Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu.

Data publikacji: 05.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1178106

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do biura: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2a 58-540 Karpacz lub na adres e mail: karpaczkonstytucji57@gmail.com. Oferent musi mieć na względzie, że wersję papierową można złożyć w terminie do 2019 -04- 24, do godziny 12.00.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
3. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi załącznikami).
6. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów/kopii oraz kompletność podpisów i pieczęci.
7. W ofercie przesłanej na email, skany/kopie oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf. (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karpaczkonstytucji57@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Jarosław Klonowski. Zaleca się przesyłanie pytań drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792 454 725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu, zgodna z audytem energetycznym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: jeleniogórski Miejscowość: Karpacz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu.

Przedmiot zamówienia

Termomodernizacji poddany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu. Zakres termomodernizacji: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii BSO styropianem o współczynniku ciepła nie większym niż 0,032 W/mK i grubości 12 cm o powierzchni min. 379,00 m2. Przed mocowaniem styropianu do ściany należy powierzchnię ścian dokładnie umyć i usunąć luźno przylegające fragmenty tynków. Wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i wypełnić zaprawą tynkarską. Po przygotowaniu podłoża należy dokonać próby przyczepności styropianu do podłoża. Roboty ociepleniowe i tynkarskie należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu. 2) Ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,036 W/mK wraz z wykonanie nowego pokrycia dachu (blachodachówka) o powierzchni 676,0 m2. Przed mocowaniem wełny należy dach od strony wewnętrznej obłożyć folią paro przepuszczalną. Po założeniu wełny należy również obłożyć wełnę folią paro przepuszczalną. W ramach ww. zadań: - Wymiana niezbędnej ilości obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi - Wymiana instalacji odgromowej z drutu Ф 6 mm na Ф 8 mm - Wymiana parapetów zewnętrznych 3) Wymiana stolarki na klatce schodowej: wymiana okien i drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna/drzwi nie większym niż 1,1 W/m2K: 10,3 m2 4) Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku W ramach zadania: - Wymiana źródeł światła z żarowych na LED - zamontowanie 11 kompletów opraw oświetleniowych typu LED ze źródłem mocy nie przekraczającej 15W. - Montaż systemu zarządzania energią - zintegrowane z oprawami czujniki ruchu i natężenia światła, umożliwiające automatyczne zarządzanie poborem energii elektrycznej w zależności od obecności osób i natężenia dostępnego światła dziennego (regulacja oświetlenia względem pory dnia/nocy). W ewakuacyjnych ciągach komunikacji zastosowanie znajdą oprawy z zintegrowanym modułem awaryjno-ewakuacyjnym.
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i są rozwiązaniami przykładowymi dlatego mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Wszystkie wymienione materiały powinny być fabryczne nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 2019-09-10 od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków. Należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Warunki zmiany umowy

Określono we wzorze umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się: - Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania - Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jakości w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwarancji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji krótszego niż wymagany, skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), zamawiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a jeden rok ma 12 miesięcy.
3. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria: a. cena oferty – waga kryterium maksymalnie 80 % b. termin gwarancji – waga kryterium maksymalnie 20 %
1) W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej
2) W ramach kryterium „termin gwarancji” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następująca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania minimum 24 miesięcy okresu gwarancji: a) do 24 miesięcy - 0 pkt. b) od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 7,5 pkt. c) od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 12,5 pkt. d) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem 24 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie policzony okres 60 miesięcy.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, i „G”. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.

Wykluczenia

Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KARPACZU

Adres

Konstytucji 3 Maja 57

58-540 Karpacz

dolnośląskie , jeleniogórski

Numer telefonu

693622233

Fax

75 76 19 217

NIP

6112732987

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu

Numer projektu

RPDS.03.03.03-02-0037/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 2: TF BUDOWNICTWO Filip Tadajewski, 58-500 Jelenia Góra, ul. Słowackiego 54/1, NIP: 611 262 42 52, REGON: 021942817; cena brutto: 507 570,69 zł.; okres gwarancji: 60 miesięcy; data wpływu: 23.04.19r. tj. o najwyższej liczbie punktów – 98,49 pkt. została uznana za ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

Oferta nr 1: 76,61 pkt.
Oferta nr 2: 98,49 pkt.
Oferta nr 3: 83,30 pkt.
Oferta nr 4: 87,50 pkt.
Liczba wyświetleń: 233