Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 75/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu"

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177736

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie ulega zapytanie ofertowe w zakresie:
 Pkt. III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
 Pkt. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
 Pkt. IX. Termin i miejsce składania ofert

UWAGA:
1. Wydłużeniu ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 02.08.2019 r.
2. Wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r. godz. 9:00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu
Zarządca: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
ul. Gen Andersa 48,58-304 Wałbrzych
oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu
Zapytanie Ofertowe nr 75/2019/GW/HP.
Nie otwierać przed dniem 24.04.2019 r. do godz. 09:00

lub w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl,
w tytule wiadomości wpisać: Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 75/2018/GW/HP

W formularzu oferty oraz załącznikach dopuszcza się dodawanie wierszy w tabelach, zabrania się modyfikowania wzoru formularza i załączników pod rygorem nieważności oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Hyska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602713676

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu poprzez wykonanie remontu klatki schodowej, remont izolacji pionowej i poziomej ścian wewnętrznych budynku.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu poprzez wykonanie remontu klatki schodowej, remont izolacji pionowej i poziomej ścian wewnętrznych budynku.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje 2 etapy:
I ETAP – Remont izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych budynku:
• Wykonanie robót ziemnych oraz robót towarzyszących,
• Wyczyszczenie i odgrzybienie ścian,
• Wykonanie poziomych i pionowych izolacji ścian budynku,
• Odcinkowe wykonanie betonowej ścianki wyrównującej i dociskowej,
• Roboty izolacyjne i wykończeniowe,
• Wywóz gruzu budowlanego.
II ETAP – Remont klatki schodowej:
• Remont ścian i sufitów wraz z ich malowaniem i robotami towarzyszącymi,
• Remont biegów schodowych, balustrady, spoczników wraz z robotami towarzyszącymi,
• Wywóz gruzu budowlanego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od zawarcia umowy do 02.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał należycie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia. Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 130 000 zł. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 130 000 zł.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (zał. nr 2).
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4). Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
c) Oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5). Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań, przy czym Oferent może wykazać to samo doświadczenie dla każdego z zadań, jeśli usługa obejmowała je swoim zakresem.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
d) Kosztorys ofertowy.
e) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.1.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Oceniane będą wyłącznie oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
3) Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
4) Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt, w tym 90 pkt za kryterium 1: cena i 10 pkt za kryterium 2: okres gwarancji na roboty budowlane.
5) Liczbę punktów za kryterium oblicza się w następujący sposób:
Kryterium 1 (K1) – cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w Kryterium 1 (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
 Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
 Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) – gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane według zasady:
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) 36 = 6pkt 48 = 8 pkt 60 = 10 pkt
6) Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
7) Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 5 W WAŁBRZYCHU

Adres

Henryka Sienkiewicza 5

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748424171

Fax

748477477

NIP

8862699605

Tytuł projektu

Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu

Numer projektu

RPDS.06.03.04-02-0128/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 162