Strona główna
Logo unii europejskiej

Transport eksponatu na targi KIHE 2019 Ałmaty

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2019

Numer ogłoszenia

1177863

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres bwielogorski@prodromus.pl, osobiście w siedzibie Spółki Sp. z o.o. , lub za pośrednictwem poczty - o terminie decyduje data doręczenia oferty do siedziby Spółki

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bwielogorski@prodromus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Wielogórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885286990

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie transport eksponatu (1 paletal; 1200x1000x1500, 260kg) z siedziby Spółki na targi KIHE 2019 Ałmaty, Kazachstan oraz transport z targów do siedziby Spółki, wraz z ubezpieczeniem (wartość 100tys.PLN). W ramach usługi należy dostarczyć eksponat na stoisko Zamawiającego na dzień poprzedzający pierwszy dzień targów oraz odbiór eksponatu ze stoiska po zakończeniu targów. Do obowiązków wykonawcy zamówienia będzie załatwienie spraw celnych w imieniu Zlecającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Krakw

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja programu Go to Brand, którego jednym z zadań jest udział w targach KIHE 2019 Kazachstan.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie transport eksponatu (1 paletal; 1200x1000x1500, 260kg) z siedziby Spółki na targi KIHE 2019 Ałmaty, Kazachstan oraz transport z targów do siedziby Spółki, wraz z ubezpieczeniem (wartość 100tys.PLN). W ramach usługi należy dostarczyć eksponat na stoisko Zamawiającego na dzień poprzedzający pierwszy dzień targów oraz odbiór eksponatu ze stoiska po zakończeniu targów. Do obowiązków wykonawcy zamówienia będzie załatwienie spraw celnych w imieniu Zlecającego oraz przechowanie opakowania transportowego eksponatu przez okres targów.
Rodzaj transportu: transport lotniczy, drogowy.
Do obowiązków wykonawcy należy realizacja wszystkich formalności oraz pokrycie kosztów i opłat spedycyjnych, transportowych, celnych, ubezpieczeniowych i administracyjne związanych z transportem, w tym w szczególności:
- koszty niezbędnych zezwoleń oraz wypełnienia wymaganej dokumentacji,
- koszty związane z formalnościami celnymi w Polsce w eksporcie i imporcie,
- gwarancja celna,
- ubezpieczenie w transporcie Cargo w eksporcie i imporcie,
- formalności celne w Kazachstanie,
- dostarczenie towaru na stoisko,
- przechowanie pustych opakowań.

Siedziba Zamawiającego: ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Odbiór eksponatu z siedziby Spółki w terminie umożliwiającym dostawę na dzień 14.05.2019 i odbiór opakowania transportowego. 17.05.2019 dostarczenie opakowania transportowego na stoisko Zlecającego oraz odbiór kompletnie zapakowanego eksponatu po jego spakowaniu. Bezzwłoczna dostawa eksponatu do siedziby Spółki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia;
3) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykażą, że należycie wykonali co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda łącznie:
1) polegała na zorganizowaniu i obsłudze zagranicznego wyjazdu przedsiębiorcy na międzynarodowe targi gospodarcze;
2) miała wartość co najmniej 20 000 zł brutto;

Spełnienie powyższego warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia (wg wzoru z Załącznik nr 3), wykazu wykonanych usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). Zamawiający może zweryfikować podane przez Wykonawcę informacje również w bezpośrednim kontakcie z podmiotami, na rzecz których usługi były świadczone.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (w przypadku składania oferty wspólnej, wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólne oświadczenie);
4) Wykaz wykonanych usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
5) Oferta wraz z wszystkim załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do ofert o ile wynika z innych załączonych dokumentów
2. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim.
4. Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią Zapytania ofertowego. Zamawiającego ma prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia braków w ofercie. Niewykonanie wezwania może skutkować odrzuceniem oferty.
5. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej poprawności oferty. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z Wykonawcami za pomocą środków porozumiewania się na odległość (fax, e-mail).
7
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez konieczności podawania przyczyn. Zamawiający uprawniony jest również do zmiany treści Zapytania do momentu upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyn.
3. Zamawiający przewiduje zmiany w realizacji usług w wypadku:
1) Zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.
2) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach;
3) Możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia.
4. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile odpowiadają
one wszystkim innym wymogom Zapytania ofertowego poddano ocenie zgodnie
z poniższymi kryteriami:

Cena netto za realizację całości zamówienia – waga: 100 %
Wg wzoru:
Cena netto oferty najtańszej x 100 = _______
Cena netto oferty badanej pkt
Końcowy wynik powyższego działania zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów
przyznaną według powyższego kryterium.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRODROMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

30-698 Golkowice

małopolskie , wielicki

NIP

6832082313

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej Prodromus poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży sprzętu medycznego

Numer projektu

POIR.03.03.03-12-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hansa-Messe-Speed Sp. z o.o. , ul. Marcelińska 92, lok. 324, 60-324 Poznań,
Data: 11.04.2019
cena: 16.000zł netto.
Liczba wyświetleń: 163