Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 70 2019 GW HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu”

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177706

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie ulega zapytanie ofertowe w zakresie:
 Pkt. III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
 Pkt. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
 Pkt. IX. Termin i miejsce składania ofert

UWAGA:
1. Wydłużeniu ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 02.08.2019 r.
2. Wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r. godz. 9:00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres:
Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu
Zarządca: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
ul. Gen Andersa 48,58-304 Wałbrzych
oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu – zadanie nr (wpisać nr zadania - w jednej kopercie może być zadanie nr 1 i 2),
Zapytanie Ofertowe nr 70/2019/GW/HP.
Nie otwierać przed dniem 24.04.2019 r. do godz. 09:00

lub w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl,
w tytule wiadomości wpisać: Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 70/2019/GW/HP

W formularzu oferty oraz załącznikach dopuszcza się dodawanie wierszy w tabelach, zabrania się modyfikowania wzoru formularza i załączników pod rygorem nieważności oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Hyska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602713676

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego i estetycznego budynku przy Al. Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa stanu technicznego i estetycznego budynku przy Al. Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku,
Zadanie nr 2: Wykonanie remontu klatki schodowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na jedno lub dwa zadania.
Zadanie nr 1: Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku:
• Prace przygotowawcze,
• Czyszczenie elewacji, wnęk okiennych i drzwiowych,
• Malowanie farbami silikatowymi,
• Uzupełnienie miejscowych ubytków tynków przez zagruntowanie i nałożenie tynku wapiennego nakrapianego,
• Czyszczenie i malowanie detali architektonicznych,
• Remont cokołu,
• Wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i parapetów,
• Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
• Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
Zadanie nr 2: Wykonanie remontu klatki schodowej:
• Osłony okien PCV i drzwi folią polietylenową,
• Odbicie i położenie nowych tynków na stropach, belkach, biegach, spocznikach, ścianach i filarach,
• Malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi tynków klatki schodowej,
• Malowanie farbą olejną balustrady drewnianej, stolarki drzwiowej i okiennej oraz szafek,
• Uzupełnienie elementów schodów drewnianych oraz naświetla drzwiowego,
• Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych,
• Montaż płyt podłogowych OSB,
• Lakierowanie boazerii,
• Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od zawarcia umowy do 02.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał należycie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia. Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż:
• 100 000 zł – jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2;
• 50 000 zł – jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1;
• 50 000 zł – jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 2.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2, w przypadku składania oferty wyłącznie na Zadanie nr 1 posiad ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł, w przypadku składania oferty wyłącznie na Zadanie nr 2 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (zał. nr 2).
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4). Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
c) Oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5). Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań, przy czym Oferent może wykazać to samo doświadczenie dla każdego z zadań jeśli usługa obejmowała je swoim zakresem.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
d) Kosztorys ofertowy
e) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.1.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Oceniane będą wyłącznie oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
3) Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
4) Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt, w tym 90 pkt za kryterium 1: cena i 10 pkt za kryterium 2: okres gwarancji na roboty budowlane.
5) Liczbę punktów za kryterium oblicza się w następujący sposób:
Kryterium 1 (K1) – cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w Kryterium 1 (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
 Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
 Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) – gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane według zasady:
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) 36 = 6pkt 48 = 8 pkt 60 = 10 pkt
6) Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
7) Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WYZWOLENIA NR 55 W WAŁBRZYCHU

Adres

al. Wyzwolenia 55

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748424200

Fax

748477477

NIP

8862691443

Tytuł projektu

Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu

Numer projektu

RPDS.06.03.04-02-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 101