Strona główna
Logo unii europejskiej

Promocja projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e zdrowia), Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”

Data publikacji: 10.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177669

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Oferta (formularz ofertowy), której wzór został przedstawiony w załączniku nr 1 oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej na papierze. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście tłumaczonym.
4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Opakowanie musi być opatrzone:
- adresem Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, ul. Młoda 28, 25-619 Kielce
- napisem: Oferta na Promocję projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”,
- danymi Wykonawcy: nazwa Wykonawcy (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu.
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Kielce
ul. Młoda 28
25-619 Kielce
pok. Nr 28, II piętro
7. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019 r. o godz. 10:00.
8. Należy podać cenę ryczałtową brutto (wraz z podatkiem VAT), na która składa się wynagrodzenie w kwocie netto oraz określić stawkę podatku VAT, z wyszczególnieniem poszczególnych kwot wynagrodzenia brutto:
1) za opracowanie dokumentacji szczegółowej Strategii Promocyjnej;
2) za zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3 tablic informacyjnych;
3) za zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3 tablic pamiątkowych;
4) za przygotowanie informacji na stronę internetową Zamawiającego w formie banneru;
5) za zaprojektowanie i wykonanie broszury informacyjnej w ilości 300 szt.;
6) za zaprojektowanie i wykonanie naklejki informacyjnej oraz umieszczenie jej na zakupionym przez Zamawiającego serwerze;
7) za wykonanie i umieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dwóch plakatów, w formie stojaków reklamowych;
8) za napisanie artykułów (ogłoszeń) prasowych o treści promujących projekt, oraz zapewnienie ich publikacji w 5 pismach branżowych (dotyczących zarządców infrastruktury min. drogowej, kolejowej i wodnej, przedsiębiorców tj. pośredników rynku nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych, geodetów);
9) za napisanie artykułów (ogłoszeń) prasowych o treści promujących projekt, oraz zapewnienie ich publikacji w jednej gazecie o zasięgu regionalnym;
10) za opracowanie i wykonanie spotów reklamowych Projektu (ogłoszeń) w formie plików audio oraz video, przeznaczonych do publikacji w mediach o zasięgu regionalnym tj. radio i telewizji;
9. Ceny brutto należy podać w wielkości wyrażonej w PLN cyfrowo , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku nie złożenia jednej ważnej oferty.
13. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w oparciu o przyjęte kryteria. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena brutto będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.04.2019 r. do godziny 14:00.
17. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Skrobot, Henryka Baran

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 3676860, 41 3676863

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań, materiałów promocyjnych oraz urządzeń promocyjnych i informacyjnych Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e zdrowia), Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Wzór Umowy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prowadzenia działań promocyjnych Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e zdrowia), Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” będzie dotarcie z informacją o realizacji Projektu, jak również informowanie społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu ze środków współfinansowanych UE, którzy w przyszłości będą korzystać z uruchomionych w ramach Projektu e-usług.

Przedmiot zamówienia

Działania promocyjno-informacyjne obejmują czynności polegające na promocji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e zdrowia), Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”, a w szczególności:
1) opracowania dokumentacji szczegółowej Strategii Promocyjnej;
2) zaprojektowania, wykonania i umieszczenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3 tablic informacyjnych;
3) zaprojektowania, wykonania i umieszczenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3 tablic pamiątkowych;
4) przygotowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, informacji na stronę internetową Zamawiającego w formie baneru,
5) zaprojektowania i wykonania broszury informacyjnej w ilości 300 szt., formatu A4 falcowany do A5 (210 mm /297 mm falcowany do 148 mm /210 mm) po obcięciu;
6) zaprojektowania, wykonania naklejki informacyjnej, oraz umieszczenia jej na zakupionym przez Zamawiającego, w ramach Projektu, serwerze;
7) wykonania i umieszczenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dwóch plakatów, w formie stojaków reklamowych, o minimalnym rozmiarze A1 (594 mm / 841 mm); treść i projekt graficzny plakatów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego;
8) napisanie artykułów (ogłoszeń) prasowych o treści promujących Projekt, oraz zapewnienie ich publikacji w 5 pismach branżowych (dotyczących zarządców infrastruktury min. drogowej, kolejowej i wodnej, przedsiębiorców tj. pośredników rynku nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych, geodetów), o wymiarach 1/2 strony na stronie o formacie A4, ukazujących się w postaci drukowanej, z wykluczeniem tabloidów; wykonawca winien zapewnić publikację 10 ogłoszeń;
9) napisanie artykułów (ogłoszeń) prasowych o treści promujących Projekt, oraz zapewnienie ich publikacji w jednej gazecie o zasięgu regionalnym, o wymiarach 1/4 strony na stronie o formacie A3, ukazującej się w postaci drukowanej, sześć razy w tygodniu, z wykluczeniem tabloidów, Wykonawca winien zapewnić publikacje dwóch ogłoszeń,
w II kwartale 2019 r. jedno ogłoszenie oraz w II kwartale 2020 r. jedno ogłoszenie; treść ogłoszeń musi być zaakceptowana przez Zamawiającego;
10) opracowania i wykonania spotów reklamowych Projektu (ogłoszeń) w formie plików audio oraz video, przeznaczonych do publikacji w mediach o zasięgu regionalnym tj. w radio i telewizji; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia publikacji po dwa ogłoszenia radiowe i dwa ogłoszenia telewizyjne. Ogłoszenia winny być opublikowane w II kwartale 2019 r. - jedno ogłoszenie oraz II kwartale 2020 r. - jedno ogłoszenie; treść ogłoszeń musi być zaakceptowana przez Zamawiającego;

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram będzie przedstawiała Strategia Promocyjna

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem każdej z nich było prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących co najmniej umieszczenie tablicy informacyjnej, umieszczenie tablicy pamiątkowej, przygotowanie informacji na stronę internetową Beneficjenta.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawiera § 10 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 1

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
Cena - 60% (nie może przekraczać 60 %)
Wiedza i doświadczenie – 40%

2. Sposób oceny oferty:
Cena:
Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. Poniższego wzoru:
C min.
C =--------------- x 60
Co
gdzie:
C – ilość punktów oferty ocenianej
C min – cena minimalna spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej

Wiedza i doświadczenie:
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, którego wzór został przedstawiony w załączniku nr 1.
Zamawiający oceniając ofertę przyzna punkty za wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem (każdej z nich) było prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących co najmniej umieszczenie tablicy informacyjnej, umieszczenie tablicy pamiątkowej, przygotowanie informacji na stronę internetową Beneficjenta.

Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
0-2 usługi - 0 punktów
3 usługi - 20 punktów
4 usługi - 40 punktów

3. Łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, sumując punkty za kryterium: cena oraz wiedza i doświadczenie
4. Podczas oceny oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.
6. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej łącznej liczby punktów, za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z niższą ceną.
7. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin ich złożenia. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO KIELCE

Adres

pl. Rynek 1

25-303 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413676105

Fax

413442763

NIP

6572617325

Tytuł projektu

e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce

Numer projektu

RPSW.07.01.00-26-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie opracowań, materiałów promocyjnych oraz urządzeń promocyjnych i informacyjnych projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e społeczeństwa" (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e zdrowia), Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne"

Termin składania ofert: 24 kwiecień 2019 r.

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę
VIS-MEDIA s.c.
Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska
Wielka Nieszawka ul. Złota 7 87-165 Cierpice
z ceną brutto: 57 810 zł
wiedza i doświadczenie – 40 pkt.


2. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.


Lp. Nazwa firmy, Liczba punktów w kryterium Liczba punktów w kryterium Łączna liczba punktów
siedziba Cena - z wagą 60% Wiedza i doświadczenie - z wagą 40%

1. VIS-MEDIA s.c 59,49 40,00 99,49
Grzegorz Kamiński,
Iwona Kamińska
Wielka Nieszawka,
ul. Złota 7
87-165 Cierpice


2. Wademekum s.c. 60,00 20,00 80,00
Dariusz Ryń,
Przemysław Dawid
ul. Samsonowicza 19
25-564 Kielce
Liczba wyświetleń: 289