Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride”

Data publikacji: 04.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177639

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 pokój nr 101 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta Nowy Targ
Sekretariat Burmistrza pok. nr 101
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

mgr inż. Krzysztof Iskra.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride” w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
2. Wykonanie robót budowlanych polega na przebudowie ulicy w zakresie:
1) robót budowlanych obejmujących:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty rozbiórkowe,
c) roboty ziemne,
d) poszerzenie jezdni,
e) przebudowę chodników
f) przebudowę jezdni
g) odwodnienie ulicy
h) oznakowanie
i) roboty wykończeniowe
2) robót elektrycznych obejmujących:
a) demontaż elementów sieci energetycznej Nn i oświetlenia drogowego,
b) roboty montażowe elementów sieci energetycznej Nn i oświetlenia drogowego napowietrznego,
c) roboty montażowe odcinka oświetlenia drogowego kablowego nN.
3. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. Piotra Kowalczyka Pracownia Inżynierii Drogowej z siedzibą ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ.
Pozostałe szczegóły zostały zawarte w SIWZ i dokumentacji projektowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Nowy Targ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt ma na celu utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego poprzez podjęcie działań, które wpłyną na podniesienie konkurencyjności kolei w
stosunku do innych rodzajów transportu zbiorowego. Celem bezpośrednim jest uatrakcyjnienie transportu kolejowego i spowodowanie przeniesienia części ruchu z transportu
drogowego na drogi kolejowe poprzez odnowienie dworca kolejowego oraz stworzenie dodatkowej infrastruktury. Aby zwiększyć liczbę osób korzystających z transportu
kolejowego należy dostosować infrastrukturę kolejową do potrzeb osób podróżujących i przystosowanie jej do obecnie panujących standardów. Pozwoli to na uatrakcyjnienie i
będzie jednym z argumentów wyboru tego środka transportu. Potencjalni odbiorcy podróżujący w celach naukowych, biznesowych czy społecznych mają dokonać wyboru
biorąc pod uwagę prędkość podróżowania, parametry kosztowe, standard oraz komfort podróży.
Długofalowe, społeczno - gospodarcze oddziaływanie projektu:
1. Poprawa infrastruktury służącej podróżnym
2. Zwiększenie dostępności kolejowej regionu
3. Utworzenie sprawnego systemu drogowo - kolejowego w zakresie infrastruktury drogowo - kolejowej
4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta Nowy Targ
5. Poprawa dojazdu do węzłów przesiadkowych
6. Udrożnienie ciągów transportowych drogowych poprzez przekierowanie części użytkowników na połączenia kolejowe
7. Równomierne rozprowadzenie ruchu do głównych ośrodków akademickich (Kraków) oraz turystycznych, zarobkowych i pracowniczych (Zakopane)
8. Zmiejszenie uciążliwości ruchu kołowego w centrum Nowego Targu poprzez utworzenie obiektów Park&Ride
9. Poprawa warunków rozwoju istniejących przedsiębiorstw subregionu
10.Sprzyjające warunki do powstawania nowych zakładów pracy w subregionie

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride” w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
2. Wykonanie robót budowlanych polega na przebudowie ulicy w zakresie:
1) robót budowlanych obejmujących:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty rozbiórkowe,
c) roboty ziemne,
d) poszerzenie jezdni,
e) przebudowę chodników
f) przebudowę jezdni
g) odwodnienie ulicy
h) oznakowanie
i) roboty wykończeniowe
2) robót elektrycznych obejmujących:
a) demontaż elementów sieci energetycznej Nn i oświetlenia drogowego,
b) roboty montażowe elementów sieci energetycznej Nn i oświetlenia drogowego napowietrznego,
c) roboty montażowe odcinka oświetlenia drogowego kablowego nN.
3. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. Piotra Kowalczyka Pracownia Inżynierii Drogowej z siedzibą ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ.
Pozostałe szczegóły zostały zawarte w SIWZ i dokumentacji projektowej.

Kod CPV

45233140-2

Nazwa kodu CPV

Roboty drogowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiot pomocniczy: CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane, 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia.
- rozpoczęcie - od daty podpisania umowy.
- zakończenie - do 15 października 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia lub podobne roboty budowlane (roboty drogowe) o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) oraz wykaże że przynajmniej jedna z tych robót budowlanych została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

Potencjał techniczny

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
─ na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1/ zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na pisemny wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a/ wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
b/ działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,
c/ wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonawcy wykonanie robót.
d/ opóźnienie w przekazaniu terenu robót,
e/ w przypadku wystąpienia kolizji między elementami wykonywanych robót a niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi,
f/ w przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych, geologicznych lub przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony na podstawie właściwych przepisów,
g/ w przypadku wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób wykonujących budowę.
3/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
4/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
5/ rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
6/ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,
7/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
8/ ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
9/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1/ wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty /wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ/,
2/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 7 do SIWZ/,
3/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4/ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5/ oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 poz. 1445 z późn. zm.) /według załącznika nr 9 do SIWZ/,
6/ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 8 pkt 3, 4, 5 i 6.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia wskazanych zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 60 %
2. Okres rękojmi i gwarancji - 40 %

1/Kryterium cena.

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 pkt x waga kryterium 60%
punktów Cb

Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.

2/ Kryterium okres rękojmi i gwarancji.

W kryterium okres rękojmi i gwarancji (G), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (okres), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba Gb
zdobytych (G) = ----------- x 100 pkt x waga kryterium 40%
punktów Gmax

Gdzie:
Gb – okres rękojmi i gwarancji oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych
Gmax – najdłuższy okres rękojmi i gwarancji wskazany przez wykonawcę w latach
40 % – procentowe znaczenie kryterium okresu rękojmi i gwarancji

Uwaga:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 5 lat.
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 8 lat. Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 8 lat, zamawiający przyjmie do wyliczeń okres gwarancji 8 lat. W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 5 lat zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Nie podanie w formularzu ofertowym okresu rękojmi i gwarancji również spowoduje odrzucenie oferty.
W ofercie okres rękojmi i gwarancji należy podać w latach.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie długości okresu rękojmi i gwarancji oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych przez najdłuższy okres rękojmi i gwarancji wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 30%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną według wzoru:

Liczba zdobytych punktów = C + G

Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres rękojmi i gwarancji

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz. 498),
2/ który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Wykonawcy którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy będą wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO NOWY TARG

Adres

Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

004818261

Fax

004818266

NIP

7350014012

Tytuł projektu

Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu

Numer projektu

RPMP.07.02.04-12-0374/17-00

Inne źródła finansowania

Budżet Gminy Miasto Nowy Targ

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie o zamówienie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 696 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 816 361,05 zł.
Liczba wyświetleń: 147