Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Mostnika 16 w Lęborku

Data publikacji: 07.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178171

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy dostarczyć do dnia 24.04.2019 r. do godz. 13.15 na adres: PARTNER-DUO Sp. z o.o., 84-300 Lębork ul. Targowa 12/1.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Dokumenty lub oświadczenia dołączone do oferty powinny mieć postać oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
9. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zbindowane lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: PARTNER-DUO Sp. z o.o., 84-300 Lębork ul. Targowa 12/1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz dodatkowo opisane następująco:

„Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Mostnika 16”, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nie otwierać przed 24.04.2019 r. godz. 13.30.

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosława Siebert - Bresler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 519-183-368

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mostnika 16 w Lęborku (działka nr 217 i 218 obr. 3) polegających na:
1.1. remoncie elewacji
- rozebranie i powtórne założenie rury spustowej z blachy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
- montaż profili elewacyjnych + parapety
1.2. remoncie piwnicy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- zerwanie i rozbiórka z cegły pełnej
- pogłębianie piwnicy
- podkłady betonowe
- posadzka betonowa z zatarciem na gładko
1.3. remoncie klatki
- demontaż i montaż barierek schodowych
- wymiana elementów schodów drewnianych’
- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni
- wykucie bruzd w ścianach i przełożenie instalacji
- uzupełnienie tynku
- wykonanie tynku mozaikowego
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- opalanie farby olejnej ze stolarki i odtłuszczanie
- kitowanie, szpachlowanie powierzchni
- bejcowanie powierzchni drewnianych (+ nowe stopnie)
- lakierowanie powierzchni drewnianych 3 krotne (+ nowe stopnie)
1.4. zagospodarowanie terenu
- mechaniczne wykonanie koryta
- podbudowa
- obrzeża betonowe
- nawierzchnia z kostki brukowej
- podkład z kruszywa naturalnego
Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
- powierzchnia zabudowy budynku – 233,7 m2
Przedmiot zamówienia realizowany będzie jako zamówienie typu „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym „Rewitalizacja Lębork Północ – Odnowiony Nowy Świat remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”.
3. Realizacja zamówienia obejmować będzie:
3.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego pn. „Rewitalizacja Lębork Północ – Odnowiony Nowy Świat: remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”, w zakresie:
3.1.1. wykonania projektu budowlanego opracowanego dla każdej branży – dla zamawiającego po 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.2. wykonania projektu wykonawczego dla każdej branży – dla zamawiającego po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.3. opracowania kosztorysu inwestorskiego dla każdej branży – po 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.4. opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla każdej branży – po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.5. wykonania przedmiaru robót opracowany dla każdej branży – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD
3.1.6. Ponadto Wykonawca winien uzyskać:
3.1.6.1. mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia (o ile będzie wymagana); kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu.
3.1.6.2. decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3.1.6.3. brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub ostateczną decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę.
3.2. przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejących budynków objętych dokumentacją projektową o której mowa w pkt. 3.1.
4. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. 3.4 - 3.6. załączonego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Lębork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem nadrzędnym realizacji inwestycji jest zrównoważony rozwój obszaru Nowy Świat w Lęborku w sposób adekwatny do jego roli i znaczenia w kontekście miasta, a tym samym podniesienie jakości życia, mieszkania i pracy.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mostnika 16 w Lęborku (działka nr 217 i 218 obr. 3) polegających na:
1.1. remoncie elewacji
- rozebranie i powtórne założenie rury spustowej z blachy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
- montaż profili elewacyjnych + parapety
1.2. remoncie piwnicy
- gruntowanie podłoży budowlanych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- zerwanie i rozbiórka z cegły pełnej
- pogłębianie piwnicy
- podkłady betonowe
- posadzka betonowa z zatarciem na gładko
1.3. remoncie klatki
- demontaż i montaż barierek schodowych
- wymiana elementów schodów drewnianych
- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni
- wykucie bruzd w ścianach i przełożenie instalacji
- uzupełnienie tynku
- wykonanie tynku mozaikowego
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
- opalanie farby olejnej ze stolarki i odtłuszczanie
- kitowanie, szpachlowanie powierzchni
- bejcowanie powierzchni drewnianych (+ nowe stopnie)
- lakierowanie powierzchni drewnianych 3 krotne (+ nowe stopnie)
1.4. zagospodarowanie terenu
- mechaniczne wykonanie koryta
- podbudowa
- obrzeża betonowe
- nawierzchnia z kostki brukowej
- podkład z kruszywa naturalnego
Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
- powierzchnia zabudowy budynku – 233,7 m2
Przedmiot zamówienia realizowany będzie jako zamówienie typu „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym „Rewitalizacja Lębork Północ – Odnowiony Nowy Świat remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”.
3. Realizacja zamówienia obejmować będzie:
3.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego pn. „Rewitalizacja Lębork Północ – Odnowiony Nowy Świat: remont budynku wielorodzinnego Mostnika 16”.
Uszczegółowienie zakresu dokumentacji projektowej opisano w pkt. 3.3.1.1. -3.3.1.5 Zapytania ofertowego
3.1.1. Ponadto Wykonawca winien uzyskać:
3.1.1.1. mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia (o ile będzie wymagana); kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu.
3.1.1.2. decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3.1.1.3. brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub ostateczną decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę.
3.2. przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejących budynków objętych dokumentacją projektową o której mowa w pkt. 3.1.
4. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. 3.4 - 3.6. załączonego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45.32.00.00-6 – Roboty izolacyjne
45.41.00.00-4 - Tynkowanie
45.44.21.00-8 – Roboty malarskie
45.45.31.00-8 – Roboty renowacyjne
45.42.10.00-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.11.12.91-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
- dla dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenie na budowę - 31.08.2019 r.
- dla zakończenia robót budowlanych – 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
• Wykonawca wykaże , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie n/w oświadczeń i dokumentów.
- wykaz robót budowlanych, wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1.1. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
1.2. w związku z zawieszeniem prac projektowych oraz zwieszeniem robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
1.3. w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
1.4. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć’
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
1.5. gdy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż 5 225 000 euro oraz mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy:
2.1. zmiana danych teleadresowych
2.2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę:
1.1.formularz oferty .
1.2.formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
1.4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty,
1.5. wykaz robót budowlanych, wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) .
1.7. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . W przypadku złożenia dwóch odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający wezwie Wykonawców do przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty oceniane będą punktowo.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

L.p. Nazwa kryterium Waga %
1). Cena 90
2). Długość okresu gwarancji 10

3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
3.1. Cena oferty - waga kryterium 90%

Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt.

cena najniższa
A = -------------------------------------- x 90 pkt.
cena danego Wykonawcy

3.2. Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy) - waga kryterium 10%

W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.

Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt.

( Gi – 36 )
B = ------------------- x 10 pkt.
( 60 – 36 )

gdzie: Gi – długość okresu gwarancji w ocenianej ofercie

Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B)

4. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa wart.165a, art.181–188, art.189a, art.218–221, art.228–230a, art.250a, art.258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.2.
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych dokumentów
1.6. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.7. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1.8. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
1.9. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018r. poz. 703 i 1277);
1.10. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332ust.1ustawyzdnia 15maja 2015r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149,398, 1544i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366ust.1 ustawy z dnia 28lutego 2003r. –Prawo upadłościowe (Dz.U.z2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398,685, 1544i 1629)
1.11. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 1.4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1.12. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO LĘBORK

Adres

Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

pomorskie , lęborski

Numer telefonu

598637760

Fax

598622427

NIP

8411622090

Tytuł projektu

Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat

Numer projektu

RPPM.08.01.02-22-0004/17-00
Liczba wyświetleń: 174