Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/PZ

Data publikacji: 08.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178242

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć ofertę w Rektoracie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin lub przesłać pisemną ofertę na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin. Oferta ma wpłynąć do dnia 24.04.2019 r. do godziny 13:00. Decyduje data wpływu do Rektoratu WSPA Lublin.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.orzel@wspa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Orzeł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0814529411

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” na kierunku Transport I stopnia studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych prowadzonych na WSPA w Lublinie w ciągu II semestru nauki.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

realizacja projektu WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” na kierunku Transport I stopnia studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych prowadzonych na WSPA w Lublinie w ciągu II semestru nauki.
SEMESTR II (2019)
Lp. Przedmiot zamówienia Liczba godzin
1. Podstawy kreatywności – wykład 15

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferent związany jest ofertą przez 90 dni od dnia złożenia oferty.
Termin realizacji świadczenia usług w okresie od 05.2019 do 07.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
1. Wykonawca legitymuje się wykształceniem wyższym,
2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w branży transportowej i/lub w prowadzeniu zajęć z kreatywności dla studentów – poświadczone CV oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających wymaganie (kopie umów, zaświadczeń, rekomendacje, listy polecające itp.)
3. Wykonawca musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie (lub minimum 400 godzin) w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów itp.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
b) przedłużenia/skrócenia realizacji projektu,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy,
2. po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmianach podatku VAT,
3. zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
4. w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) którego nie można przypisać drugiej stronie
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
b. CV (zał. nr 2);
c. Oświadczenie o spełnianiu wymagań merytorycznych (zał. nr 3);
d. Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty w ramach Umowy Partnerstwa i oświadczenie o zatrudnieniu/nie zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji PO (zał. nr 4);
e. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zał. nr 5)
f. Kopie dokumentów poświadczających:
• wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych.
• doświadczenie w branży transportowej i/lub w prowadzeniu zajęć z kreatywności dla studentów – kopie umów, zaświadczenia, rekomendacje, listy polecające itp.,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wybranej tematyki – certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji związanych z tematyką modułów i/lub posiadanie stopni naukowych,
5. Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji. Brak powyższych informacji lub ich niezgodność z zapytaniem ofertowym stanowić będzie o odrzuceniu oferty z powodów formalnych.

Zamówienia uzupełniające

do 50% wartości zamówienia podstawowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I etap - ocena formalna, mająca na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego, tj.:

a. Czy oferta została złożona w wyznaczonym terminie
b. Czy oferta została złożona we właściwym miejscu
c. Czy do oferty załączono wszystkie wymagane dokumenty
d. Czy oferta jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.

Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II etap – Ocena merytoryczna
1. Oczekiwane wynagrodzenie brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych - 70% (maksymalnie 70 pkt.)

Cena ofertowa brutto najtańszej oferty w ramach danego modułu
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 70
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty


2. Wiedza i doświadczenie – maksymalnie 30 pkt.

a. Podsiadane stopnie naukowe:
• dr – 5 pkt.
• dr hab. – 7 pkt.
• Prof. – 10 pkt.

b. Posiadane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z kreatywności dla studentów – maksymalnie 10 pkt. (od 0 do 10 pkt.)
• od 1 do 2 lat – 2 pkt.
• od 2 lat do 5 lat – 5 pkt.
• powyżej 5 lat – 10 pkt.

3. Doświadczenie – maksymalnie 10 pkt.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów od 2 do 5 lat lub od 400 do 600 godzin – 5 pkt.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów od 5 do 10 lat lub od 600 do 2000 godzin – 15 pkt. lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej powyżej 5 lat – 7 pkt.
• Doświadczanie w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów powyżej 10 lat lub powyżej 2000 godzin – 10 pkt.

Wykluczenia

Z postępowania są wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

Adres

Bursaki 12

20-150 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814529415

Fax

814529413

NIP

7122392737

Tytuł projektu

WySPA kwalfikacji i umiejętności - zintegrowany program rozwoju uczelni

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z081/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 242