12;
ii. inspektorem ochrony danych w Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest Pan/Pani Piotr Kosior, mail iodo@wspa.pl
iii. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
iv. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i instytucjom
v. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
vi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: - do zakończenia procesu rekrutacji
vii. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
viii. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
ix. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z formularza ofertowego
x. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wstrzymanie procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
xi. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
b. CV (zał. nr 2);
c. Oświadczenie o spełnianiu wymagań merytorycznych (zał. nr 3);
d. Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty w ramach Umowy Partnerstwa i oświadczenie o zatrudnieniu/nie zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji PO (zał. nr 4);
e. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zał. nr 5)
f. Kopie dokumentów poświadczających:
• wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych.
• doświadczenie w branży architektonicznej (projektowania) – kopie umów, zaświadczenia, rekomendacje, listy polecające itp., i/lub doświadczenie w branży KREATYWNOŚCI,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wybranej tematyki – certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji związanych z tematyką modułów i/lub posiadanie stopni naukowych,
• znajomość języka angielskiego – certyfikaty i zaświadczenia. W przypadku braku dokumentów poświadczających znajomość języka należy złożyć oświadczenia (zał. nr 6). W tym przypadku WSPA zorganizuje egzamin wewnętrzny

Zamówienia uzupełniające

do 50% wartości zamówienia podstawowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I etap - ocena formalna, mająca na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego, tj.:

a. Czy oferta została złożona w wyznaczonym terminie
b. Czy oferta została złożona we właściwym miejscu
c. Czy do oferty załączono wszystkie wymagane dokumenty
d. Czy oferta jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.

Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II etap – Ocena merytoryczna
1. Oczekiwane wynagrodzenie brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych - 80% (maksymalnie 80 pkt.)

Cena ofertowa brutto najtańszej oferty w ramach danego modułu
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 80
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty


2. Wiedza i doświadczenie – maksymalnie 20 pkt.

a. Podsiadane stopnie naukowe:
• dr – 3 pkt.
• dr hab. – 4 pkt.
• Prof. – 5 pkt.

b. Posiadane doświadczenie w branży architektonicznej i lub KREATYWNOŚCI – maksymalnie 5 pkt. (od 0 do 5 pkt.)
• od 1 do 2 lat – 2 pkt.
• od 2 lat do 5 lat – 4 pkt.
• powyżej 5 lat – 5 pkt.

3. Doświadczenie – maksymalnie 10 pkt.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów od 2 do 5 lat lub od 400 do 600 godzin – 5 pkt.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów od 5 do 10 lat lub od 600 do 2000 godzin – 15 pkt. lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej powyżej 5 lat – 7 pkt.
• Doświadczanie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów powyżej 10 lat lub powyżej 2000 godzin – 10 pkt.

Wykluczenia

Z postępowania są wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

Adres

Bursaki 12

20-150 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814529415

Fax

814529413

NIP

7122392737

Tytuł projektu

WySPA kwalfikacji i umiejętności - zintegrowany program rozwoju uczelni

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z081/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 177