Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont budynku multimedialnego centrum historii Baszty gen. Klickiego w Łowiczu

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177656

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Łowicz adres: 99-400 Łowicz Pl. Stary Rynek 1, pokój 7 – Sekretariat w terminie do dnia 24.04.2019 roku do godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kowalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(046) 830-91-79

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Remoncie budynku multimedialnego centrum historii Baszty gen. Klickiego w Łowiczu”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łowicki Miejscowość: Łowicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remoncie budynku multimedialnego centrum historii Baszty gen. Klickiego w Łowiczu

Przedmiot zamówienia

Remoncie budynku multimedialnego centrum historii Baszty gen. Klickiego w Łowiczu

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

termin zakończenia 16.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedno) zadanie inwestycyjne obejmujące swoim zakresem wykonanie prac konserwatorskich polegających na robotach budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru o wartości równej lub wyższej niż 200 000,00 zł brutto. (wymieniony zakres musi być wykonany w jednym zadaniu inwestycyjnym, zamawiający nie dopuszcza podziału referencji na osobne zadania),

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, skierowaną/ymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną/ymi za kierowanie robotami budowlanymi, która/e posiada/ją uprawnienia – prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- Posiada uprawnienia – prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oraz kwalifikacje do kierowania robotami zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 roku poz. 1446 z późn. zm.).
Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlana,.
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zamówienia.
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie zamówienia.
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

zgodnie z SIWZ

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:
1) określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych,
2) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą dotyczyć:
1) zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
3) zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wady lub usterki,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
6) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych.
4. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności:
1) korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu,
2) zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
3) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
4) wady lub usterki dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy,
5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie tej samej budowy,
6) zaistnienie nieprzewidzianych warunków uniemożliwiających realizację umowy:
a) geologicznych polegających na wystąpieniu gruntów słabonośnych, zmienności warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu wykonywanych robót budowlanych, wystąpienia wód gruntowych powyżej zaprojektowanego poziomu posadowienia, zagrożeń związanych z osuwiskami, kurczeniem i pęcznieniem gruntu;
b) niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak niekorzystne temperatury, nagłe i intensywne opady śniegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,
c) hydrologicznych polegających na wezbraniach wód w rzekach, powodziach, opadach deszczów nawalnych, roztopach, zatorach;
d) przerw w dostawie nośników energii elektrycznej lub wody trwających powyżej 3 (trzech) dni,
7) działanie siły wyższej.
7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wpływa na termin wykonania umowy Strony ustalą nowy termin realizacji robót budowlanych, z tym że co do zasady okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikających ze zmiany umowy.
8. Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zostaną wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.
9. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o następujące założenia:
a) ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, wskaźniki narzutów: Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z zestawieniem czynników cenotwórczych z narzutami złożonym przez Wykonawcę w myśl § 4 ust. 1 pkt 3) umowy;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w ppkt a), brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich „wbudowania”;
c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
10. Gdy zmiany nie wymagają sporządzania projektu zamiennego, sporządza się kosztorys ofertowy w oparciu o założenia określone w ust. 9 lit. a) – c).
11. Wykonawca powinien opracować kosztorys, o którym mowa w ust. 9 i 10 oraz przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
12. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
13. Dokonanie zmian wymaga podpisania każdorazowo aneksu do umowy.
14. Przypadki zmian niniejszej umowy oraz warunki tych zmian, określają ponadto postanowienia § 7 ust. 4, § 9 ust. 3 do ust. 5 umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie SIWZ

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena (cena brutto oferty) – 60 punktów
2) Okres rękojmi – 40 punktów

Wykluczenia

zgodnie SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO ŁOWICZ

Adres

pl. Stary Rynek 1

99-400 Łowicz

łódzkie , łowicki

Numer telefonu

46 830 91 51

Fax

46 830 91 60

NIP

8341882502

Tytuł projektu

POPRAWA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY W ŁOWICZU

Numer projektu

RPLD.06.01.02-10-0021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 103