Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie ofert na przeprowadzenie 5 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego ITIL Foundation

Data publikacji: 05.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2019

Numer ogłoszenia

1178056

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 12 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: mbielawska@wsb.gda.pl z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie 5 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego ITIL Foundation”
2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mbielawska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Bielawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 7771

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego ITIL Foundation

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie 5 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego ITIL Foundation w ramach projektu współfinansowanego z RPO WP

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego ITIL Foundation.
Minimalny zakres tematyki szkolenia:
 Konstrukcja biblioteki ITIL i główne elementy modelu zarządzania usługami
 Strategia usług
 Projektowanie usług
 Przekazanie usług
 Eksploatacja usług
 Ustawiczne doskonalenie usług
 Kompleksowy model procesów, lista ról i funkcji zdefiniowanych w bibliotece ITIL
 Zbiór kluczowych pojęć i definicji
 Zasady praktycznego stosowania ITIL
 Aspekty ludzkie w zarządzaniu usługami
 Praktyczne ćwiczenia: definiowanie usług, pakiet projektu usługi, umowa SLA, wniosek o zmianę,
 eskalacja
 Metody osiągania szybkich korzyści z wykorzystania praktyk ITIL
 Próbne pytania egzaminacyjne ITIL Foundation
 Przeprowadzenie akredytowanego egzaminu certyfikującego
Minimum 20% czasu przeznaczonego na szkolenie będzie przeznaczone na ćwiczenia i symulacje celem maksymalizacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia.
Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.
Uczestnicy szkoleń powinni otrzymać w pierwszym dniu zajęć materiały szkoleniowe/ skrypt do pracy podczas zajęć opracowane przez Wykonawcę.
Zamawiający zapewni catering podczas zajęć.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 5 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia oraz egzamin certyfikujący dla wszystkich uczestników szkoleń.

Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: ok. 10 osób w grupie.

Na przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy przewidziano łącznie 21 godzin lekcyjnych.

W ramach godzin szkoleniowych przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę zamówienia akredytowany egzamin certyfikujący.

Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń. Szkolenia mogą się dobywać zarówno w dni robocze jak i w weekendy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
 w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie wyższe i akredytację ITIL, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę (trenera) posiadającą wykształcenie wyższe i akredytację ITIL.
 w przypadku osób fizycznych posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu akredytowanych szkoleń z metodyki ITIL® oraz minimum 10 przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/kursów akredytowanych zgodnych z metodyką ITIL®, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę (trenera) posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu akredytowanych szkoleń z metodyki ITIL® oraz minimum 10 przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/kursów akredytowanych zgodnych z metodyką ITIL®
 każdy Wykonawca będzie posiadał następujące certyfikaty:
dla trenera prowadzącego szkolenia: aktualny i ważny ITIL® Approved Trainer, ITIL® Expert Certificate in IT Service Management
dla instytucji przeprowadzającej egzamin: aktualny i ważny Acredited Training Organization
Osoba prowadząca szkolenie zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej trenerem.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej szkolenie oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy), spełniającej powyższe warunki oraz przedłożyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków w terminie 48 godzin od tego żądania pod warunkiem odrzucenia oferty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów, oświadczeń, kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych trenera oraz kopii certyfikatów wymienionych w punkcie IV, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie

 w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie wyższe i akredytację ITIL, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę (trenera) posiadającą wykształcenie wyższe i akredytację ITIL.
 w przypadku osób fizycznych posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu akredytowanych szkoleń z metodyki ITIL® oraz minimum 10 przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/kursów akredytowanych zgodnych z metodyką ITIL®, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę (trenera) posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu akredytowanych szkoleń z metodyki ITIL® oraz minimum 10 przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/kursów akredytowanych zgodnych z metodyką ITIL®
 każdy Wykonawca będzie posiadał następujące certyfikaty:
dla trenera prowadzącego szkolenia: aktualny i ważny ITIL® Approved Trainer, ITIL® Expert Certificate in IT Service Management
dla instytucji przeprowadzającej egzamin: aktualny i ważny Acredited Training Organization

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
 końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp.)
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 1)
 oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera (Załącznik nr 1)
 oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1)
 oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Załącznik nr 1)
b. Kopię dokumentów trenera: dyplomu ukończenia studiów wyższych i certyfikatów wskazanych w punkcie IV
c. Kopię certyfikatu instytucji przeprowadzającej egzamin certyfikacyjny ITIL Foundation wskazanego w punkcie IV
d. Potwierdzenie przeprowadzenia minimum 10 szkoleń/warsztatów/kursów akredytowanych zgodnych z metodyką ITIL® (protokoły zdawczo-odbiorcze, zaświadczenia, certyfikaty, inne; każdy dokument musi być opatrzony pieczęcią i podpisem osoby reprezentującej podmiot, dla którego wykonano usługę)
e. Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkoleń w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium cenowym – wybierze ofertę z najniższą cenę netto za całość zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Cena - 100%

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cena brutto –Pc
P – otrzymane punkty
C n – cena brutto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – cena brutto badanej Oferty


Cn x 100
P = --------------
Cb

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
 osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
 kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
b) nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2015, poz. 2164), tj. m.in. Wykonawcom, nie spełniających wymagań określonych poniżej:
 Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).
8. Łączne zaangażowanie zawodowe w przypadku osób fizycznych w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewniających prowadzenie szkoleń przez osobę zaangażowaną zawodowo w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, w wymiarze nie przekraczającym 276 godzin miesięcznie,
9. Oferty, które nie spełniają ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1 INPROGRESS SP. z o.o. kwota brutto za przeprowadzenie jednego szkolenia - 15 870,00 , data wpływu -12.04.2019 20:33, email Spełnia 100 pkt (80+20 pkt) Brak powiązań Oferenta z Zamawiającym
Liczba wyświetleń: 115